En bild som visar text

Automatiskt genererad beskrivning

Kallelse till och dagordning för årsmötet 2024 för föreningen Strömstad akademi

Dag: 2024-06-10

Tid:17.30. -19.00,

Plats: Strömstads stadshus, Fars sal,

Dagordning

 1. Mötet öppnas.
 2. Fastställande av röstlängd.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av protokolljusterare, tillika rösträknare.
 5. Fråga om mötet har utlyst på rätt sätt.
 6. Fastställande av dagordning
 7. A Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
 8. B Styrelsens balans – och resultaträkning för senaste räkenskapssåret.
 9. C Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet.
 10. Fråga om styrelsens och rektors ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
 11. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift förkommande verksamhetsår.
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte..
 13. Behandling av styrelsens förslag i rätt tid inkomna motioner.
 14. Styrelsens förslag till stadga för Strömstad Akademi.
 15.  Styrelsens förslag till Etisk policy för Strömstad akademi. Vad av etiskt råd.
 16.  
 17. Val för kommande verksamhetsår.

         ( a) rektor för 2 år, väljs jämna år,

          (b) prorektor för 2 år, väljs udda år. 2016 väljs prorektor för 1 år,

          (c) styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör           och 2-6 övriga ledamöter,

          (d) högst 10 suppleanter till styrelsen,

          (e) 1-2 revisorer jämte högst 2 suppleanter,

          (f) sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen.

 1. Mötets avslutning

    Obs! Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas av årsmötet.

 •  

Enligt uppdrag

Åsa Morberg

Ordförande

 Kallelsen i pdf-format

Kallelse till årsmötet