Acta Academie Stromstadiensis (AAS) är Strömstad akademis första elektroniska rapportserie. Laddas hem i pdf-format.

Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Acta Academiae Stromstadiensis genom att skicka manuskript i doc-format till seriens redaktör,Gudmund Bergqvist  gudmundbergqvist@hotmail.com

Ledamöter i Strömstad akademi kan publicera rapporter i Strömstad akademis fria skriftserie genom att skicka manuskript i doc-format till akademins webredaktör (per,flensburg@stromstadakademi.se).
Styrelsen beslutade 24/6-13 om följande riktlinjer för skriftserien AAS:

 • Regler för publicering i skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis AAS
 • AAS-skrifter publiceras som pdf-filer på hemsidan med ”free access”
 • AAS är avsedd för ledamöter i Strömstad akademi som författare. Dock är det tillåtet med medförfattare som inte är akademiledamöter.
 • Endast ett ex av vardera AAS-skrift skrivs ut för akademins biblioteks räkning. Författare som önskar sin skrift i pappersformat får skriva ut den själv.
 • Varje AAS-skrift har ett eget ISBN-nummer. Detta gäller också antologier (så de olika kapitlen har inte egna ISBN-nummer) I och med att skrifterna endast publiceras elektroniskt skickas inga pliktexemplar till svenska universitet.
 • AAS-skrifter läggs ut på Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA i samarbete med Högskolan Väst.
 • En redaktionskommitté utsedd av akademins styrelse ansvarar för innehåll och utgivning av AAS-skrifter samt beslutar om publicering. Extern granskning (se nedan) är vägledande. Kommittén består av sammankallande och högst 3 ledamöter.
 • Manuskript för publicering skickas i doc-format till redaktionskommitténs sammankallande. Efter kommitténs OK (se Kvalitetskriterier) görs viss redaktionella justeringar, rapporten får ett AAS-nummer och en publicerings-månad, förses med framsida och ISBN-nummer, samt görs om till pdf-format och läggs ut på hemsidan.
 • En AAS-skrift är typiskt mellan 10 och 100 sidor, men kan också vara längre eller kortare.
 • Språket är i första hand skandinaviska (danska, norska, svenska) eller engelska. Alternativt kan den vara på ett annat språk, men måste då innehålla en sammanfattning på skandinaviska eller engelska, samt att tabellhuvuden och figurtexter ska vara också på skandinaviska eller engelska.
 • Skriften ska ha 3-6 nyckelord på skandinaviska eller keywords på engelska eller både/och
 • Det rekommenderas att skriften är försedd med abstract på skandinaviska eller engelska eller både/och.
 • Författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material.
 • Det är författarens ansvar att texten är språkgranskad

Granskning

Detaljerade anvisningar för granskare av artiklar. Engelska, ver 221121

Allmänna krav

Kvalitetskriterier

 1. Skrifter med allmänt fackinnehåll. Dessa kan innehålla populärvetenskap, sammanställning av FoU-resultat, utbildningsmaterial, debatt, konferens- eller reserapport, eller liknande. AAS är inte avsett för skönlitterära bidrag. Bidragen värderas (m a p allmänt intresse) för publicering av AAS redaktionskommitté.
 2. Skrifter med vetenskapligt innehåll. AAS publicerar vetenskapliga artiklar inom de forskningsdiscipliner som representeras av Strömstad akademis ledamöter. Insända manuskript avsedda att publiceras som vetenskaplig skrift bör av författaren markeras ”peer review” för att skilja ut dessa från manus med allmänt fackinnehåll.
 3. Redaktionskommittén kan också själv besluta att klassificera ett manus innehåll som vetenskapligt. När ett vetenskapligt manus har inkommit utser redaktionskommittén 1-2 personer som granskar och värderar den vetenskapliga kvaliteten på bidraget, och som rekommenderar eller avstyrker publicering, direkt eller efter föreslagen omarbetning. Granskare är kvalificerad företrädare/forskare inom lämpligt fackområde. Redaktionskommittèn kan använda akademiledamöter som granskare när lämpliga sådana finns. Granskare är anonym utanför redaktionskommittén

Styrelsen beslutade 24/6-13 att inrätta Strömstad akademis fria skriftserie:
Inrättande av Strömstad Akademis Frias Skriftserie med följande riktlinjer
Ledamöter i Strömstad akademi har rätt att utan granskning få manuskript publicerade elektroniskt i Strömstad akademis fria skriftserie.
Det enda som gäller är att författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material. Manus skickas direkt till webansvarig.

NOT: Strömstad akademi är för ett fritt utbyte av tankar och idéer. Författarna till skrifter i AAS och SAFS står själva för materialet i skrifterna. Åsikter i dessa är författarnas egna, inte Strömstad akademis.

Mall

Publikationerna ska alla ha samma format. Det finns en word-mall som man kan använda.