Mall ledamöter

Viktigt meddelande till ledamöter i Strömstad akademi. 

Med anledning av nya lagar angående registerhållning GDPR uppdaterar Strömstad akademi nu förteckningen över ledamöter på sin webbsida.

Ett av akademins viktigaste syften är att bidra till att information och kunskap kan får spridning genom ledamöter med stor kompetens på olika områden. Därför önskar vi tillgängliggöra uppgifter på vår webbsida, om de ledamöter som sökt inträde i akademin. Detta för att det ska vara enkelt och överskådlig att ta kontakt med personer i akademin som företräder ett visst område. Detta gäller exempelvis när ledamöter vill kontakta varandra, när tidningar och press vill få uttalanden på specifika områden, när skolor söker föreläsare, när man vill ha expertisutlåtanden på olika områden.

På Strömstad akademis websida, under fliken ”ledamöter” skall framgå:

 1. Namnet på ledamoten (förnamn, efternamn)
 2. Datum för inträde i akademin (år, månad, dag)
 3. Funktion i Strömstad akademi
 4. Akademisk(a) område(n)
 5. Bild på ledamoten
 6. E-postadress
 7. Kort personlig beskrivning (max 5 rader)
 8. Specialkunskaper
 9. Akademisk bakgrund
 10. Ev yrkesbakgrund (max 6 rader)
 11. Namngivna länkar till publiceringar

Samma information ska finnas även på engelska.

Utdrag ur ”Att vara ledamot innebär”: Ledamoten har en akademisk adress med plats på hemsida och för den som önskar personlig mejladress. Det förutsätts att ledamot använder denna adress och att hen presenterar sig på hemsidan. När en ledamot väljs in i akademin, godkänner hen samtidigt att uppgifter publiceras på webbsidan. Vänligen skicka snarast information enligt ovan till: mariana.back@nordic4dframe.com

OBS!  Detta gäller ALLA,  även de som redan lämnat in uppgifter tidigare och nyligen.

Om du inte vill dela med dig av dina uppgifter om dig själv har du möjlighet att ifrånsäga dig denna förmån genom att skicka ett mail till rektorn i akademin där du tydligt beskriver vilka uppgifter du är villig att att delge andra på websidan.

___________________________________________________________________

Vår ledamot Sten Philipson har vänligen lämnat sin information enligt modellen och hans uppgifter ser ut så här:

 1. Namnet på ledamoten: Sten Philipson
 2. Invald i akademin: 2009-09-14
 3. Funktion i Strömstad akademi: Professor i etik och värderingsforskning
 4. Bild på ledamoten: separat leverans.
 5. E-postadress: sten.philipson@stromstdakademi.se
 6. Kort personlig beskrivning: Sten Philipson är professor i etik och värderingsforskning vid Strömstad akademi. Han född i Stockholm 1946. Han har tidigare varit verksam som forskare och professor vid Karolinska Institutet i Solna. Idag leder han Proetica AB, ett konsultbolag inriktat på värdegrundsfrågor, etik och företagskultur.
 7. Specialkunskaper: Sten arbetade ursprungligen med religionsvetenskapliga och filosofiska problem, särskilt kunskaps- och vetenskapsteoretiska. Efter disputation och docentur har inriktningen främst varit på etiska frågeställningar, inte minst vårdetiska. Idag arbetar han med analys av organisationskultur och därmed kopplad utveckling av verksamhetsstyrning och kvalitetssäkring.
 8. Akademisk bakgrund: Efter studier vid Uppsala Universitet avlade han där en teologie kandidatexamen 1969. Han studerade under denna tid även beteendevetenskap vid Stockholms Universitet, med inriktning främst på sociologi och statistik. Under åren 1980-81 studerade han filosofi och vetenskapsteori vid Harvard University och avlade där en mastersexamen 1981. 1982 disputerade han för doktorsgraden i Uppsala på en avhandling om filosofen och matematikern Alfred North Whitehead. Sten förordnades påföljande år som docent i tros- och livsåskådningsvetenskap. I samband med en tillsättning av en tjänst som professor i religionsvetenskap vid Umeå universitet 2000 erhöll Sten förklaring som professorskompetent.
 9. Referenser: Sten Philipson var under åren 1986-1994 ledamot av kommittén för långsiktsmotiverad forskning (SALFO) inom dåvarande FRN. Under åren 1997-2009 var han också ledamot av Socialstyrelsens rådgivande nämnd för etiska frågor. Tiden 1985 – 2009 tjänstgjorde han som verkställande ledamot i Stiftelsen Arbetsetik. 1990-99 var Sten även ledamot av RFSU:s förbundsstyrelse, med särskilt ansvar för de sexualetiska frågorna.
 10. Namngivna länkar till publiceringar: Länk till LIBRIS

Slutlig version: se under ledamot, Philipson, Sten