Strömstad akademi är organiserad på följande sätt:

Styrelsen är näst efter årsmötet det högsta beslutande organet. Den sammanträder 2-3 gånger per år plus årsmötet i anslutning till vetenskapsfestivalen veckan innan midsommar. 

Arbetsutskottet (AU) består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, rektor och prorektor. De sammanträder ca en gång per månad och är ffa ett förberedande organ för ärenden till styrelse och årsmöte.

Rektor leder Akademins verksamhet och utveckling. Representerar också Akademin utåt. Rektor utses för 2 år av årsmötet.

Prorektor ansvarar för nyhetsbreven och ersätter rektor då denne inte kan representera Akademin.

Det finns dessutom 5 lokala avdelningar: I Stockholm/Uppsala, Falun, Göteborg, Strömstad och Lund/Malmö där fysiska såval som hybridmöten äger rum. Varje avdelning leds av en sammankallande och allt arbete på lokal nivå koordineras av en lokalsamordnare.

Dessutom finns ett antal arbetsgrupper med specifika uppgifter;

Redaktionskommittén för de olika skriftserierna

 • Gudmund Bergqvist, docent i pediatrik
 • Per Flensburg, professor i informatik, rektor
 • Anders Gustavsson, professor i etnologi, prorektor
 • Peter Währborg, professor i invärtes medicin, sammankallande
 • Jens Allwood, professor i kommunikationsvetenskap, vice ordförande
 • Rune Wigblad, professor i företagsekonomi
 • Åsa Morberg, docent i didaktik

Lokalavdelningar

Strömstad akademi har fem lokala avdelningar med uppgift att organisera fysiska möten på plats för medlemmarna och även virtuella möten. Lokalavdelningar finns i Stockholm/Uppsala, Göteborg, Lund/Malmö, Falun och Strömstad. 

Ansvariga/ledningsgrupp är  

 • Jens Allwood, Göteborg
 • Bodil Frisdal, Lund/Malmö 
 • Peter Fritzell, Falun 
 • Sveza Filipova, Strömstad   
 • Marie-Louise (Marylou) Wadenberg/Sten Philipson, Stockholm/Uppsala