Strömstad akademi är organiserad på följande sätt:

Styrelsen är näst efter årsmötet det högsta beslutande organet. Den sammanträder 2-3 gånger per år plus årsmötet i anslutning till vetenskapsfestivalen veckan innan midsommar. 

Arbetsutskottet (AU) består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, rektor och prorektor. De sammanträder ca en gång per månad och tar löpande beslut.

Rektor leder akademins verksamhet och utveckling. Representerar också akademin utåt. Rektor utses för 2 år av årsmötet.

Prorektor ansvarar för nyhetsbreven och ersätter rektor då denne inte kan representera akademin.

Det finns dessutom 4 lokala avdelningar: I Stockholm/Uppsala, Falun, Göteborg och Lund/Malmö där de fysiska mötena äger rum. Varje avdelning leds av en avdelningsledare och allt arbete på lokal nivå koordineras av en lokalsamordnare.

Dessutom finns ett antal arbetsgrupper med specifika uppgifter;

Redaktionskommittén för de olika skriftserierna

 • Gudmund Bergqvist, docent i pediatrik, sammankallande
 • Per Flensburg, professor i informatik, rektor
 • Anders Gustavsson, professor i etnologi, prorektor
 • Peter Währborg, professor i invärtes medicin
 • Jens Allwood, professor i kommunikationsvetenskap, vice ordförande
 • Rune Wigblad, professor i företagsekonomi

Lokalavdelningar

Strömstad akademi har fem lokala avdelningar med uppgift att organisera fysiska möten på plats för medlemmarna och även virtuella möten. Avdelningar finns i Stockholm/Uppsala, Göteborg, Lund/Malmö, Falun och Strömstad. 

Ansvariga/ledningsgrupp är  

 • Jens Allwood, Göteborg
 •  Bodil Frisdal, Lund/Malmö 
 • John Fletcher, Falun 
 • Bode Jansson, Strömstad tillika sammankallande  
 • vakant, Stockholm