Stadgar för Strömstad akademi ideell förening antagna 10 september 2008, reviderade 19 juni 2017

ALLMÄNNA BESTÄMMELSE

   
1 § Ändamål och säte
 

Strömstad akademi är ett Nordiskt institut för avancerade studier som bedriver forskning och forskarhandledning. Akademin har därutöver som ändamål att vara en akademisk hemvist för akademiker engagerade i forskning, utbildning och information och ska verka för samarbete mellan sina ledamöter och mellan ledamöter och det omgivande samhället, speciellt Strömstad kommun. Akademins säte är Strömstads kommun.

2 § Sammansättning
 

Föreningen består av de fysiska personer som har förordnats av akademin. Se också 10 §

3 §  Beslutande organ
 

Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 §  Firmateckning
  Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.
5 §  Verksamhets- och räkenskapsår
  Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår.
6 §  Stadgetolkningar mm
 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar hänskjuts till kommande årsmöte. I brådskande fall avgör styrelsen.

7 § Skiljeklausul 
 

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras enligt lagen om skiljedomsförfarande.

8 § Stadgeändring
 

För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet. Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 § Upplösning av föreningen
 

För upplösning krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet. Vid mötet beslutas om hantering av föreningens tillgångar och handlingar.

   
  FÖRENINGENS MEDLEMMAR
10 § Föreningens medlemmar
 

Medlemskap Föreningen är öppen för akademiker vilka förordnats av styrelsen enligt regler beslutade av årsmötet och som betalat medlemsavgift. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter. Den som så önskar och som följer föreningens stadgar och föreskrifter kan antas som stödjande medlem utan att förordnas. Regler beslutade 10/9 2008 och reviderade 19/6 2017: Den som är eller varit förordnad som professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent vid svenskt lärosäte eller har motsvarande kompetens kan förordnas som biträdande professor. Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor/motsv vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor. Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent. Den som har svensk akademisk grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent. Stödjande ledamöter har närvaro- men ej rösträtt på årsmöte.

11 § Utträde
 

Medlem som önskar utträda anmäler detta skriftligt till styrelsen med omedelbar verkan. Medlem som ej betalat medlemsavgift anses ha begärt utträde.

12 § Uteslutning mm
 

Medlem kan endast uteslutas om hon/han ej betalat medlemsavgift, motarbetat föreningen eller skadat föreningens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen och bekräftas av nästkommande årsmöte.

13 § Medlems rättigheter och skyldigheter
 

Medlem – har rätt att använda Strömstad akademi som akademisk hemvist med de förmåner som beslutats av årsmöte eller styrelsen, – har rätt att använda sin titel som förordnad vid Strömstad akademi, – har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna, – har rätt till information om föreningens angelägenheter, – ska följa föreningens stadgar och beslut, – ska betala medlemsavgift och serviceavgift senast 30/4 eller vid inträdet. Hedersledamot betalar ej medlemsavgift.

   
  ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE
14 § Årsmöte och extra årsmöte
 

Tidpunkt, kallelse Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av juli i Strömstad. Kallelse ska utgå senast 4 veckor i förväg. Stadgeändring och andra frågor av väsentlig betydelse ska framgå av kallelsen. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag och inkomna motioner ska tillställas medlemmarna senast 1 vecka före mötet.

15 § Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
.

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet

16 § Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
 

Rösträtt är personlig. Närvarande medlem kan, med skriftlig fullmakt, vara ombud för högst en annan medlem. Medlem har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 §  Beslut och omröstning
 

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs genom votering. Med undantag för ärenden enligt 8 § och 9 § avgörs alla frågor med enkel majoritet; relativ majoritet vid val och absolut majoritet vid övriga frågor. Omröstning sker öppet om inte någon begär sluten omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

18 § Valbarhet
 

Valbar till styrelsen, till revisor och till valberedningen är såväl förordnad som stödjande ledamot. Valbar som rektor och prorektor är ledamot som bör vara förordnad. Därutöver väljer Strömstads kommunstyrelse en ordinarie i föreningens styrelse samt en revisor.

19 § Ärenden vid årsmötet
 

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras: 1. Fastställande av röstlängd. 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare. 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 5. Fastställande av dagordning. 6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret. (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet. 7. Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret. 8. Fråga om styrelsens och rektorns ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. 9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår. 10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte. 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 12. Val för kommande verksamhetsår av (a) rektor för 2 år, väljs jämna år, (b) prorektor för 2 år, väljs udda år. 2016 väljs prorektor för 1 år, (c) styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör och 2-6 övriga ledamöter, (d) högst 10 suppleanter till styrelsen, (e) 1-2 revisorer jämte högst 2 suppleanter, (f) sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen. Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas av årsmötet.

20 § Extra årsmöte
  Styrelsen kan kalla till extra årsmöte och ska göra det om 1/3 av medlemmarna så begär.
   
  VALBEREDNINGEN
21 § Valberedning
 

Sammansättning, åligganden Valberedningen består av sammankallande och 1-3 ledamöter. Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse och revisorer.

   
  REVISORER
22 § Revision
 

Föreningen har 1-2 revisorer och högst 2 suppleanter samt en revisor utsedd av Strömstads kommunstyrelse. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Föreningens räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast 6 veckor före årsmötet. Revisionsberättelse ska presenteras på årsmötet.

   
  STYRELSEN
23 § Styrelsens sammansättning
 

Styrelsen består av ordförande, vice ordförande, sekreterare, kassör, 2-6 ledamöter och högst 10 suppleanter, alla valda av årsmöte, samt en ledamot utsedd av Strömstads kommunstyrelse. Styrelsen ska inom sig utse medieansvarig. Rektor och prorektor är ständigt adjungerade till styrelsen. Styrelsen kan under löpande verksamhetsår till sig adjungera ytterligare ledamöter.

24 § Styrelsens åligganden
 

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och fastställda planer. Det åligger styrelsen att – verkställa av årsmötet fattade beslut, – planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, – hålla samarbetet med kommunen och kommunstyrelsen i Strömstad levande, – ha det övergripande ansvaret för projekt inom akademins område eller har anslutning till Strömstadstrakten och utse projektansvariga, – besluta om verksamheter föreslagna av ordförande eller rektor, – förordna ledamöter och anta stödjande ledamöter, – ansvara för och förvalta föreningens medel, – ansvara för hemsidan och utse webredaktör, – tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 22 §, och – förbereda årsmöte. Styrelsen fördelar inom sig olika ansvarsområden. Vid omröstning i styrelsen har ordföranden utslagsröst

25§ Ordförandes och vice ordförandes åligganden
 

Ordförande och kassör tecknar akademins firma var för sig. Ordförande och rektor företräder akademin utåt och konsulterar löpande styrelsen vid behov. Ordföranden är sammankallande i ett arbetsutskott bestående av ordförande, vice ordförande, rektor och prorektor, som bistår ordföranden i ledandet av akademins verksamhet mellan styrelsemötena. Ordförande föreslår i samråd med rektor verksamheter som kan bedrivas i akademins namn. Ordförande undertecknar efter hörande av rektor alla ansökningar från externa källor. Ordförande ansvarar för, kallar till och är mötesordförande under styrelsens sammanträden. Vice ordförande biträder ordförande i hens åligganden och kan vid behov träda i hens ställe. Om ordförande och rektor är oense i en fråga så hänskjuts den till styrelsen för beslut.

26§ Rektors och prorektors åligganden
 

Rektor och ordförande företräder akademin utåt och konsulterar löpande styrelsen vid behov. Rektor föreslår i samråd med ordförande verksamheter som kan bedrivas i akademins namn. Prorektor biträder rektor i hens åligganden och kan vid behov träda i hens ställe. Rektor och prorektor biträder ordföranden och styrelsen i frågor som rör den löpande akademiska verksamheten inom Strömstad akademi. Styrelsen kan delegera olika ärenden till dem. Exempel på sådana ärenden är att – rektor bereder och föreslår styrelsen förordnanden av nya ledamöter, – rektor ansvarar för och utvecklar kontakten med olika lärosäten, – prorektor ansvarar för akademins elektroniska nyhetsbrev och skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis, – rektor och prorektor ansvarar för arrangerandet av akademiska högtiden i samråd med styrelsen; rektor installerar nya ledamöter, – rektor ansvarar för att alla ledamöter nås av personlig kontakt via brev minst en gång/år, – prorektor ansvarar för att alla ledamöter nås av personlig kontakt via tel en gång per år. Om ordförande och rektor är oense i en fråga så hänskjuts den till styrelsen för beslut.

27 § Kallelse, beslutsmässighet och omröstning 
 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet medlemmar begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter – ordinarie eller ersatta av suppleanter – är närvarande. Styrelsemöte kan vara förlagt till flera platser sammankopplade via dator eller telefon. Vid omröstning gäller enkel majoritet med ordförandes utslagsröst. I brådskande fall kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonmöte. Vid styrelsemöten förs protokoll som justeras av mötesordförande och av utsedd protokollsjusterare.

28 § Överlåtande av beslutsrätten 
 

Styrelsen får delegera beslut i enskilda ärenden.