Kollegor i Strömstad akademi

Denna text skrevs i april 2020.

Vi befinner oss idag i en situation som få, om ens någon, av oss har erfarenhet av. Pandemier har förekommit tidigare, men inte på detta globala explosiva sätt som vi upplever nu under corona-krisen. Det är ett resultat av globaliseringen, att vi människor idag rör oss snabbt över hela jordklotet på ett sätt som aldrig tidigare förekommit.

Det talas idag mycket om att begränsa människors rörelsefrihet för att på så vis försöka förhindra smitta, att sätta människor i ”karantän”. Historiskt sett har begreppet sitt ursprung i det italienska uttrycket ”quarantena”, som betyder ”en fyrtio dagars-episod”. För att bevisa att det inte fanns någon pest eller annan smittsam sjukdom ombord blev fartyg, som anlände till Europa med varor från fjärran länder, tvungna att ligga isolerade på redden i fyrtio dagar innan de släpptes in i hamnen. Detta kan ha införts redan på 1300-talet i samband med digerdöden.

Karantän för enskilda personer sker i Sverige idag med hjälp av Smittskyddslagen, och områden som kan avgränsas/sättas i ”geografisk karantän”, beslutas av Folkhälsomyndigheten.

Många länder har tagit beslut som markant skiljer sig från den svenska linjen, vilken hittills framför allt förlitat sig på individens egen omdömesförmåga och vilja att rätta sig efter de rekommendationer/förbud som dagligen förs fram i alla våra medier av Folkhälsomyndigheten och politiker. I dessa rekommendationer ingår till exempel att människor över sjuttio år (dessa är generellt sett mer mottagliga för följder av en smitta), i möjligaste mån bör undvika sociala kontakter i det offentliga rummet.

Strömstad akademi är en förening med också många seniora ledamöter, men oavsett detta så tar vi myndigheternas rekommendationer på stort allvar, och alla våra ledamöter har instruerats av Styrelsen att i görligaste mån följa dessa.

Akademins ledamöter bedriver därför idag sina möten via webben, men deltar som vanligt i media-debatter, planerar för undervisning, och skriver krönikor i Strömstads tidning.

Slutligen, i akademin finns en bred och djup kunskap inom olika vetenskapliga fält, vilket kan komma till användning för att hjälpa samhället att både genomleva och återhämta sig från den pågående pandemin. Idéer och förslag från ledamöter kan framföras till exempel på det Diskussionsforum som inom kort kommer att presenteras på vår Hemsida.

Peter Fritzell, ordförande Strömstad akademi Lars Broman, rektor Strömstad akademi För Styrelsen och Förtroendevalda i Strömstad akademi www.stromstadakademi.se

ENGLISH

Colleagues in Strömstad Academy

This page is created in April 2020

We are today in a situation that few, if any, of us have experienced. Pandemics have occurred before, but not in this global explosive way that we are experiencing now during the corona crisis. It is a result of globalization that today, we humans are moving rapidly across the globe in a way that has never happened before.

There is much talk today about limiting people’s freedom of movement in order to try to prevent infection, to put people in ”quarantine”. Historically, the term has its origin in the Italian term ”quarantine,” meaning ”a forty-day episode.” To prove that there was no plague or other infectious disease on board, ships arriving in Europe with goods from distant countries , had to lie isolated outside the harbour for forty days before being let into the harbour. This may have been introduced as early as the 13th century in connection with the Black Death.

Quarantine for individuals is in Sweden today decided by the Infectious Protection Law, and areas can be put into “geographical quarantine”, decided by the Public Health Authority.

Many countries have made decisions that are markedly different from the Swedish line, which so far has relied primarily on the individual’s own judgment and willingness to adhere to the recommendations/prohibitions that are published daily in all our media by the Public Health Authority and politicians. These recommendations include, for example, that people over the age of seventy (these are generally more susceptible to the consequences of an infection), should, as far as possible avoid social contacts in the public space.

Strömstad Academy is an association with also senior members, but regardless of this, we take the authorities’ recommendations seriously, and all our members have been instructed by the Board to follow these as far as possible.

The academy’s members therefore conduct their meetings today via the web, but participate as usual in media debates, plan for teaching, and write chronicles in Strömstad’s newspaper.

Finally, the academy has a broad and deep knowledge in various scientific fields, which can be used to help society to both survive and recover from the ongoing pandemic. Ideas and suggestions from members can be put forward, for example, at the Discussion Forum which will shortly be presented on our Website.

Peter Fritzell, president of Strömstad Academy, Lars Broman, chancellor of Strömstad Academy for the Board and elected representatives in Strömstad Academy www.stromstadakademi.se