De medverkande forskarna


Elisabeth Ahlsén

Elisabeth Ahlsén är professor i neurolingvistik vid Strömstad akademi. Hon är även verksam som forskare och professor emerita vid Göteborgs Universitet samt inom Kommunikationsutveckling HB och Marston Hill Interkulturellt Centrum. Hon har arbe-tat som lärare och logoped för att därefter bli forskare och lärare i lingvistik och logo-pedi, specialiserad på språk och hjärna, särskilt afasiologi. Hon blev filosofie doktor i allmän språkvetenskap med inriktning mot neurolingvistik vid Göteborgs universitet 1985 och professor i neurolingvistik 1997.  Hon har lett och medverkat i ett antal nat-ionella och internationella forskningsprojekt inom afasiologi, korpuslingvistik, talspråks-studier och multimodal kommunikation, samt inom interkulturell kommunikation och uppbyggnad av forskning och forskarutbildning. Forskningen har tillämpats bl a i ut-bildning av logopeder och lingvister. Hon har varit gästforskare vid Köpenhamns uni-versitet, ZiF Bielefeld och STIAS, Stellenbosch. Hon har även varit verksam inom expert för nationella och internationella forskningsråd.


Jens Allwood

Jens Allwood är professor i kommunikationsvetenskap vid Strömstad akademi. Han är även professor i lingvistik vid Göteborgs universitet, där han nu är emeritus-professor. Hans forskning omfattar mer än 280 publikationer och handlar bland annat om inter-kulturell kommunikation, semantik och pragmatik, korpuslingvistik, studier av talspråk, multimodal kommunikation, verksamhetsbaserad kommunikationsanalys, utveckling av forskningsmetod och forskarutbildning. Han har drivit ett flertal internationella samar-betsprojekt, t ex med länder i Europa, Afrika och Sydostasien. Han är delägare i konsult-företaget Kommunikationsutveckling HB. Han är direktor för Marston Hill – Interkultu-rellt centrum för livskvalitet och ordförande för Immigrant-institutet. Under 1999 – 2022 var han chefredaktör för den internationella tidskriften Journal of Intercultural Commu-nication (on-line, open access). Vid Göteborgs Universitet verkade han som prefekt för institutionen för lingvistik och föreståndare för kollegium SSKKII (semantik, språk, kognit-ion, kommunikation, information, interaktion) ett tvärvetenskapligt forskningscentrum 1987- 2015.


Leif Bloch Rasmussen

Leif Bloch Rasmussen er ekstern lektor ved Copenhagen Business School 2015 til nu. Han blev Civ. Ing. 1972 og Ph.D. 1976. Han har vært adjunkt ved Driftsteknisk Institut, Danmarks tekniske Universitet 1976 – 1977 og lektor i Informatik ved Copenhagen Business School 1977 – 2015. Han har undervejs medvirket til etablering af IT-Universitetet i Danmark og Malmö Högskola og herunder specielt Center for Kompe-tenceudvikling. Hans hovedinteresser er Bio-, informations-, nano-, kognitions-teknologier (BINK), informatik, design af kundskabende systemer, innovation og entre-prenørskab, projekt-porteføljer, aktionsforskning. Han har deltaget i nationale såvel som internationale tværfaglige projekter i samarbejde med industri, arbejdsgivere, fagfor-eninger, offentlig sektor, universiteter, NGO’ere og engagerede borgere.


Per Flensburg

Per Flensburg är professor i informatik vid Strömstad akademi. Han har dessförinnan varit professor vid Högskolan Väst, Växjö Universitet (nuvarande Linnéuniversitet). Han disputerade 1986 i Lund med avhandlingen: Personlig databehandling – introduktion, konsekvenser, möjligheter. Mellan 1986 och 1996 var han lektor vid Handelshøjskolen i København. Flensburg har alltid varit intresserad av vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Efter pensionering började han studera filosofi och idéhistoria och häller för närvarande på med sin magisteruppsats i detta ämne. Förutom avhandlingen har Flens-burg publicerat 5 introduktionsböcker i informatik och nu senast en debattbok: ”Tvät-täkta tvärtänkta tankar av professor Flensburg. Den finns på Strömstad akademis hem-sida: Fria serien-FS-36. Där finns också en beskrivning av Flensburgs forskarkarriär: Den stora tankestriden inom informatik, Strömstad akademis-Publikationer-AAS-47.  Flens-burgs samlade produktion, inkl föreläsningar, finns på hans hem-sida: http://perflensburg.se/


Anders Gustavsson

Anders Gustavsson disputerade för doktorsgraden i etnologi i Lund 1972 med doktors-avhandlingen Kyrktagningsseden i Sverige. Han var docent i etnologi i Lund 1973-1980 och därefter ledare för Centrum för religionsetnologisk forskning i Lund. Gästprofessor i Bergen 1985-1986. Ordinarie professor i etnologi i Uppsala 1987. Professor i etnologi i Oslo 1997-2000 och därefter seniorprofessor i Oslo. 1987 blev han ledamot av Kung-liga Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur och Kungliga Humanistiska Veten-skapssamfundet i Uppsala. 2011 blev han ledamot i Strömstad akademi och är sedan 2017 prorektor där. Hans vetenskapliga intressen avser folklig religion, livscykelns ritua-ler, gränskultur, kustkultur, turismhistoria, medicinhistoria, kulturmöten, folkligt berät-tande, symboler på gravminnen och inställningar till bruk av alkohol.Bland hans böcker märks förutom avhandlingen Ståta bud, 1974, Forskning om folkligt fromhetsliv, 1976, Sommargäster och bofasta, 1981, Pingströrelsen på Åstol, 1984, Nykterhetsrörelsen människor i Valla 1992, Gravstenar i Norge och Sverige som symboler för känslor, tan-kar och idéer i vår egen tid, 2003, Bondeliv på 1800-talet, 2009, Cultural studies on death and dying in Scandinavia 2011, Cultural studies on Folk Religion in Scandinavia, 2012, Bondekultur i möte med akademikerkulturer i Sverige och Norge 2013, Folk-loristic studies in Scandinavia, 2017, Historical Changes in Alcohol Contacts across the Swedish-Norwegian Border, 2019, Improper Use, Moderation or Total Abstinence of Alcohol, 2021, Missbruk av alkohol 2022, Covid 19 pandemins konsekvenser u tmed den norsk-svenska riksgränsens södra del, 2022.


KG Hammarlund

KG Hammarlund är ledamot av Strömstad akademi och docent i historia med historie-didaktik. Hans forskning berör framför allt frågor om historisk kunskap och hur anta-ganden och föreställningar om kunskap påverkar undervisning i historia, såväl i högs-kola som i skola. Senaste publikationer innefattar ’Authentic Assessment in History Edu-cation: Emphasizing the “Usefulness” of History’ i Friederike Neumann & Leah Shopkow (eds.): Teaching History, Learning History, Promoting History (2018) och ’Between Historical Consciousness and Historical Thinking: Swedish History Teacher Education in the 2000s’ i Christopher W. Berg & Theodore M. Christou (eds:) The Pal-grave Handbook of History and Social Studies Education (2020).


Ulf Persson

Ulf Persson, prof.em. i matematik vid Chalmers sedan augusti 2017. Född den 24 juli 1950 i Karlskoga (enligt passet), växte upp som lärarbarn i Motala 1955-1969. Identifie-rade sig tidigt som matematiker, men innan dess var hans dröm att bli författare. Mate-matik-intresset bekräftades av deltagande i matematiska olympiader. Efter två år vid Stockholms Universitet for han 1971 till Harvard där han var graduate student och fick sin Ph.D i matematik 1975 under Mumford, med en avhandling inom algebraisk geo-metri. Han var Assistant Prof vid Columbia University till 1979 när han återvände till Sverige som stipendiat vid Mittag-Leffler institutet, Docent vid Uppsala universitet 1983-85, gästprofessor vid UCLA, Oklahoma State University och Duke University samt lektor vid KTH ett år innan han blev professor vid Chalmers 1989. Kring millennieskiftet vid-gades hans intressen och verksamheter. Han var ordförande för Svenska Matematiker-samfundet 1999-2001 och grundade dess Nyhetsblad som han under många år var enväldig redaktör för, samtidigt var han även chefredaktör för Normat, en populärveten-skaplig tidskrift i matematik och skrev flitigt för bägge. Han har varit regelbunden skri-bent för ett antal allmänna matematiska tidskrifter som Math Intelligencer och EMS Newsletter (EMS=European Mathematical Society) där han är redaktör sedan många år. Han har givit ut en bok om Popper (2014) och bidragit till litterära antologier och tid-skrifter. För den intresserade har han drygt tusen bokessäer (om allt möjligt, även om matematik) på sin Chalmers hemsida. Han deltog aktivt under nästan tio år i de tvärve-tenskapliga SSKKII-seminarierna vid Göteborgs Universitet.


Claes Uggla

Claes Uggla är professor i teoretisk fysik vid Karlstads universitet. Han forskar om gravit-ation, speciellt allmän relativitetsteori, såväl fundamentala aspekter som tillämpningar inom astrofysik och kosmologi. Han driver ett antal internationella forskningssamar-beten, t ex med forskare i Europa, Asien, Sydamerika, Nordamerika och tidigare även i Sydafrika. Han har tillhört ett antal styrelser, t ex har han varit skandinavisk styrelsere-presentant i The International Society on General Relativity and Gravitation (den inter-nationella organisationen för allmän relativitetsteori och gravitation), 1997–2007. Han har även intresserat sig för popularisering av naturvetenskap och har skrivit ett flertal populära artiklar, givit föredrag, samt gett en mängd olika kurser för allmänheten inom fysik, naturvetenskaplig historia, astronomi och astrobiologi. Han har ett vetenskapsfilo-sofiskt intresse och har drivit en doktorandkurs i vetenskapsfilosofi och historia under nästan två decennier för doktorander inom samtliga vetenskapsområden vid Karlstads universitet.


Peter Währborg

Peter Währborg är utbildad sociolog, psykolog, psykoterapeut och läkare. Han är fil.dr i psykologi och disputerade 1988 på en avhandling om psykosociala konsekvenser av stroke. Han är specialistutbildad läkare inom områdena kardiologi, internmedicin och smärta Han var tidigare verksam som överläkare i kardiologi och chef vid Utvecklings-centrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Vidare är han docent i kardiologi vid Sahlgrenska akademien, Fellow of the European Society of Cardiology samt Academy of Aphasia. Han är dessutom ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA). Han är utnämnd professor i internmedicin vid Strömstad Akademi, där han också är ledamot. Han var tidigare adj. professor i beteendemedicin vid Sveriges lant-bruksuniversitet. På 70-talet grundade PW Göteborgs Socialpsykologiska Institut där han under flera decennier var verksam som lärare och handledare. PW var också grun-dare av och den förste chefen vid Institutet för Stressmedicin i Göteborg, då ett statligt finansierat forskningsinstitut. Han har författat ett hundratal vetenskapliga artiklar som ett fyrtiotal böcker och bokkapitel. Han är fortsatt verksam vid ett flertal universitet, högsko-lor och akademier där han bl.a. undervisat inom området vetenskapsteori och metod.

0

Utgiven av Strömstad akademi

Redatör: Jens Allwood

Layout: Per Flensburg