Vetenskapsfest 14-15/6 2012  Plats Strömstad gymnasium, Strömsalen

 

torsdag 14/6

 

 

 

0830-0845

Inledning, välkomnande

 

Lars Broman,

Johan Flodin,

Sven Moosberg,

0845-0930

Sommargäster och bofasta. Kulturmöten mellan harmoni och konflikt

 

Anders Gustavsson

0930-1000

FIKA

 

 

1000-1045

Tror vi inte längre på ragnarök?

 

Per-Sigurd Agrell

1050-1135

Informellt lärande m laborativt material

 

Mariana Back

1135-1230

LUNCH

 

 

1230-1315

Lyhördhetspedagogik

 

Bodil Frisdal

1320-1405

Regionale kompetanse- og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning?

 

Sven Erik Skønberg

1405-1430

FIKA

 

 

1430-1600

Lärande på hjärnans villkor.

Inledning, 2 inlägg ā 20 min följt av debatt, frågor och svar.

inledning om den hjärnbefriade pedagogiken

Aadu Ott,

Carl Olivestam.

Gunnar Windahl, inledare

 

Fredag 15/6

 

 

 

0830-0845

Introduktion av dagen

reflektion över gårdagen

B F M

0845-0930

Teknikhistoria

 

Aadu Ott

930-1000

FIKA

 

 

1000-1045

Hållbar energiförsörjning

 

Göran Bryntse

1050-1135

Alternativ till kärnkraft

 

Göran Bryntse

1135-1230

LUNCH

 

 

1230-1400

Religion och vetenskap

Inledning, 3 inlägg ā 15 min följt av debatt, frågor och svar.

Förenliga?

Hur ska man ta i detta på skolnivå?

Gunnar Windahl,

Barbo Alvring,

Lars Broman.

Sven Moosberg, moderator

1400-1415

Avslutning, utvärdering

 

B F M

 


 

Medverkande

Lars Broman, professor i fysik och rektor vid Strömstad akademi

Anders Gustavsson, professor i etnologi vid Strömstad akademi

Per-Sigurd Agrell, biträdande professor i informatik vid Strömstad akademi

Mariana Back, fil mag och forskningsassistent i vetenskapskommunikation vid Strömstad akademi

Bodil Frisdal, assisterande professor i pedagogik och prorektor vid Strömstad akademi

Sven Erik Skønberg, biträdande professor i sociologi och prorektor vid Strömstad akademi

Aadu Ott, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi

Carl Olivestam, professor i utbildningsvetenskap vid Strömstad akademi

Gunnar Windahl, fil dr och forskarassistent i psykologi vid Strömstad akademi

Göran Bryntse, assisterande professor i energieffektiv teknik vid Strömstad akademi

Barbro Alvring, kyrkoherde i Strömstad

Sven Moosberg, kommunfullmäktiges ordförande i Strömstad

Johan Flodin, skolchef, Strömstad gymnasium

 

Föredrag/debattpresentationer

 

Per-Sigurd Agrell                   Man kan undra om de verkligt stora olyckorna typ apokalyps får tillräckligt med uppmärksamhet. Det finns visserligen numera både lagstiftning och en väl etablerad riskforskning på högskolor världen över samt en mångfacetterad verklig beredskap, men frågan är hur vi har prioriterat. Ägnar vi oss åt det viktigaste? Eller är de värsta riskerna för svåra att begripa?

 

Barbro Alvring                        Religion och vetenskap – två sidor av samma mynt. Båda lika viktiga för människan. Vetenskapen som svarar på frågorna hur och när och religionen som svarar på frågorna vem och varför.

 

Mariana Back                        Fritt ur hjärtat berättar Mariana Back, om sina erfarenheter av att arbeta med lärande i olika informella lärandesituationer, framför allt med utgångspunkt från pedagogiska utvecklingsprojekt på Framtidsmuseet i Borlänge och på Tekniska museet i Stockholm. Hon ger internationella utblickar och rapporterar exempelvis om ett pågående samarbete med länder i Östersjöregion, med avseende på att stimulera ungdomars teknikintresse. Hon redogör även för några svenskbaserade projekt och för satsningar på ett intensivt samarbete med olika läroinstanser i Korea där man satsar mycket hårt på att stödja unga innovatörer att utveckla kunskaper framför allt inom matematik, naturvetenskap och teknik.  Hon presenterar dessutom ett pedagogiskt redskap med ursprung i Korea, ett fascinerande hands-on material, som visat sig fånga elevers intresse för exempelvis geometri och för att bygga och konsturera på egen hand.

 

Lars Broman                         Inledning, välkomnande: Som rektor för Strömstad akademi är jag särskilt glad för att samverka med skolan i Strömstad med denna Strömstad vetenskapsfest, som samtidigt är kunskapsdagar för lärare i kommunen. Hjärtligt välkomna både allmänhet och lärare!

 

Lars Broman                         Religion och vetenskap: Själv upplever jag det som omöjligt att bokstavstroende religion går att förena med modern vetenskap. Alltför mycket vetenskapliga fakta inom bl a astronomi, geologi och biologi strider helt mot vad som står i t ex Gamla testamentet. Men: Är det möjligt att förena icke-dogmatisk religiös tro med en vetenskaplig världsbild?

 

Göran Bryntse                       Hållbar energiförsörjning: En hållbar svensk energiförsörjning måste prioritera energieffektivisering. Det betyder att Sverige måste anamma EU-kommissionens förslag till 20 % minskning av primärenergianvänd-ningen, stödja förslaget om att bygga enbart nära-noll-energihus från 2020, öka renoveringstakten av fastigheters energianvändning till 2,5 %/år och införa s k vita certifikat för energieffektiviseringar. Elbilar ska prioriteras men även biogasdrift och biodieseldrift ska premieras. Elförbrukningen ska minskas med 15 % med hjälp av energisnål teknik. Därigenom kan Sveriges energianvändning begränsas till högst 300 TWh. Då räcker den förnybara energin. Allt bör vara genomfört senast 2050. Elproduktionen kan bli helt förnybar 2030, det är trafiken och stålindustrin som behöver längre tid på sig.

 

Göran Bryntse                       Alternativ till kärnkraft: De tio svenska reaktorerna kan avvecklas till 2020 genom att ersättas med

a) energieffektivisering, 4 reaktorer

b) Mer vindkraft, 3 reaktorer

c) Mer biokraft, 2 reaktorer

d) solel, 1 reaktor.

Senaste året har Sverige exporterat el från drygt två reaktorer, >12 TWh Ökat elbehov till 2020 pga  elbilar, 1-2 TWh kan lätt kompenseras med minskad export liksom eventuella tillkommande gruvor. Vi bör stänga av Oskarshamn 1 och Ringhals 1 snarast, och därefter avveckla en reaktor om året. Då har alla tio reaktorer avvecklats 2020.

 

Bodil Frisdal                          Ett exempel på en processorienterad, pedagogik och en organisation anpassad till modern teknologi. Det ger eleven möjligheter till påverkan och inflytande samt utvecklar henne/honom såväl kognitivt som affektivt.

 

Anders Gustavsson               I denna kulturmötesstudie lägger jag tonvikten på bohuslänkusten från sent 1800-tal fram till idag. Harmoni och konflikter utgör centrala perspektiv. Boendeformen hos sommargästerna har förändrats från att de hyrde rum till att de köpt egna hus. De sommarboendes hemort har successivt förändrats från Sverige till Norge under senare år. Vad har det betytt för utnyttjandet av den bohuslänska skärgården?

 

Sven Moosberg                     Är religion och vetenskap förenliga? Hur ska man ta i detta på skolnivå?

 

Carl Olivestam                       Att välja att följa en pedagogisk didaktisk tradition i sin undervisning är inte ofarligt, det får konsekvenser för lärandet. Därför är det väsentligt att ta del av nya erfarenheter från hjärnbruket som bland annat visar på pannlobsundervisningens begränsning och lärandets Turning Torso.

 

Aadu Ott                               Lärande på hjärnans villkor: På mina 20 minuter tänkte jag fokusera på hur neurodidaktik kan upplevas som  revolution, evolution, berikande eller som provokation av etablerade didaktiska traditioner.

 

Aadu Ott                               Teknikhistoria: En exposé av den dynamiska växelverkan som skett genom historien mellan naturvetenskap, teknik och samhällsvetenskap. Avsikten är att nyttja kunnande om skeenden i det förflutna, för att se framåt. Strävan är att betona vikten av att undervisa för att åstadkomma handlingsberedskap inför en okänd framtid.

 

Sven-Erik Skønberg               Nasjonale analyser av eksamensresultater i grunnskolen i Norge dekker

                                            over at det er store og stabile forskjeller mellom kommunene og fylkene.

                                            Sammen med kommuner og fylker arbeider jeg med et prosjekt som

                                            søker å avdekke hva årsakene til de stabile karakterforskjellene mellom

                                            elevene i ulike regioner kan være. I innlegget mitt vil jeg presentere

                                            status for prosjektet.

 


 

Gunnar Windahl                    Lärande på hjärnans villkor, inledning: Den tid är förbi när pedagogiken och psykologin kunde negligera hjärnans och nervsystemets roll i människans lärande och kognitiva utveckling. En hjärnbefriad pedagogik grundar sig på misstaget att betrakta psyket och kroppen som varande olika substanser (psykofysisk dualism) – en uppfattning som är svår att utrota. Aadu Ott och Carl Olivestam är två prominenta företrädare för en modern hjärndidaktik som lämnat en kroppsbefriad kognition bakom sig.

 

Gunnar Windahl                    Religion och vetenskap: Det finns en uppfattning att det inte föreligger någon konflikt mellan vetenskap och religion då de sysslar med icke-överlappande domäner: vetenskapen sysslar med den materiella världen medan religionen sysslar med ogripbara ting som värden och själar. Men då bortser man från den gemensamma kärnan i de Stora Frågorna och de olika sätten att angripa dessa. Några av de Stora Frågorna som intresserar både vetenskapsmän och de religiösa är följande: Har universum ett ursprung och om så, hur började det? Vad är livets ursprung? Hur uppstod de många biologiska arterna och hur utvecklades dessa? Vad är psyket (mind) och hur uppstod det under evolutionens förlopp och i den enskilda individens utveckling? Frågor som dessa tacklas helt olika i vetenskap och religion och jag kommer att belysa dessa skillnader i min framställning och då visa att vetenskap och religion är oförenliga