Stadgar för Strömstad akademi ideell förening antagna 10 september 2008, reviderade 27 juni 2011

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

1 §

Ändamål och säte

Strömstad akademi är ett Nordiskt institut för avancerade studier som bedriver forskning och forskarhandledning. Akademin har därutöver som ändamål att vara en akademisk hemvist för akademiker engagerade i forskning, utbildning och information och ska verka för samarbete mellan sina ledamöter och mellan ledamöter och det omgivande samhället, speciellt Strömstad kommun. Akademins säte är Strömstads kommun.

2 §

Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har förordnats av akademin.

3 §

Beslutande organ

Beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4 §

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av föreningens ordförande och kassör var för sig.

5 §

Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår; första verksamhetsåret dock 10/9 2008 - 31/12 2009

6 §

 Stadgetolkningar mm

 

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar hänskjuts till kommande årsmöte. I brådskande fall avgör styrelsen.

7 §

Skiljeklausul

Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol utan ska avgöras enligt lagen om skiljedomsförfarande.

8 §

 Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet. Förslag till ändring får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen.

9 §

 Upplösning av föreningen

För upplösning krävs beslut av årsmöte med 2/3 majoritet. Vid mötet beslutas om hantering av föreningens tillgångar och handlingar.

 

FÖRENINGENS MEDLEMMAR

 

10 §

Medlemskap

Föreningen är öppen för akademiker vilka förordnats av styrelsen enligt regler beslutade av årsmötet och som betalat medlemsavgift. Medlem ska följa föreningens stadgar och föreskrifter.

Regler beslutade 10/9 2008 och reviderade 18/6 2010: Den som är eller varit professor eller bedömts behörig till professur vid ackrediterat lärosäte (universitet, högskola) kan förordnas som professor. Den som är docent vid svenskt lärosäte eller har motsvarande kompetens kan förordnas som biträdande professor. Den som har doktorsexamen/motsv och som är eller varit lektor/motsv vid ackrediterat lärosäte kan förordnas som assisterande professor. Den som har svensk doktorsexamen/motsv kan förordnas som forskarassistent. Den som har svensk akademisk grundexamen/motsv kan förordnas som forskningsassistent.

Den som så önskar och som följer föreningens stadgar och föreskrifter kan antas som stödjande medlem utan att förordnas.

11 §

Utträde

Medlem som önskar utträda anmäler detta skriftligt till styrelsen med omedelbar verkan. Medlem som ej betalat medlemsavgift anses ha begärt utträde.

12 §

 Uteslutning mm

Medlem kan endast uteslutas om hon/han ej betalat medlemsavgift, motarbetat föreningen eller skadat föreningens intressen. Uteslutning beslutas av styrelsen och bekräftas av nästkommande årsmöte.

13 §

 Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem
- har rätt att använda Strömstad akademi som akademisk hemvist med de förmåner som beslutats av årsmöte eller styrelsen,
- har rätt att använda sin titel som förordnad vid Strömstad akademi,
- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
- har rätt till information om föreningens angelägenheter,
- ska följa föreningens stadgar och beslut,
- ska betala medlemsavgift och serviceavgift senast 28/2 eller vid inträdet.
- -  - Hedersledamot betalar ej medlemsavgift.

 

ÅRSMÖTE och EXTRA ÅRSMÖTE

 

14 §

 Tidpunkt, kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och hålls före utgången av juli i Strömstad. Kallelse ska utgå senast 4 veckor i förväg. Stadgeändring och andra frågor av väsentlig betydelse ska framgå av kallelsen. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan, budget, styrelsens förslag och inkomna motioner ska tillställas medlemmarna senast 1 vecka före mötet.

15 §

 Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet

Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet.

 

16 §

 Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet

Rösträtt är personlig. Närvarande medlem kan, med skriftlig fullmakt, vara ombud för högst en annan medlem. Medlem har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

17 §

Beslut och omröstning

Beslut fattas med bifallsrop eller om så begärs genom votering. Med undantag för ärenden enligt 8 § och 9 § avgörs alla frågor med enkel majoritet; relativ majoritet vid val och absolut majoritet vid övriga frågor. Omröstning sker öppet om inte någon begär sluten omröstning. Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst.

18 §

Valbarhet

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem. Därutöver väljer Strömstads kommunstyrelse en ordinarie och en ersättare i föreningens styrelse.

19 §

 Ärenden vid årsmötet

Vid årsmötet ska följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.
    (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret.
    (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet.
7. Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret.
8. Fråga om styrelsens och rektorns ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår.
10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val för kommande verksamhetsår av
   (a) ordförande, kassör och 2-8 styrelseledamöter,
   (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen,
   (c) val av 1-2 revisorer jämte suppleanter,
   (d) val av sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen.
Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas av årsmötet.
 

20 §

 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte och ska göra det om 1/3 av medlemmarna så begär.

 

VALBEREDNINGEN

 

21 §

 Sammansättning, åligganden

Valberedningen består av sammankallande och 1-3 ledamöter. Valberedningens uppgift är att förbereda årsmötets val av styrelse och revisorer.

 

REVISORER

 

22 §

 Revision

Föreningen har 1-2 revisorer och högst 2 suppleanter. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Föreningens räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast 4 veckor före årsmötet. Revisionsberättelse ska presenteras på årsmötet.

 

STYRELSEN

 

23 §

Sammansättning

Styrelsen består av ordförande, kassör, 2-8 ledamöter och högst 10 suppleanter, alla valda av årsmöte, samt en ledamot och suppleant valda av Strömstads kommunstyrelse. Styrelsen kan inom sig utse övriga befattningshavande. Styrelsen kan under löpande verksamhetsår till sig adjungera ytterligare ledamöter. Ordföranden är rektor för Strömstad akademi.

24 §

 Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och fastställda planer. Det åligger styrelsen att
- verkställa av årsmötet fattade beslut,
- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,
- ansvara för och förvalta föreningens medel,
- tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 §, och
- förbereda årsmöte

25 §

Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

 

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet medlemmar begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter - ordinarie eller ersatta av suppleanter - är närvarande. Vid omröstning gäller enkel majoritet med ordförandes utslagsröst. I brådskande fall kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonmöte. Vid styrelsemöten förs protokoll som justeras av mötesordförande och av utsedd protokollsjusterare.

 

26 §

Överlåtelse av beslutanderättens

Styrelsen får delegera beslut i enskilda ärenden.

 

 

 

 

upd 2017-04-21 / JT