Kjell-Åke Forsgren                                                       5 maj 2014

Att tänka fritt eller rätt?

Först ett stort tack till Lasse och er övriga som har möjliggjort den högintressanta, oerhört stimulerande och lärorika "spanarträffen" i Strömstad med temat Barnbarnens århundrade. Den gav mycket att tänka på och till allt som fått maskineriet uppe på vindsvåningen att rassla till lite extra för min del hör diskussionen om Thomas Thorilds sentens "Tänka fritt är stort, tänka rätt är större" som inte är ett lösryckt citat utan motto för skriften ”Rätt eller alla samhällens eviga lag” (1794). Första gången jag såg den inskriptionen hajade jag till och tyckte att den var märklig och liknade en uppmaning till följsamhet och politisk korrekthet. Så kan den förvisso tolkas, den skulle till och med passa som devis i en polisstat, men nu står den på en vetenskaplig institution och det kan knappast vara detta som rektor Carl Yngve Sahlin hade i tankarna när han 1887 lät hugga in devisen över entrén till Uppsala universitets aula.

 

Hur tänkte då juristen Thorild när han på detta sätt ställde fritt mot rätt? Därom tvista de lärde och det finns ett otal tolkningsförsök. För att i alla fall förstå det lite bättre är det nödvändigt att gå till källan, där sentensen står som motto: 

 

Ty derutaf, att ni är Fri, Jemnlik, Contractmyndig och Sjelfviljande, följer väl, att ni har högsta magt till att Tänka; men det Klokaste eller det Galnaste? att ni har högsta magt till att Vilja; men det Bästa eller det Värsta? att ni har högsta magt till att Göra; men det som upprättar Er och Alla, eller det som förstörer Er och Alla? - - - - - Denna omätliga Ovisshet måste vi då frias ifrån, det är, Vi måste frias ifrån Frihetens Ovisshet, genom en annan, och således vida högre, Princip, som kan stadga Visshet, som kan stadga Bestånd och Säkerhet. Och denna Princip är det Rätta: hvars eviga Lagar jag har sökt att utfinna och vill förklara i denna bok.

(Ur: ”Rätt, eller alla samhällens eviga lag” (1794) i: Thomas Thorilds Samlade skrifter, Stockholm: Viborg 1824, s. 264.)

 

Kyrkan utlovar evigt liv, salighet och uppenbarelsen av det Sanna och Rätta efter döden och efter ett liv ”i ett gudomligt mörker”, där vi ”famla och erfara all irring och all vidrighet, för att en gång der, i en annan verld, med dubbelt lycksalig klarhet se det Rätta, och att derföre i allmänhet detta Lifvet vore en Gåta, hvarpå Evigheten är en upplösning” (ibd. s. 257). Thorild nöjer sig inte med detta utan menar att det ”Sanna och Rätta” och därmed det ”Goda” går att finna och uppnå redan nu och på denna jord därför att det ligger i människans natur att söka vägen till ”lycksalighet”. Thorild var ett barn av upplysningstiden och vägen till lycksalighet lyses upp av förnuftet och därmed vetenskapen. Vårt tänkande förleds dock av den fria viljan som lockar oss att söka njutning och kortsiktigt uppfyllande av våra önskningar utan att se till de ”irringar”, ”vidrigheter” och skadliga följder det får på lång sikt. Nog ligger det något i detta, tänk bara på orden drogberoende (”När jag kan sluta vill jag inte och när jag vill sluta kan jag inte”) och ”Blut und Boden” och vilka konsekvenser detta slagord fick  ̶  och kanske får, men nu i rysk tappning!

 

Hur tänkte vidare vår ärade rektor Sahlin när han valde Thorilds devis som motto också för Uppsala universitet och därmed, får man förmoda, som vetenskapligt rättesnöre. Vi låter honom klargöra det själv genom citat ur hans invigningstal hållet den 17 maj 1887. Inte helt oväntat refererar han där till det gamla Grekland och till Sokrates, som verkade ”under

det lysande femte århundradet f. Kr”:

 

Under detta århundrade, det mest lysande i Greklands historia, var det icke någon brist på vishetslärare i Aten, men hvar och en, som kom i beröring med Sokrates, märkte, att det var en stor skilnad mellan honom och de andre. De andre kunde väl verka för tankefrihet, men att visa något, som var rätt och icke kunde tänkas annorlunda än på ett bestämdt sätt, det låg icke i deras magt. Det var hans magt, hans, om hvilken den Delfiske Apollo förklarade, att han var den visaste man.

 

Sahlin förutsätter liksom Thorild en evig, oföränderlig sanning, men den grekiska filosofin leder oss inte ända fram utan dit når vi först genom vårt inre och den kristna tron. Där finns den fasta punkt som leder till det rätta tänkandet. I den vetenskapliga forskningen finns också ett tänkande som riktar sig mot det yttre, mot vår omgivning, mot naturen. Detta yttre tänkesätt är avhängigt av det inre, rätta, men det följer tankelagarna:

     

Jag menar med det fria tänkandet icke det, som anser sig kunna godtyckligt antaga, hvad det som ur en eller annan synpunkt befinnes för det ena eller det andra ändamålet lämpligt eller lockande; jag menar det tänkande, som känner tänkandets lag, som vet, att tankelagen är ordning, och att det utan ordning icke gifves något tänkande, utan endast tanklöshet. 

[…]

Det finns hos tänkandet en frihet ... som kan urarta till ett självsvåld och en förnekelse av det som icke borde förnekas, men som kräver och behöver en förklaring. Detta fria tänkande behöver en upprättelse, det behöver övergå till att bliva ett rätt tänkande, ett sådant tänkande genom vilket människan finner det rätta och väsentliga och det, som hon icke kan umbära för att komma till ett inre och andligt liv. Dit kan man nå inte bara genom vetenskaplig forskning. Den som söker näring för sitt inre liv kan tänka rätt. Han tänker rätt därigenom, att han riktar sin tanke på det, som är tankens rätta föremål, och att han själv har rätt i sitt tänkande.

      (http://www.sahlinska.se/c-y-sahlin-hogtidstal-1887/ 2014-05-02.)

 

Pelle Holm tolkar i sina Bevingade ord (Stockholm: Bonniers 1994, s. 304) ”tänka rätt” som ”tänka logiskt”, och det framgår väl, bortsett från de högstämda religiösa och retoriska girlangerna som hörde tiden till, att också Sahlin sett det så och att ”tänka fritt” och ”rätt” inte rimligtvis kan avse åsikter som devis på en byggnad ägnad åt vetenskapen  ̶  såvida det inte, som ryktet vill göra gällande, också var ett sätt att motverka studentföreningen Verdandis för tidsandan alltför avspända syn på sexualitet och preventivmedel. Såväl ur logisk-matematisk som empirisk-faktamässig synpunkt är det vetenskapliga tänkandet ingalunda fritt och visst finns det tidlösa sanningar. Att 2 x 2=4  ̶  som humanist får jag hålla mig på den nivån J  ̶  är en sådan. Att påstå att två gånger två var eller kommer att bli fyra skulle ju låta minst sagt konstigt.  Likaså är tankemönstret som möjliggör slutsatsen i syllogismen Alla människor är dödliga. Sokrates är en människa. Alltså är Sokrates dödlig tidlöst. Om vi tänker annorlunda tänker vi fel. För att påståendet i syllogismen ska vara sant måste vi också veta vad en människa är, att Sokrates verkligen är en människa, och inte en katt eller en staty, och att dödlighet är undantagslöst. Påståendet Bonn är en huvudstad är i dag fel men 1988 var det rätt och det blir idag rätt genom ändring av tempus från presens till perfekt eller preteritum. Här handlar det om helt tidsbundna fakta men en geograf eller historiker måste känna till dem. Vi måste ha empiriskt förvärvad kunskap. Att tänka fel och inte känna till fakta kan, om det vill sig illa, få katastrofala följder, t.ex. om en ingenjör räknar fel på hållfastheten vid ett brobygge eller en läkare inte känner till nödvändiga fakta för en riktig diagnos. I den meningen hade Thorild och Sahlin rätt. 

 

Nu går det ju att se det på ett annat sätt också, och det var det som Lasse menade. Även inom vetenskapen är det förstås synnerligen viktigt att få tänka fritt om därmed menas att inga otillbörliga skrankor bör sättas upp. Det nu rådande medeltilldelningssystemet, främst via Vetenskapsråd och Jubileumsfond, innebär de facto en inskränkning av forskningsfriheten och därmed tankefriheten, dels genom knappa resurser, dels genom mer eller mindre väl motiverad villkorsstyrning. Oerhört mycket tid, kraft och energi läggs nu på ansökningar som avslås. Som vi vet händer det inte sällan, åtminstone inom lingvistik och humaniora och säkert även inom andra områden, att en viss teori, som fortfarande är en teori, ändå får status som ovedersäglig sanning. Den som då söker medel för forskning som innebär risk för att denna teori ifrågasätts eller rent av kullkastas eller som enbart ligger utanför dess ramar, lär nog inte ha så stor chans att få sin ansökan beviljad om teorins företrädare sitter i anslagsnämnden. Jämställdhet, eller helt enkelt rättvisa oavsett kön, borde vara en självklarhet men är det tyvärr inte alltid. Det rättfärdigar dock inte politiska ukaser om att all forskning ska innehålla en genusaspekt. Hur behjärtansvärt detta än må förefalla så inskränks här friheten och en mycket farlig väg beträds.

 

Om nu den akademiska friheten naggas i kanten för fullt i det svenska högskoleväsendet, inte bara genom anslagssystemet, utan också av en mer belastande än stödjande byråkrati, av klåfingriga politiker, av kvalitetssäkring och rapporterande till förbannelse, av mötesraseri och inte minst av studenter, vars ibland otroligt låga kunskapsnivå i alltför många fall gör undervisnings- och handledningsarbete oerhört tidskrävande och tungrott. Här framstår nu Strömstad Akademi som en frihetens oas, inte en hägring, utan en realitet som ger oss möjlighet att efter emeriteringen fortsätta med forskning alltefter ork, tid och lust. Låt oss värna om denna frihet och inte krångla till det med onödiga begränsningar av olika slag och det senare absolut inte när det gäller ämnesval och inriktning. Att vi i en viss fråga kan inta olika ståndpunkter är inget problem. Verkligheten är komplex och svårgenomtränglig och vetenskaplig dialektik är helt enkelt ett medel att nå större klarhet. Därför är här disputatio ett så centralt begrepp i vetenskapssamhället. Det innebär inte att vi behöver polemisera direkt mot varandra, utan var och en lägger fram sin syn och sina resultat, ansvarar själv för dem och representerar där bara sig själv och inte Strömstad Akademi som kollektiv. Därefter står det läsarna fritt att ta ställning. För min del är jag däremot alltid tacksam för påpekanden om sak- eller formfel och för tips om litteratur etc. Om så är möjligt vill jag gärna samarbeta med kolleger och jag diskuterar också gärna under ömsesidig respekt med dem som intar en annan ståndpunkt i någon fråga. Instämmer f.ö. helt med Ingrid Liljeroths inlägg i ämnet.

 

Slutsats: Den enda inskränkning av vår frihet vi måste godta är den som logikens lagar och respekten för fakta påbjuder. Därmed är också den enda gemensamma värdegrund vi behöver godta den vetenskapliga stringensen. Med detta går det också att hjälpas åt före publiceringen av våra alster. I övrigt ska vi vara fria.

 

Kjell-Åke Forsgren

 

kjell-ake.forsgren@stromstadakademi.se