NORDISK FORSKNINGSPOLITIK FÖR TVÄRVETENSKAP

Inbjudan till Diskussion om Arena för Gränsöverskridande Dialog

av Nils-Göran Areskoug

 

I flera skrifter utgivna av Strömstad akademi har frågan om tvärvetenskapens roll i det akademiska landskapet berörts, så exempelvis akademiledamöterna Gunnar Windahl (26-34), Per-Sigurd Agrell (35-37) i ”Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig” (AAS-3) och Nils-Göran Areskoug i ”Konst och vetenskap i samspel” (AAS-13). Gunnar Windahls devis i förordet till AAS-3, ”Sapere Aude!”, måste tolkas som en uppmaning att söka visheten utan att hindras av ämnesgränser som i många fall har administrativa orsaker eller som överlevt sig själva.

 

Ett svar på utmaningen att rita om ämneskartan – och för den delen även fakultetsindelningen – kanske rymmer en del av lösningen av dilemmat om hur vi vill att framtidens vetenskap ska möta våra ökade krav och omgivningens förändringar: Första steget i den processen är att börja söka principer som kan förena två olika krav – kravet på fokus och precision och kravet på bred hänsyn och mångfaldiga perspektiv.

 

Men hur ska det ske? Agrell skriver att ”systemvetenskap är teoribaserad tvärvetenskap” och förklarar komponenterna i den nya typ av ”systemintelligens” som blir en avgörande faktor i framtidens tvärvetenskap.

 

En brännande fråga är hur man på politisk nivå förbereder sig på att öppna upp kunskapens landskap för vidare vyer och för ett nytt sätt att skåda större helheter och nya sammanhang.

 

Detta debattinlägg är ett utsnitt av mitt valhänta försök till dialog med dem som styr och ställer med stöpsleven i högsta hugg och bär den svenska (och nordiska?) tvärvetenskapens öde i sin famn.

 

Upptakt till debatt

 

Den 6 november 2010 insändes ett preliminärt PM till forskningspolitiska enheten vid Utbildningsdepartementet: ”Arena för tvärvetenskaplig dialog. Nordisk samverkan kring förslag om ett postdoktoralt kollegium”. Det var en uppföljning av en dialog med departementets ämnesråd, Rolf Höijer, som hade sitt ursprung i ett utbyte med forskningsminister Tobias Krantz. Denne hade dock hunnit avgå ”i förtid” redan den 5 oktober samma år. Höijer hade efter ett ingående telefonsamtal bett mig skriva ett kort idékoncept (3

sidor) i ärendet. I det formatet skulle jag utveckla min tanke och försöka väcka en diskussion om ett förslag till en strategisk förstudie om tvärvetenskapens framtida roll i det svenska forskningslandskapet, som ett tänkt nästa steg.

 

Den inledande kontakten

 

Under sommaren 2010 hade jag växlat mail med Höijer och samtalat i telefon kring rubrikförslag och fokus efter att ha översänt vissa propåer och diskussionsutkast. Efter telefonsamtalet med ingående frågor som han ställde om förslaget skrev han i sitt mail 2010-06-11 att jag var välkommen att ”inkomma med vidare utvecklade förslag”. Jag hade då bland annat kommunicerat min idé med Dan Brändström, mångårig nestor i svensk forskningspolitik (som länge basade för Riksbankens Jubileumsfond), och andra vid en stor utbildningsvetenskaplig konferens på KVA och i anslutning till den tagit del av information från honom. Samtidigt hade jag som ett fullföljande av en propå på lokal nivå (delvis publicerad under Lobbyn i Smålandsposten 2009-01-23)[1] sökt testa intresset för min idé genom kontakter på olika nivåer och med olika tänkbara intressenter bland Linnéuniversitetets ledning, lokala politiker, oberoende ”lärde”, och privata storentreprenörer i trakten. Konceptet har emellertid sin upprinnelse i diskussioner som pågått sedan flera år i olika främst akademiska gremier och i kommunikation med ledare för olika ”Institutes of Advanced Studies” (IAS) inom landet och utomlands. Jag har sedan hämtat inspiration ur diskussioner om tvärvetenskapens grundkoncept, dels på regeringsnivå inom två andra länder i samma storleksordning som Sverige, och dels med professor Helga Nowotny, ordförande i European Research Council. På svenskt hemmaplan har bland andra Uno Svedin, Hans Wigzell, Ingemar Ernberg, Erling Norrby, Björn Wittrock, Sture Forsén och Anders Flodström drabbats av mina frågvisa närmanden men inte heller ledande namn inom näringsliv och kultur lämnades ifred.

 

Det speciella i konceptet

 

De flesta institut för avancerade studier har växt fram ur en akademisk grogrund utifrån behovet att renodla ”förutsättningarna” för forskningsarbete i en miljö av kondenserad postdoktoral kompetens. Man har skapat välfungerande mötesytor för forskare som under en begränsad tid (oftast ett år) vistas vid ett institut som blir en samlingsplats för tankeutbyte tvärs över de akademiska ämnesgränserna. Produkterna av det arbete som kollegiaterna uträttar mäts dock främst med traditionellt akademiska mått, dvs i form av antalet publikationer i vetenskapliga tidskrifter vilka bedömer inkomna manuskript på sedvanligt vis, med monodisciplinär peer review som selektionsgrund. Samtidigt får kollegiaterna stöd under sitt arbete dels genom att de förväntas regelbundet presentera sina pågående arbeten vid seminarier och konferenser (som ofta blir attraktiva tillställningar även för utomstående), dels genom att de får tillgång till forskningsresurser och erhåller lön för sitt arbete. I Sverige kan två exempel nämnas på sådana institut, SCAS i Uppsala och Pufendorfinstitutet i Lund.

     

Men insikten om fördelar med investeringar i kunskapssamhället för ökad framtida konkurrenskraft vilar dock på en bredare grund och utgår inte bara från den akademiska miljön. Till exempel finns organiserade försök att ta vara på masterstudenternas intresse för entreprenörskap (SSES) som visar på vikten av att skapa bryggor till företagande och öppna nya vägar till etablering av idéer som äger bärkraft på marknaderna och skapar tillväxt i ekonomin.

 

Mycket förenklat utgår min modell från tanken att ett avancerat institut skall vila på fyra grundplintar: dessa är (1) den akademiska kompetensgrunden, (2) näringslivets strategiska verksamhetsinsikter, (3) kulturlivets och konstarternas gestaltning med upplevelse- och värdeorientering, och (4) det offentliga samhällets öppna dialogarena för det fria ordet och opinionsbildning på kvalificerad grund; eller med andra ord:

 

Genom strategisk integration skapar man en mötesplats på grundval av de högre verksamhetsnivåer som uppnåtts inom respektive akademia, näringsliv, kultur och opinionsbildning. Man kan se det som att dessa fyra samhällsområden, med respektive intresseaktörer representerade i den nya formen av institutsbildning, skapar ”tentakler” in på en gemensam arena dit deras främsta talanger skickas för att under intensiva gränsöverskridande (kritiska och kreativa) dialog (och under goda finansieringsvillkor) förverkliga sina postdoktorala projektidéer. Den gränsöverskridande grogrund för forskningstillämpning och nyskapande som här skapas utgör en arena inte bara för tvärvetenskapligt tankeutbyte utan också för nya kombinationsformer mellan vetenskap och konst, samhälls- och näringslivsintressen. Det är en ”Arena för transdisciplinär dialog” och ett ”postdoktoralt kollegium” på samma gång, men med en öppenhet mot samhälle och media som förenar vad som annars skulle kräva fyra olika sorters arenor, här i integrerad samverkan: tanken är att vinna en synergieffekt inte så mycket pga ”volymstorlek” utan genom att skapa optimala förutsättningar för den kvalitetsutveckling som blir avgörande i internationell konkurrens (och som jag tror kan åstadkommas genom en integration mellan de olika aktivitetsaspekterna på en gemensam arena med policy, performance, produktivitet och kompetensutveckling i sikte). Jag tycker därför att ett team närmare borde utreda hur en integrerad postdoktoral kompetensarena borde utformas för att på basis av följande fyra verksamhetskomponenter åstadkomma den långsiktiga synergieffekten och värdeorienterade kompetensutveckling som eftersträvas:

 

 

Förutsättningarna för ett samverkansinitiativ på nordisk basis relaterat till konceptet

 

Den offentliga debatten har nyligen i ett väsentligt avseende förändrat förutsättningarna för utvecklingen av modellen för en arena för transdisciplinär dialog med ovan skisserade särdrag: I ett antal debattartiklar i DN och utbildningspolitiska skrifter (både på SACO:s och på Stiftelsen Strategisk Forskning SSF:s hemsidor) har Gunnar Wetterberg, samhällspolitisk chef på SACO väckt den djärva tanken på ”Förbundsstaten Norden”.[2] Hans bok med samma namn som presenterades 2010-11-01 på Nordiska Rådets initiativ och med Nordiska Ministerrådets ”goda minne” innehåller emellertid långt ifrån enbart långsökta visioner om en sammanslagning av de nordiska länderna. Ett av de förslag som Wetterberg kortfattat berör är idén om en gemensam satsning på ett nordiskt elituniversitet, som han vid åtminstone ett tillfälle har betecknat som ett ”Nobeluniversitet”.[3] Jag har nyligen deltagit i några av de offentliga debatter som följt på Wetterbergs uppmärksammade utspel. Jag menar att en satsning på ett nordiskt ”toppuniversitet” är en tanke som rimmar väl med de fördelar som en strategiskt utformad postdoktoral arena skulle tillföra. De nordiska länderna har ”en bred bas” av många välfungerande universitet och högskolor som sköter grund- och överbyggnadsutbildningar fram till och med de tre grundläggande akademiska nivåerna: högskoleexamen, mastersexamen och doktorsexamen. Jag anser att det inte behövs en dubblering av denna verksamhet. Men inte heller bör man dra ner på antalet högskolor som fångar upp studerande i landets olika regioner (häri skiljer jag mig från den uppfattning som Anders Flodström lanserat, enl ”Högskolechef vill ha fem universitet” i SvD 2007-08-05). Den breda basen är en av förutsättningarna för ”pyramidens topp”. Men det som i nuvarande situation är en svaghet – i samtliga nordiska länder – är att inget av länderna enskilt lyckats skapa den kompetensmiljö som kan lyfta ett universitet kvalitetsmässigt till ”tio-i-topp-listan” i internationella rankningar.

 

Mitt förslag på botemedel mot denna brist, som är besvärande för Nordens anseende med tanke på de goda ekonomiska förutsättningar som föreligger, går i en riktning som är förenlig med mitt ursprungliga koncept för en transdisciplinär kompetensarena på postdoktoral nivå.

 

*

 

Jag vill härmed sammanfatta mina överväganden kring möjligheten att utveckla ett strategiskt konceptförslag med ledning av de diskussioner som förekommit hittills:

 

·         Mandat bör ges för en inventering av de politiska förutsättningarna i de nordiska länderna för en gemensam satsning på en ny kompetensorganisation av typ ”elituniversitet” (”Nobeluniversitet” m.fl. tänkbara namn)

·         Mandat bör ges för sonderingar om intresse bland ledande företrädare inom svenskt och nordiskt näringsliv, inom stiftelsers samverkansorganisationer och större privata forskningsfinansiärer samt bland ledande entreprenörer och företagarorganisationer

·         Mandat bör ges för att kalla ett mindre antal ledande personer till en ”kärntrupp” hämtad från forskarsamhällets nyckelorganisationer i de nordiska länderna (t.ex. Nobelstiftelsen och någon eller några av de mera vitala av de kungliga akademierna). Dessa skall bilda ett team med ansvar för att driva frågan vidare och utveckla ett koncept som kan vinna gehör hos de huvudintressenter som förväntas ställa sig bakom ett utvecklat förslag

·         Nordiska Rådet och Nordiska Ministerrådet bör engageras i frågan och kan eventuellt fungera som en plattform för diskussioner vilka dock måste sikta på att vinna goda förutsättningar för den internationellt bärkraftiga kvalitetsnivå som här eftersträvas

·         De forskningsfinansierande organisationerna i Sverige och de övriga nordiska länderna har inom sina utredningsavdelningar och i samband med utvärderingar av forskningssatsningar tillgång till bred och viktig kunskap som kan bidra med indikationer gällande de organisatoriska strukturer och kriterier vid utvärdering som skall gälla för det nya elituniversitetet. Dessa bör få i uppdrag att ta fram visst material som kärntruppen behöver för sitt arbete. Dock vill jag inte utesluta att det kan vara en potentiell risk för att de forskningsfinansierande organen med sin ”byråkratiska tyngd” skulle komma att hämma ett förslag som bygger på nya strategiska grepp vilka tidigare inte vunnit gehör inom deras väggar. De bör därför (enl min nuvarande mening) få en enbart konsultativ funktion, så för att förslaget skall kunna lotsas vidare och anpassas också till de behov som indikeras av näringsliv, kultur och offentlig policybildning

·         Ett inledande ”steg 1” vore att sammankalla ett team om högst fem personer (jag har förslag) som måste väljas för att framförallt skapa ett momentum som kan vidmakthållas i det vidare arbetet på en konceptmodell som fullt ut försvarar kvalitetsperspektivet på det sätt som blir nödvändigt

 

Jag skulle vilja föreslå att man nu går vidare med en strategisk förstudie med sikte på att vidare utveckla ett förslag om en integrerad kompetenssatsning på högsta kvalitetsnivå där möjligheten av en nordisk samverkan kring en ny gemensam organisation inte är utesluten, alltefter de förutsättningar som den för tillfället rådande politiska viljan medger.

 

Ledamöter i Strömstad akademi och alla andra berörda och manade välkomnas att delta och bidra i denna diskussion.[1] Nils-Göran Areskoug: Linnéuniversitetet och Italienska palatset behöver ny akademi, i: smp debatt 2009-01-23

[2] Gunnar Wetterberg (2010) Förbundsstaten Norden, TemaNord 2010:582, Nordiska Ministerrådet, Köpenhamn, sidan 49

[3] Gunnar Wetterberg (u.å.) Perspektiv på forskningspolitiken, SSF-rapport nr 11, sidan 16