Nils-Göran Areskoug, bitr. prof. Strömstad akademi                                                                    4 april 2013

AKADEMILEDAMOT FÖRESLÅR: Samordnat kompetenscenter för familj och barn efter skakande rapport om barn som berövas sina föräldrar.

Rättssäkerheten för vuxna har sedan ett antal år ifrågasatts i den offentliga debatten. Utan tvivel råder allvarliga brister i rättssäkerheten för barn och unga som inte själva kan försvara sina grundläggande behov. Vid föräldraalienation kränks barnets rätt till familjeliv av en förälder som navigerar för egna syften i rättssystemets farvatten. Ansvaret för systemfelet delas lika mellan samhällets rättsliga och sociala instanser. Ytterst svarar den politiska makten för bristande direktiv till lagstiftarna. Detta brännande problem som drabbar en och en halv procent av befolkningen (lika mycket som autism) kräver nya grepp för skydd av barn och familj.

I en ny bok om barn som utsätts för psykisk misshandel i samband med skilsmässor med vårdnads- och umgängestvister visar rättspsykologen Lena Hellblom Sjögren på grava systemfel inom rättspraxis och socialtjänst. Hennes slutsats är att helt nya infrastrukturer krävs för att komma till rätta med problemen. Hon visar att barn i grunden är helt oskyddade mot en förälder som med förslagenhet och hänsynslös manipulation gör socialutredare till sina allierade i en oförsonlig kampanj med syfte att manövrera ut ett obekvämt ex ur barnets liv. Sådana föräldrar är framgångsrika barnaberövare (inte ”förövare”) som skickligt kamouflerar sina tillkortakommanden som vårdande föräldrar och lindar domare och socialsekreterare runt sitt finger för eget syfte. Recent neurovetenskap ger stöd för att empatistörning och malign narcissism hör till bilden hos sådana berövare.

Lena Hellblom Sjögren ger i sin social- och rättspsykologiska genomgång en provkarta på detta samhällsgissel i form av 25 svenska fallstudier av föräldraalienation i boken ”Barnets rätt till familjeliv” (Studentlitteratur 2012, 535 sidor). Gemensamt för alla dessa fall är att ett avskiljande utan grund av barnets kontakt med den ena föräldern sker med hjälp av en otillbörlig påverkan av barnet vars varma relation till ”den andra” föräldern successivt bryts ner. Detta är djupt skadligt för barnets psykiska och sociala utveckling. Det handlar inte bara om de bägge vanligaste modellfallen - en mamma som påverkar sitt barn till att ta avstånd från pappan med förtal inför barnet och falska förevändningar för olika former av barnaberövande (t,ex, umgängessabotage och bortrövande) eller - vid omvända föräldraroller - en pappa som förhindrar och förstör mammans kontakt med sitt barn. En belgisk expert rapporterade nyligen att trenden mot jämnare könsfördelning dessvärre är stark och att han i sitt material såg nästan lika många berövarpappor som berövarmammor.

Roten till problematiken ligger djupt. Klent utbildade yrkesgrupper inom det sociala och polisiära utredningsväsendet upprätthåller av byråkratisk bekvämlighet eller annat egenintresse en ”marknad” för sin tvivelaktiga hantering av unga människoöden. Vi har fått en inkompetent utredningskultur som är självgående, djupt skadlig och därtill belastar skattetrycket. Den begränsar i praktiken både barns rätt till fullgod psykosocial hälsa och utveckling och familjens möjlighet att etablera och skydda det harmoniska samliv som de unga så väl behöver för att som vuxna lyckosamt inlemmas i samhället.

Vad är lösningen på denna hotande rättskollaps? Hellblom Sjögren föreslår en grundlig systemförändring för att göra det svenska rättsväsendet förenligt med de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige förbundit sig att följa. I förordet lyfts särskilt tre av förslagen fram:

(1) det behövs en uppgradering av kompetens i rättsväsendets strukturer och särskilda familjerättsavdelningar bör inrättas i våra domstolar,

(2) socialtjänstens oförenliga funktioner måste separeras på olika instanser (som det nu är utreder den, beslutar, verkställer och utvärderar sina egna fall utan insyn, extern kritik och redovisningsskyldighet), och

(3) särskilda kontroll- och tillsynsorgan som utför oberoende prövningar av överklaganden måste inrättas för att förhindra kränkning av barns mänskliga rättigheter.

Hellblom Sjögrens vision är ett genomgripande reformprogram: Samhället ska respektera barn som fullvärdiga medborgare och sätta stopp för offentlig medverkan i psykosocial barnmisshandel på det sätt som visats ske i nuvarande system:

     Vi måste enas om en gemensam definition av barnets bästa som överordnad princip, giltig i alla instanser inom rättsliga och sociala samhällssystem.

     Grundlagens krav på saklighet och opartiskhet i myndighetsutövning måste respekteras och efterlevnaden kontrolleras.

     Ett familjerättssystem skall sätta barnet i centrum och inte utgå från partsintressen i konflikt.

     En socialtjänstlag ska inte vara en ramlag för vidlyftiga tolkningar - och utrymmet för godtyckliga bedömningar i händerna på enskilda handläggare måste begränsas.

     Socialhandläggarnas immunitet och ”ofelbarhet” per definition är samhällsfarlig och måste kringgärdas av restriktioner – och ett individuellt tjänstemannaansvar behöver återinföras.

     Krav på källkritisk metod och införande av kriterier som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet måste ersätta nuvarande maktbaserade förvaltningar med inkompetent godtyckeskultur.

     Adekvata metoder för skadeprevention och bedömning av skaderisk måste utvecklas och genomföras som minimikrav i barnaärenden.

     Verksamma sanktioner mot kränkningar av barnets rätt måste införas.

Samhället bör möta ett ökat antal fall av föräldraalienation med en organisation för samordnade insatser i juridisk och social problemlösning. En propå i linje med Hellblom Sjögrens slutsatser och med åberopande av den internationella forskningen på området har lämnats till två svenska regeringar (tidigare Persson och nu Reinfeldt).

Där utvecklas forskningens slutsatser till ett förslag om ett samordnat nordiskt kompetens- och behandlingscenter för skilsmässoskadade barn och familjer, med uppgift att erbjuda medborgarna fullgod social service genom att leda integrationen av den kunskap som behövs för att i klinisk praxis kunna tillämpa och utveckla befintlig forskning, utbildning, utredning, information och rehabilitering.

Det är ställt utom tvivel att en sådan social investering vore kostnadsbesparande. Dessutom svarar förslaget väl mot de mänskliga värden som omfattas av samtliga demokratiska partier (och harmonierar med barnrättskonventionen).

Situationen är likartad i våra nordiska grannländer. Norge leder utvecklingen i rättssäkerhet och Finland har en stark tradition av kvalificerad psykologisk och psykoanalytisk forskning. I Danmark finns institut som ska ta tillvara barns sociala rätt. Fördelaktigt vore därför ett gemensamt nordiskt initiativ – en arena som först säkerställer den grundläggande kompetensförsörjningen - något som ännu saknas inom detta angelägna ansvarsområde.

Förslaget kan även anses ligga i linje med det ”Riksbarncentrum” som straffrättsprofessor Hans Klette förespråkar i förordet till Hellblom Sjögrens bok. Där skulle all relevant teoretisk och praktisk kunskap om barn samlas och beredas för tillämpning. Detta kräver en nödvändig arena för tvärvetenskaplig dialog och ökad kunskapsintegration mellan berörda yrkesgrupper.

Det vore klädsamt om de fyra stora statliga forskningsfonder (FAS, VR, Formas, Vinnova) som främst finansierat Hälsoutskottet vid Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) med betydande resurser (300 miljoner vid utlysningen 2012) till projektet Barn och Ungdomars Psykiska Hälsa (BUPH) hade inkluderat föräldraalienation under sin agenda. Där lyser dock begreppet med sin frånvaro av okänd anledning och frågor om anledningen till de ansvariga förklingar ohörda.

(1) Wikipedia för allmän orientering om Föräldraalienation: http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6r%C3%A4ldraalienation

(2) Föräldraalienation och psykosocial barnmisshandel, Inre och Yttre Verklighet, Strömstad akademi Acta Academiae Stromstadiensis, AAS-1, sidorna 36-49: http://www.stromstadakademi.se/AAS-1.pdf

(3) Projektet Barns och Ungas Psykiska Hälsa (BUPH), Hälsoutskottet vid KVA med stöd av FAS, VR, Formas, Vinnova m fl: http://www.buph.se/nyheter/artiklarbuph/47ansokningarvidaretillslutomgangen.5.519b8f6b132ea9f0892800011687.html