(Description in English follows.)

Lars Broman är professor i fysik vid och rektor för Strömstad Akademi sedan dess bildande
10 september 2008.

Lars Broman föddes 1940 och växte upp i Uppsala och i Göteborg. Han blev, vid Göteborgs universitet,
filosofie kandidat 1962, filosofie licentiat 1965, filosofie doktor i fysik 1967 och docent i kärnfysik 1968
som den dittills yngste experimentalfysikern.

Han arbetade på Chalmers 1962-70, som assistent, forskningsassistent och universitetslektor i fysik.
Han blev 1970 lektor i fysik vid Lärarhögskolan i Falun och därefter på Högskolan Dalarna, där han blev
biträdande professor i fysikdidaktik 1997, professor i fysik 2001 och emeritus 2007. Han var postdoc
forskare i fysik vid University of Pennsylvania 1966-67, gästprofessor i fysik och astronomi vid Western
Washington University 1973 och 1983, specialist och avdelningschef på Dalarnas museum 1982-87,
gästforskare vid US National Renewable Energy Laboratory 1989 och 1995, samt tf professor i energi-
system vid Sveriges lantbruksuniversitet 1992-95.

År 1984 startade han Centrum för solenergiforskning SERC, 1986 under Erik Hofréns ledning Framtids-
museet, 1992 Falu Vetenskapscentrum, 1999 European Solar Engineering School ESES, 2000 Teknoland
som under två säsonger var världens största utomhus Science Centre, samt 2003 magisterutbildningen i
Science Communication.

Broman var 1978-79 förbundsordförande i Miljöförbundet. Han fick, som tredje europé, International
Planetarium Society Service Award 2006. Han har publicerat mer än 30 titlar i grundläggande fysik, 50 i
fysikdidaktik och 120 i solenergifysik, samt över 100 populärvetenskapliga och debatterande böcker och
artiklar. Han är vigselförrättare samt aktiv i Miljöpartiet de gröna, var kommunfullmäktiges vice ordförande
2010-14 och är f n ledamot av styrelsen för Falu Energi och Vatten.

Hans nuvarande FoU är huvudsakligen inom områdena Public Understanding of Science och förnybar energi
med senaste årens aktiviteter som inbjuden seminariehållare vid 4 ukrainska universitet 22-25/4-13,
värd för akademiska högtiderna i Strömstad 23-25/6-14 och 22-25/6-15, Keynote Speaker vid International
Conference on Education and Training in Sustainability i Kairo, Egypten 19-22/4 och vid Nordiska
planetarieföreningens konferens i Helsingfors, Finland 4-6/9-15.

Lars Broman is Professor of Physics and Vice Chancellor for Strömstad Academy since its start
10 September 2008.

Lars Broman was born 1940 and grew up in Uppsala and in Göteborg. Degrees, at University of Göteborg,
his BSc in 1962, PhD in 1965, DrSc in physics 1967, and titled Associate Professor in nuclear physics
in 1968; he was the then youngest experimental physicist titled Associate Professor at his University.

He was employed by Chalmers Institute of Technology 1962-70 as Assistant, Research Assistant and
Senior Lecturer. He moved 1970 to Falun to become Senior Lecturer in physics at the College of Education,
later part of Dalarna University. At DU, he was promoted to Associate Professor in Physics Education
in 1997, Professor of Physics in 2001, and Professor Emeritus in 2007. He has been Research Associate
at University of Pennsylvania, USA 1966-67, Guest Professor at Western Washington University, USA
1973 and 1983, Specialist and  Departmental Head at Dalarna's Museum 1982-87, Visiting Professional
at US National Renewable Energy Laboratory 1989 and 1995, and Professor pro.tem. in Energy Systems
at Swedish University of Agricultural Sciences 1992-1995.

In the year 1984, he initiated the Solar Energy Research Center SERC, in 1986 - under Prof. Hofrén's
leadership
- the Futures' Museum, in 1992 Falun Science Center, in 1999 the European Solar Engineering
School ESES, in 2000 Teknoland - which during two seasons was the world's largest outdoor Science
Centre - and in 2003 the Master's Programme Science Communication at DU.

Broman was 1978-79 Chair of the Swedish Environmental Federation. He received, as the third European
ever, the International Planetarium Society Service Award 2006. He has published over 30 titles in
fundamental physics, 50 in physics education, and 120 in solar energy physics, as well as over 100
books and papers, popularizing and debating science. He is appointed civil marriage officiator, and he
is active in the Swedish Green Party, was
Deputy Mayor of the city of Falun 2010-14, and is presently
Board Member of Falun Energy and Water Utility Company
.

His present R&D activities are in the fields of Public Understanding of Science and Renewable Energy, with
last years' activities
including invited seminar speaker at four Ukrainian Universities 22-25 April-13, host for
Strömstad Academic Festivals, Sweden 23-25 June-14 and 22-25 June-15, Keynote Speaker at the International
Conference on Education and Training in Sustainability in Cairo, Egypt 19-22 April-15 and at the Nordic
Planetarium Conference in Helsinki, Finland 4-6 September-15.

(data checked 31 augusti-15)