Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 3, maj 2009

 

Redaktörens ruta

 Ja, nu firar snart Strömstad akademi sitt första, men ack så viktiga, jubileum

den 26 & 27 juni:

Akademin har nått den aktningsvärda åldern av ett år.

 Det har varit ett år, som har varit fyllt med födslovåndor, men också fyllt med de glädjeämnen som en nyfödd skapelse för med sig. Vår ”Creatio ex nihili” har lyckats. Framtiden ter sig ljusare än på länge. Eftersom vi, i stort sett, inte har några ekonomiska tillgångar, så har vi inte heller drabbats av den finansiella krisen.

 

Rektor Lars Broman har ordet:

Som ni alla ledamöter har märkt så är det snart dags för vår första akademiska högtid:

 den 26 & 27 juni.

Inbjudan har skickats till er alla med epost och personligen till var och en med vanlig post.

Jag ser fram emot än trevlig högtid och det ska bli spännande att träffa och lära känna flera av er som jag hittills inte träffat.

 

För att göra det ännu lite mera lockande för er att komma så kan jag avslöja att vår hedersprofessor Larry Kazmerski kommer från Golden, Colorado för att närvara och hålla ett föredrag - troligen om den spännande utvecklingen på solcellsområdet i världen. Han är inte bara en forskare av världsklass utan också en mycket trevlig person.

Be honom t ex berätta hur det gick till när han och jag haffades av några av Khadaffis tungt beväpnade poliser och förda till förhör i polishögkvarteret i Tripoli.

 

Kort sagt: Hjärtligt välkomna till fantastiska Strömstad i slutet av juni!

 

Se'n sist har jag haft förmånen att få resa till ett par intressanta länder, först till Indien. Där tillbringade jag större delen av tiden i en liten stad som heter Almora, belägen i Himalayas fotkullar (eller hur man nu översätter foot-hills till svenska). Förutom att landskapet var bedövande vackert var det ett härligt folkliv i stan, massor av små affärer och restauranger, ett och annat tempel, leende vänliga människor, total avsaknad av butiker och försäljare av turistprylar, inga tiggare men desto fler apor och hundar - det är inte bara kor som är heliga i Indien.

 

Dessutom var jag inbjuden att hålla föredrag, på IIT-Delhi - Indiens MIT - , på Academy of Science för medlemmar i Indian Science Writers Association, samt för en stor församling lärare och studenter på Babu Banarsi Das Institute of Technology. BBDITs Director Genera,l Professor H P Garg, föreslog ett samarbete med Strömstad akademi, och vi har sedan dess kommit överens om ett MoU, Memorandum of Understanding. Så snart detta är undertecknat av båda parter som lägger vi in det på Strömstad akademis hemsida. T ex innebär avtalet möjlighet för ledamöter i Strömstad akademi att besöka BBDIT som gästföreläsare eller under en period som gästprofessor.

 

Jag har också hunnit med att besöka Tanzania, mitt första besök i landet. Medan jag i Indien hälsade på gamla vänner från förr, så träffade jag här istället många vänner till min fru Annette. Jag tillbringade tiden i distriktet Karagwe med syskonstäderna Kayanga och Omurushaka - som residensstaden Falun och industristaden Borlänge ungefär, men mycket mindre. Också Karagwe är fantastiskt vackert med ett kulligt grönt landskap (åtminstone så här på våren när det är regntid). De flesta bor i egna shambas med bananodlingar för odling av kokbananer som är deras potatis och med insprängda kaffebuskar. Det är ett fattigt och AIDS-drabbat område, men åtminstone nu med allvarlig nöd på avstånd. Liksom i Indien har nästan varje människa, fattig som rik, mobiltelefon (oftast Nokia), något som i detta land med usla grusvägar underlättar kontakten mellan människor enormt.

 

Min huvudroll var att stötta den svenska Karagweföreningens ordförande Åsa Wedin som tillsammans med motparten Karagwe Development Association KARADEA skulle planera de två sista åren av Forum Syds ekonomiska stöd till samarbetet. Jag var också med för att diskutera med dem som höll i Karadea Solar Training Facility KSTF om fortsättningen, att utveckla verksamheten med försäljning av sollanternor för att göra den självgående utan stöd, dels med hjälp av att köpa byggsatser och montera dem färdigt på KSTF och dels att ge köparna mikrolån.

 

Prorektor Carl Olivestam har ordet:

Nu är tiden för tillväxt

I naturen utanför vårt fönster visar djur och växter att sommaren är nära. Det är en spännande tid att leva i på året, när allt detta kan sker. På liknande sätt upplever jag det vara att ha fått vara med om att sjösätta – för det kan man väl kalla det när det handlar om Strömstad – en ny akademi och med mycket nytt innehåll i förhållande till redan existerande. Och också att vi växer både i medlemsantal och med internationella kontakter.

 

En första yttre manifestation äger därför naturligt rum 26 och 27 juni och i Strömstad med den akademiska högtiden. Det då som vi alla närvarande kommer att bidra till tillväxten. Inte minst ledamöternas möjlighet att få delge sina egna förväntningar, informera om pågående verksamheter och forma kommande aktiviteter gör att vi alla tillsammans kommer att skapa denna utveckling för fortsatt utveckling.

 

Själv funderar jag kring undervisning och lärande. Vad kan inte en församlad kompetens av forskare från olika områden inte bidra med där till utvecklingen inom detta område?

I en tid då lärarutbildning och ska reformeras vore det tragiskt om detta endast gav som resultat organisatoriska förändringar.

 

Inför lärarutbildningsförändringen finns delade läger mellan dem som välkomnar såväl innehållsliga som strukturella förändringar. Andra, med säte på den pedagogiska institutionen i Göteborg, som med näbbar och klor försvarar det system som råder och gärna blundar för dess brister. Vi har en plats i den debatten.

 

Om skolförändringarna finns ännu bara organisatoriska förslag som offentliggjorts, det nu närmaste av det slaget kommer under maj månad. Här finns det anledning att beklaga att nära nog inget av innehållslig karaktär kommer fram från de få invigda på departement och möjligen Skolverk.

 

Ett första test på vad rektor och lärare skulle vilja önska sig av vår akademi, avseende utbildning och lärande genomförde styrelsen vid sitt möte 2 april i Strömstad. Det var en entusiastisk utbildningsansvarig politikersamling och likaledes lärargrupp med rektor i ledningen som aktivt diskuterade vår roll och deras förväntningar på oss inom Strömstads akademi som har utbildning och lärande som prioriterat område.

 

Detta är bara ett exempel på vad vi som ledamöter kan göra och förväntas göra.

Alla kan beroende på respektive bakgrund här utveckla olika idéer och projekt. Detta är Strömstads akademis signum.

Vi ses den 26 och 27 juni i Strömstad!

 

Aktuellt från Strömstad

Vid styrelsemötet den 19 januari 2009 fattades ett beslut om att nästa styrelsemöte, torsdagen den 2 april 2009, skulle förläggas till Strömstad.

Mötets målsättning var att etablera kontakt med medlemmar ur kommunfullmäktige och kommunens utbildningsansvariga.

Mötet genomfördes och ledde till, som prorektorn nämner, att vi fick träffa såväl ledamöter i utbildningsnämnden som en grupp gymnasielärare på Strömstads gymnasium.

Vi blev synnerligen hjärtligt mottagna och bjöds även på en, av eleverna framförd, teaterföreställning med fina inslag av musik och dans.

Vi blev intervjuade, av såväl Strömstads Tidning som lokalradion, om våra vidare planer med utvecklingen av Strömstad akademi.

Dessutom fick vi beskåda det rum i Strömstads Stadshus som skulle kunna utgöra den reelle del av Strömstad akademi som inte bara har sitt verksamhetsområde i den virtuella cyberrymden.

Vi presenterades också för den tidigare landshövdingen i Bohuslän, Kjell A. Mattsson, som med intresse följer akademins utveckling.

 

Nytt från forskningsfronten

Det skulle vara intressant och intresseväckande om Du kunde, på ett par rader skriva lite om Din pågående forskning.

 

Du kanske kan tipsa om någon intressant konferens som andra ledamöter i vår akademi kan    

 vara intresserade av?

     

 

Medförfattare söks

   Det skulle vara värdefullt om vi, som nämndes i det förra Nyhetsbrevet, kunde lansera ett gemensamt projekt i form av en antologi som kunde visa att vi håller på med avancerade och väsentliga studier.

 

Jag citerat ur det förra Nyhetsbrevet eftersom nya medlemmar har tillkommit:   

   ”Det är egentligen inte helt enkelt att finna ett övergripande tema som kan uppfylla kraven på att vara såväl intresseväckande som aktuellt och inom vilket de olika medlemmarnas skilda ämneskompetenser skulle kunna komma till sin rätt.

     En tanke går till författaren Andy Hargreaves uppmärksammade bok: ”Läraren i det postmoderna samhället”. Hargreaves argumenterar för att vi lever i en brytningstid mellan modernistiska – och postmodernistiska värderingar.

    Författare som exempelvis Sven-Erik Liedman och Georg Henrik von Wright fångar upp de modernistiska strömningarna från den Franska Revolutiones tid då vetenskap och förnuft fick en renässans bl a i ”onelinern” som Jean Francoise de Condorcet myntade med orden: ”Toute decouverte dans led sciences est une bienfait pour l´humanité.”

    De på vetenskap och industri baserade världskrigen under det gångna århundradet har dock fått många att ställa sig frågande inför Condorcets tes.

    En antologi som belyste frågan om brytningen mellan modernism, som enligt Hargreaves kan karakteriseras med metaforen ”äggkartong” där ordning och storskalighet råder och postmodernisk, som Hargreaves anser karakterieras av ”den rörliga mosaiken” varvid man

l a har småskaliga och flexibla arbetsplatser, skulle kunna vara mycket värdefulla.

    Övergången från modernism till postmodernism innebär för exempelvis lärande ett bejakande av utveckling av flexibilitet och handlingsberedskap inför en okänd framtid.

     

    Son preliminärt sammanhållande tema skulle man kunna tänka sig en rubricering som

Forskaren i det postmoderna samhället.”

    Inom detta tema faller naturligtvis science centers och museer, som inte längre betraktas som förvaringsplatser för ett ärorikt förflutet utan som databaser för att kunna projicera trender på ”framtidens bildskärm” som von Wright skriver i boken ”Att förstå sin samtid”.

    Man skulle kunna betrakta en antologi av detta slag som ett kvalificerat inlägg i den pågående ”framtidsdebatten..”

 

Det börjar komma in bidrag till antologin:

Torbjörn Ott intervjuade förre landshövdingen Kjell A. Mattsson vilket resulterade i ett bidrag med titeln: ”Kjell A. Mattsson berättar och ger sin syn på Strömstad igår, idag och imorgon.”

Gunnar Windahl analyserar tankeutvecklingen i en artikel med titeln: ”Antirealism och relativism inom samhällsvetenskap och psykologi.”

 

Kalendarium

I denna ruta mottas förslag till verksamhet från medlemmarna:

Nästa viktiga datum är som nämnts den akademiska högtiden i Strömstad den 26 & 27 juni.

Vid medlemsmötet där dras riktlinjerna upp för akademins verksamhet under nästa år.

 

Slutord

    Redaktören för detta Nyhetsblad, OA, hoppas att Du inspireras till att bidra med material till nästa nyhetsblad som beräknas komma ut vid mitten av juni.

    Jag tror att ett Nyhetsblad med en sådan lättsam form och innehåll som ovan, kan bidra till att Du lär känna de andra medlemmarna genom den vetenskapliga gestaltning som deras forskning och deltagande i olika projekt återger.

 

Sävedalen den 3 maj 2009

Aadu Ott

Aadu.Ott@stromstadakademi.se