Textruta:

 

 

 

 

Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 1, december 2008

 

 

Redaktörens ruta

 

Hej!

   Det här är det första nyhetsbladet från Strömstad akademi. Syftet med nyhetsbladet är att bidra till att skapa kontakter mellan medlemmarna i Strömstad akademi.

   Vi är alla forskare, med livslång erfarenhet från olika ämnesdiscipliner, men med vilja att gå vidare på den törnebeströdda akademiska skådebanan.

   Vi vägrar att tolka ordet emeritus som beteckning för uttjänad. Så var det när ordet, för 2000 år sedan, betecknade de romerska legionärer som var lyckliga nog att ha överlevt sin tjänstetid på uppemot 20 år i ständigt krig med germaner, galler, dakier etc.

   Så förutom att vara förordnade som professor emeritus vid sitt Alma Mater, så kan vi som fågel Fenix återuppstå som verksamma professorer vid Strömstad akademi och vidareutveckla det forskarvärv som vi har funnit det värt att ägnat vårt verksamma liv åt.

   Kanske att vi rent av inom denna nya akademis ram kan finna lämpliga kollegor att utbyta tankar med för att förmera vårt intellektuella kapital? Det är i varje fall en av målsättningarna.

   Det här första nyhetsbrevet börjar lite trevande men jag förlitar mig på att få in sådana bidrag från Dig så att vi successivt bygger upp ett intellektuellt kontaktnät som vi alla är betjänta av i vårt dagliga arbete.

   Jag skissar lite på hur jag skulle kunna tänka mig att nyhetsbladet skulle kunna utformas:

  1. Det är nog bra med en inledande rubrik ”Redaktörens ruta”. Där anges mål och syfte med just det aktuella nyhetsbladet.
  2. Sen borde vi ha en rubrik som heter ”Rektor har ordet”. Under den rubriken får ”Rektor Magnificus”, eller som det hette på romartiden ”Pontifex Maximus” (den främste brobyggaren) ta upp aktuella frågor som berör formaliteter.
  3. Viktigt är det att ha med en rubrik ”Aktuellt från Strömstad”. Här får representanter för kommunen möjlighet att ta till orda.
  4. En rubrik med namn ”Aktuella projekt” skulle kunna användas för att beskriva vad det är som Du ägnar Dig åt just nu. Kanske att någon annan medlem i akademin kan bidra med några värdefulla synpunkter?
  5. Det är svårt att följa med i den allt stridare informationsfloden. Det finns således anledning att ha en rubrik som ”Nytt från forskningsfronten”. Jag tror att vår verksamhet kanske mer lutar åt det teoretiska hållet än åt det direkt empiriska och att det därför är av värde att vidga tankehorisonten för få översikt över fler ämnesdiscipliner. Kanske att styrkan av en seniorakademi ligger i det vidgade/vidgande vetande som medlemmarna, i kraft av sina livserfarenheter besitter.
  6. Naturligtvis bör vi ha en rubrik ”Nyutkommen litteratur”. Under den rubriken kan medlemmarna rekommendera litteratur och även komma med korta aptitretande referat.
  7. Vi borde ha en rubrik ”Medarbetare söks”. I det akademiska livet finns det ständigt en efterfråga på kvalificerade medarbetare som kan ingå i något projekt. Jag får en association till Andy Hargreaves som i boken ”Läraren i det postmoderna samhället” framhåller att en konflikt på arbetslivet utgörs av övergång från modernismens välordnade paradigm, äggkartongen” till postmodernismens flexibla paradigm, ”den rörliga mosaiken”. Vi går, enligt honom, in och ut ur olika projekt mer än stannar i ett livslångt fast arbete.
  8. En rubrik ”Utbildning”  bör också finnas med för att beskriva eventuella utbildningsverksamheter som vi kan tänkas ha intresse i.
  9. Naturligtvis måste det finnas ett ”Kalendarium”. Där kommer planerade begivenheter att uppmärksammas.
  10. Det är lämpligt att nyhetsbladet blir elektroniskt publicerat online. En trolig utgivningstakt är nog ett nyhetsblad varannan månad för att hinna få in material från medlemmarna.

Jag tror att jag nöjer mig med tio punkter i  ”Redaktörens  ruta” för den här gången, men hoppas på många bidrag till nästa nummer.

Aadu Ott, aadu.ott@stromstadakademi.se

Tillförordnad redaktör.

 

Rektor har ordet

 

Strömstad akademi artar sig till att bli det givande projekt som vi tre i initiativgruppen - Aadu Ott, Erik Hofrén och jag - hoppades på när vi för ett år sedan diskuterade möjligheten av ett institut för avancerade studier. Vi besökte Strömstad och träffade kommunstyrelsens AU som reagerade mycket positivt på våra idéer. I september hade vi så vårt konstituerande möte i Strömstad stadshus och fick våra första professorer. Sedan dess har arbetet inriktats mot att fixa formalia, påbörja spridandet av kunskap om vår existens och inbjuda fler att ansluta sig till oss, få till stånd en fungerande hemsida. Allt sådant här tar sin tid, men tänk på att akademin ännu inte funnits i tre månader.

 

Det börjar nu bli dags att parallellt med fortsatt tillväxt också få fart på aktiviteter inom akademin. Aadus initiativ att starta ett nyhetsbrev som publiceras varannan månad på hemsidan www.stromstadakademi.se ser jag som ett viktigt steg i denna riktning. Hemsidan är öppen för alla, så nyhetsbrevet kommer att kunna läsas av alla som intresserar sig för akademin. Jag hoppas att (i första hand) akademins ledamöter vill hjälpa till och göra nyhetsbrevet så intressant som det har alla förutsättningar att bli. Era inlägg skickas direkt till Aadu med adressen ovan.

 

Idag är vi 14 ledamöter och redan spänner vi över nästan hela det akademiska fältet. Vi är didaktiker, ekonomer ,naturvetare, samhällsvetare och språkvetare. Förhoppningen är förstås, som Aadu redan skrivit, att vi efter hand ska hitta intressanta tvärvetenskapliga projekt tillsammans. Flera av oss har redan beskrivit oss själva på sidan "Ledamöter" och här kan ni kanske hitta tänkbara samarbetspartners i projekt som befinner sig på funderingsstadiet. Både den och andra sidor växer efter hand, så titta gärna in på hemsidan då och då och leta efter nyheter. Kanske har ni också något som ni vill bidra med, och då skickar ni era bidrag till Aadu.Ott@stromstadakademi.se

 

Lars Broman, lars.broman@stromstadakademi.se

 

Aktuellt från Strömstad

 

Strömstad Kommun ser med stort intresse fram emot att Akademien kan växa. Hela idén är spännande och andas framtid. Det ligger så mycket av erfarenheter i tanken att utveckla denna ”professorsakademi”, om uttrycket tillåts. Var och en, som sitter på sidan, kan föreställa sig vilka frågor och vilken potential dessa erfarenheter kan utveckla inom en sådan bred kunskapskrets. Hela det politiska etablissemanget och icke minst jag själv ställer sig bakom denna satsning. Vi är övertygade att vår kommun kommer att ha stor nytta av att kunna härbärgera akademien hos oss. Vi ser fram emot kommande händelser i positiv bemärkelse.

Sven Moosberg 1:e vice ordförande i Kommunstyrelsen    

 

Aktuella projekt

Under denna rubrik skulle projekt med anknytning till medlemmarnas intressesfärer kunna beskrivas. Ett exempel är:

I Göteborg startas under ledning av professor Gunnar Bjursell ett omfattande samarbetsprojekt ”Kultur och hälsa” mellan bl a Göteborgs universitet och Sahlgrenska Akademin.  Inom ramen för detta projekt utgavs antologin:

”kulturen och hälsan – Essäer om kulturens yttringar och hälsans tillstånd.”  Red. Bjursell, G. & Westerhäll. V. Santerus Förlag. Vid det fullsatta mötet i Universitets aula inledd fd kulturminister Bengt Göranson mötet med ett inlägg under den provocerande titeln ”Inte fan blir man friskare av kultur!”

Prof. Karin Johannisson talade över: ”Kultur och Hälsa:Två besvärliga begrepp.”

Prof. Ola Sigurdson utredde: ”Vill Du bli frisk? Om relationen mellan fysisk, psykisk och existentiell hälsa”

Prof. Töres Theorell: ”Varför skall vi ha forskning kring hälsoeffekter av kulturella aktiviteter?”

I ovannämnd bok utvecklar föredragshållarna sina tankar och en stor enighet råder om vikten av koppling mellan kultur och hälsa.

Istället för patogenes (uppstående av sjukdom) betonades ordet salutogenes (uppstående av hälsa).  Kanske kommer läkare snart att skriva ut recept på kultur?

På inbjudan av professorn i neurorehabilitering, Michael Nilsson, var OA inbjuden att delta i ett seminarium på Högsbo sjukhus som ägnar sig åt rehabilitering av personer som fått hjärnskador. Seminariet handlade om neural plasticitet och de kända neurologerna Barbro Johansson  från Göteborg och Lund samt professor Martin Lutze  från Greifswald påvisade med ord och bild hur neural rehabilitering fick till. Det framkom också hur exempelvis multimodal stimulering med musik och dans på ett positivt sätt kunde påverka rehabilitering.

 

Nytt från forskningsfronten

Inom den här rutan skulle medlemmar kunna presentera pågående forskningsprojekt:

Vi är några här från Göteborg, Carl O. & Aadu O. som noga följer det som sker inom forskningen om kopplingen mellan lärande och hjärna.  Vi har haft vissa möjligheter att nyttja magnetkamera, fMRI för att studera hur hjärnan reagerar på exempelvis presentation av matematiska symboler och vi hoppas att kunna fortsätta med dessa studier under våren. Under hösten har vi arbetat med en teoretisk översikt inom området och blir före jul klara med en publikation med titeln ”From Brain to Culture – Trends in Neuroscience and learning”.  Den kommer att finnas som pdf online och i papperversion.

 

 

 

Nyutkommen litteratur

I denna ruta kan medlemmar tipsa andra om läsvärda böcker och trender:

Redaktören har följt utgivningen av böcker och funnit några intressanta trender:

Per-Olof Lind har skrivit boken ”Smart av Mat – Fakta om maten och hjärnan.”

En lättläst och informativ bok från Prisma som, ur ett hjärnperspektiv behandlar mat som vi äter. Boken kan gärna kopplas till Mats-Eric Nilssons bok ”Den hemliga kocken – det okända fusket med maten på din tallrik.”  Pocket Ordfront. Lättläst och engagerande .

I Danmark har en trend för att förena biologin med utbildningsvetenskapen börjat skymta: Lone Frank har skrivit en läsvärd bok: ”Den femte revolutionen – Fortellinger fra hjernens tidsalder.”  Gyldendal Pocket. Lättläst journalistisk framställning av hur modern hjärnforskning tillämpas inom vitt spridda områden som meditation, marketing, neuroekonomics…

Givetvis är Sverige aktuelle  författaren Roberto Saviano´s bok Gomorra också läs – och tänkvärd som ett memento över skeenden i vår globaliserade värld.

 

Olle Häggströms nyutkomna bok Riktig vetenskap och dåliga imitationer är riktigt spännande. Olle är både en god vetenskapsman och en duktig stilist. Fri Tanke Förlag AB, ISBN 9789197709453. Rekommenderas till julklappshögen under granen. Lars Broman.

 

 

Medarbetare söks

Det skulle vara värdefullt om vi kunde lansera ett gemensamt projekt i for av en antologi som kunde visa att vi håller på med avancerade studier. Den skulle kunna presenteras på den planerade konferensen den 26 juni i Strömstad.

Om jag får föreslå ett tema, så skulle bidragen kunna utgå från en rubrik som ”Hjärnan i forskningen”. Vi använder alla hjärnan som verktyg och tillika som föremål att beforska.

 

Utbildning

I denna ruta skulle medlemmarna exemplifiera hur deras kunnande kan tas till vara och inspirera andra:

För att visa på bredden i kompetens så har vi en förfrågan riktad till vårt ”Neurodidaktiska kollegium” vid Göteborgs universitet som Carl O. & Aadu O. är medlemmar i. Det gäller att anordna en kurs på 7,5 p inom neurodidaktik med inriktning mot dyslexi.

Ett annat exempel är att Aadu O. ombetts att föreläsa på Chalmers Tekniska Högskola  i ämnet vetenskaphistoria.

AO har under 27 år lett veckolånga seminarier i vetenskapshistoria förlagda till Athen, Rom, Florence, München, Paris och London samt rekognocerat för kommande seminarier i Orlando och Berlin. Dessa har beskrivits på konferenser som ordnats regi av ETEN, European Teacher Education Network. Före jul förefinns en sammanställning av dessa konferensrapporter: ”World Wide Workshop in Technology Education -  Interaction between Brain, Mind & Artifacts in Museum Contexts”

 

Kalendarium

I denna ruta mottages förslag till verksamhet från medlemmarna:

Under första halvåret har vi preliminärt tänkt oss att anordna en konferens och möte med alla deltagare i Strömstad den 26 juni. Inget program finns ännu.

Under första delen av våren skall vi ta kontakt med skolstyrelsen för att se om man kunde ordna en vetenskaplig minifestival i Strömstad med temat ”Kommunicera vetenskap”.

Det är roligt om vi kan komma igång med någon konkret verksamhet under våren 2009.

 

Nästa Nyhetsbrev

Det skulle vara värdefullt om redaktionen fick material av ungefär samma slag som finns i första nyhetsbrevet, dvs material som gör att vi, medlemmar, lär känna varandra och varandras verksamheter bättre.

Eftersom nästa nyhetsbrev planeras till mitten av februari, så skulle det vara bra om materialet kom in senast den första februari 2009.