Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 6, 26 augusti 2010

 

Redaktörens ruta

Avgående redaktören har ordet:

Det är med stor glädje, tillfredsställelse och tillförsikt som jag härmed lämnar över redaktörskapet för vårt Nyhetsbrev till Gunnar Windahl. Jag hoppas att medlemmarna i akademin kommer att sända in olika och aktuella bidrag så att denna publikation känns väsentlig och kan bidra till att hålla vår akademi levande och livskraftig.

Lycka till Gunnar!

 

Den nye redaktören har ordet:

Det är med intresse och stolthet jag övertar redaktörskapet från min vän Aadu Ott. Jag skall försöka göra mitt bästa för att vidmakthålla Aadus höga standard på utskicken.

 

 

 

 

 

Rektor Lars Broman har ordet:

 

After a hectic summer - that isn't finished yet - I have now started to clean up all bad conscience, including sending installation diplomas to those of you who were installed but not present at the Academic Festival, adding personal information that several of you have sent to me to our web page, and replying un-answered mail, to mention just a few.

 

We had a very nice akademisk högtid (Academic Festival) this year! Many of you attended all or part of the activities.

 

Science Festival

We started on Thursday afternoon 17 June with what we hope is going to grow into a Science Week within some years. From the outdoor scene in Strömstad's City Park, the program varied between song and music by pupils from Strömstad Music School and popular science lectures by Aadu Ott and Carl Olivestam on the brain, Tara Kandpal on solar energy, and Lars Broman and Mariana Back on public understanding of astronomy; the event was opened by Sven Moosberg and chaired by Torbjörn Frejd. We concluded the day with a boat tour to the nearby island Furholmen, a walk over the island and dinner at Furholmen Restaurant.

 

Annual Meeting

On Friday morning 18 June we had our annual meeting with 25 fellows present, and the most important items were:

 

- The last year's activities and accounts were presented and accepted.

 

- The yearly fee for 2011 is SEK 600:- including the 2011 Anthology; new fellows appointed

  during the rest of 2010 pay SEK 800:- and will receive also the 2010 Anthology.

 

- A plan for the coming year was decided (convenor underlined; fellows who would like to

   participate in a project group should contact the convener):

   * A new Anthology shall be published (project group Gunnar Windahl, Carl Olivestam,

      Aadu Ott).

   * A Stockholm Meeting in March'11 and possibly also in September'10 (Mariana Back,

      Olev Ott, Aadu Ott, Carl Olivestam).

   * Science Festival held 27-28 June (Lars Broman, Sven Moosberg, Bodil Frisdal, Mariana

      Back, Olga Stankiewicz Nakken, Per-Sigurd Agrell, Lars Bjerkenstedt, Gunnar

      Kullenberg)

   * Academic Festival held 29-30 June (Lars Broman, Aadu Ott, Sven Moosberg, Olev Ott,

      Eugen Ungethüm).

   * Strategy plan developed, incl. accreditation, aim 50 new Fellows, deepened contacts with

      Strömstad municipality and its school system (Sven Erik Skønberg, Aadu Ott,

     Georg Granér, Carl Olivestam, Sten Philipson, Anders Steene, Olev Ott).

    * Balanced budget for 2011; the Board shall make a detailed budget. Fellows may apply for

       external R&D funds as Fellow of the Academy after contact with the Board or Rector.

 

- Some changes of Bylaws were decided; most important that someone who has been found

   qualified for a full professorship at an accredited University can be appointed as such at the

   Academy.

 

- Board elections: Lars Broman as Chair, Mariana Back as Treasurer, and Carl Olivestam,

   Aadu Ott and Olev Ott as Members were re-elected; Nils Holm was elected as Member;

   Georg Granér and Sven Erik Skønberg were re-elected as deputy members.

 

- Torbjörn Frejd was re-elected as auditor and Peter Heie as deputy auditor.

 

- Ulf Berg was re-elected as convenor and Bodil Frisdal as member of the Election

  Committee.

 

Academic Festival

The central part of the Academic Festival took place on Friday afternoon and evening. Twelve papers were presented: Lars Bjerkenstedt on Dopamine and schizophrenia. Gunnar Kullenberg on The ocean and human security. Ingrid Liljeroth on Human and dysfunction. Olga Stankiewicz Nakken on Pantheon, built of concrete. Tara Kandpal on Renewable energy in India. Bwengt Lorendahl on Entrepreneurship in the third sector. Dag Nordmark on Fröding - the poet as a hack. Torbjörn Ott on A turning point in modern Strömstad history. Sten Philipson on Ethics and value research. Anders Steene on Influence of carbon discharge on tourism. Eugen Ungethüm on Atmospheric electricity. Gunnar Windahl on Approaching the world in three ways.

 

Then, the inauguration ceremony took place, conducted by Rector Lars Broman and Prorector Carl Olivestam: Asger Høeg and Tara Kandpal were inaugurated as Honorary Professors; Lars Bjerkenstedt, Tom Burns, Nils Holm, Gunnar Kullenberg, Odd Lindberg, Ingrid Millbourn, Bengt Nelander and Sten Philipson as Professors; Per-Sigurd Agrell, Nils-Göran Areskoug, Jānis Gedrovics, Stefan Jern, Ingrid Liljeroth, Bengt Lorendahl, Sven Erik Skønberg and Anders Steene as Associate Professors; Ann-Marie Berggren, Marie Nordström and Eugen Ungethüm as Assistant Professors; Olga Stankiewicz Nakken as Research Associate; and Bo Djörke and Torbjörn Ott as Research Assistants. At the ceremony, Aslaug Nordén Ott sung, accompanied by Torbjörn Ott on guitar. The ceremony was concluded with champagne at the balcony outside the City Hall, where three soldiers of Charles XII shot each a musket shot on the command of Sven Moosberg. The following gala dinner took place at Restaurant Trädgården, the same as last year.

 

Fall Activities

 

As you can realize from the minutes of the annual meeting, much is planned to happen during the fall and several of you are involved. Among there are recruiting new  Fellows, and I hope that many of you will participate in this by mentioning Strömstad Academy to people whom you thing would like to join (and whom you would like as fellow colleagues).

 

Strömstad Academy got a small planetarium from my company Teknoland and donated it to Strömstad Municipality for use by Strömstad gymnasium (senior high school). In charge of the planetarium is Henrik Stigberg, physics teacher at the gymnasium. Inauguration of the Stella Nova Planetarium is preliminary set to 8 November. The same week, our Board will meet, possibly on 10 November. If you have something on your mind that you think the Board should discuss and take some action on, please contact me on lars.broman@stromstadakademi.se.

 

One item I would like to get some input on is this: We might start R&D Project Groups on some different subjects, groups which everybody who is interested can join. One of us, Lars Bjerkenstedt, l.bjerkenstedt@telia.com, has suggested Mental Health as a possible group theme. If you are interested in Lars' proposal I suggest that you contact him as well as me. Another theme that I would like to propose is Public Understanding of Science. I am sure there are other possible themes as well.

 

 

 


Prorektor Carl E. Olivestam har ordet:

 

Den akademiska högtiden i år innebar inte bara mer pompa och står utan också en hel del mer att stå i.

 

Om det första verksamhetsåret präglades av några styrelseledamöters arbete kommer detta andra år att präglas av vad de olika arbetsgrupper som tillsattes kommer att åstadkomma.

För min del tänker jag särskilt på den grupp som ska utveckla en strategi för akademin med sikte på verksamhetsinriktning, former och innehåll. Resultatet i form av ett förslag kommer att bli ett viktigt inslag i kommande årshögtid. Den andra och närliggande uppgiften som jag hittills haft mer eller mindre på entreprenad är nu inlemmad i denna strategiutveckling. Redan vid det plenarforum som ägde rum i samband med diskussion om akademins framtida utveckling framkom många intressanta och uppföjningsbara förslag. Och det var med särskild glädje som det visade sig att intresset för att aktivt delta i utvecklingen i olika grupperingar var stort.

 

När det finns både idéer och sådan som vill aktivt verka för deras realiserande ger det stor möjlighet för att förverkliga desamma. Men som det också konstaterades vid plenumdiskussionen: Vi har lång väg att gå till dess vi kan säga att vi fyllt ut kostymen: Institut för avancerade studier. Men att vi är på väg det visar redan det vi hunnit med på sträckan under det första året. Bland det vill gjort vill jag särskilt framhålla den vetenskapliga konferens vi genomförde vid Tekniska museet i Stockholm och den antologi som var och en har erhållit. Detta har gett mersmak och därför kommer de att fortsättas. Den nya antologin är under formande och rldenen vetenskaplig konferens därtill. Styrelsen kommer i sitt novembermöte att närmare diskutera formerna och bestämma innehållet. Att vi kunnat göra så mycket med så litet resurser beror naturligtvis på att det är oavlönat arbete som ligger bakom processerna. Och så kommer det att förbli. Samtidigt är det stora flertalet av oss i den positionen att vi finner nöje i att förverkliga våra ambitioner utan att tänka på den privatekonomiska situationen.

 

Forskning är som framgår av vår akademis underrubrik ett avgörande inslag i vår verksamhet. Och här föreslogs både mindre och större förslag till sådan inriktning. Samtidigt är forskning utan att fundera över dess applikation lite av ett slag i luften. Därför är utbildningssatsning väl så väsentlig för akademins utveckling. Jag vill i detta sammanhang visa på en möjlighet som Aadu Ott och jag just förverkligat: Vi bygger på redan utförd och pågående forskning i den västliga världen kring neurovetenskap och pedagogik/didaktik. En forskningsöversikt publicerade vi för ett och ett halvt år sedan. Därefter har vi ägnat tiden åt applikationen av det vi kunnat samla in av relevant forskning och publicerar i dagarna en första bok där vi visar hur blivande och verksamma lärare, skolledare och övriga kan med nya moderna utgångspunkter bygga en undervisning och ett lärande på vetenskaplig grund. Rätt mycket av den pedagogik som i dagens skola relateras till bygger på ideologi och politik. Att det är så visar sig mycket tydligt i den diskussion kring hur den lärarutbildning och den skola ska se ut som ska starta redan till hösten nästa år. Boken är betitlad När hjärnan får bestämma. Om undervisning och lärande: Inflytelserika didaktiska traditioner och Nyorienterande neurodidaktik. Och självklart har vi i baksidestexten angett vår hemvist: Strömstad akademi. Den intresserade kan vända sig till mig eller Aadu för vidare upplysning och beställning. Under septembers slut och vidare under hösten kommer en del aktiviteter att ske kring boken med start i Göteborg. Och samtidigt vill vi gärna visa på vad vår akademi har att erbjuda. Så detta är endast ett exempel på hur vi kan arbeta: att bygga på forskning och finna den relevanta applikationen. Fler exempel på vårt sätt att arbeta kommer nästa årshögtid att vittna om. Det är något att blicka fram mot.

Carl E.

 

 

 

 

 Antologin

 

Vi hoppas att ni all har haft en vilsam sommar. Nu börjar emellertid arbetsterminen. Vid festivalen i början av sommaren kom vi överens om att tillsammans sammanställa en ny antologi. Den förra rönte mycket uppskattning.

För att innehållet inte skall bli för spretigt så skulle man kunna som förslag på tema ha "Yttre miljö och inre miljö". Redaktionsgruppen är tacksam för reaktioner på detta förslag.

Omfattningen på bidraget skulle kunna röra sig om max tio sidor. Eftersom det är ett omfattande arbete med att redigera en antologi så måste det inlämnade manuset vara i färdigt skick.

För att underlätta redigering så vill vi ha in manusen som Word dokument dvs. doc- filer.

Det vore bra för planeringen om du, som önskar delta i projektet, kunde sända in en preliminär titel på ditt bidrag.

Vid vår konferens 2011 kommer de som önskar bereda tillfälla för muntlig presentation av materialet.

Vi skulle vilja ha in ditt bidrag, före jul, dvs. deadline Luciadagen den 13 december. Detta för att vi skall kunna sammanställa materialet och ordna med tryckning i god tid före kommande sommarkonferens.

Materialet sänds in till huvudredaktören Gunnar Windahl, gunnarwindahl@hotmail.com

Gunnar sammanställer inkomna bidrag och fördelar dem sen till redaktionskommittén som består av Carl Olivestam, Aadu Ott och Bertil Steene.

tologin

 

 

 

 


 

Övrigt:
 
Aktuellt gällande vårt kontor i Strömstad:

 

Eugene Ungethüm låter meddela:
Om någon Akademiledamot vill disponera kontoret så kan jag lämna ut nyckeln
efter överenskommelse.
Min adress är:
Björkvägen 6, 452 60 Strömstad-Skee, Tel. 0526-215 53, mobil 0706-38 88 53
(här kan även meddelanden talas in).
Vägbeskrivning från Strömstad. Åk söderut (8 km) på E6an till StatOil-macken
i Skee. Ta väg 164, 500 meter - sedan vänster, åk förbi Johansson Bil - ta sedan vänster in på Beatebergsvägen. Åk ca 300 m på Beatebergsvägen fram till en korsning med Björkvägen. Åk upp för en svag backe - Vitt hus med
solpanel är Björkvägen 6.
Naturligtvis är det viktigt att kontakta mig i god tid. Jag kan även i vissa fall tänka mig att åka in till Strömstad för att överlämna nyckeln(om jag har ärenden i stan).
Sedan är det några punkter jag funderar över:
1. Dörren vid Stadhuset är (om jag förstått rätt) larmad. Hur hanteras
detta ? 2. Jag är ibland bortrest. Därför bör kontakt tas i god tid.

Eugen

 

Lars Broman svarar:

Dörren på framsidan av stadshuset är öppen vardagar dagtid, men stängd alla andra tider. Ytterdörrnyckeln går till dörren längst till höger på baksidan; det står Strömstad akademi på dörren.
 Huset är larmat nattetid, så den som vill övernatta bör kontakta vaktmästare Sören Hansson 0526 19465 i förväg.