Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 20 2013

 

Redaktörens ruta

 

Ärade ledamöter!

     Detta sommarbrev når er när det snart är en månad sedan vetenskapsfesten gick av stapeln i Strömstad. Vi som var där hade en fin tid och blev påminda om att skärmkontakten på internet måste suppleras med levande möten. Återigen slogs jag av den rikedom på idéer och uppslag som strömmade ut ur våra korta föredrag och vilken unik möjlighet Strömstad akademi utgör för en ämnesöverskridande pluralism. Mitt eget område, psykologi är exempelvis i stort behov av en dialog med andra ämnesföreträdare med skeptisk hållning och friska ögon. Psykologi tycks utgöra en outtömlig källa till overifierade och närmast universella myter och påståenden. Vetenskapsfilosofen Karl Popper proklamerade: "Science must begin with myths and with the criticism of myths".

Skall detta påstående besannas måste vi utgå från en systemisk grundsyn med tankeutbyten över ämnesgränser. Strömstad akademi är en utmärkt plattform för detta.

 

PÅMINNELSE OM VÅR BÄTTRE FRAMTID

 

Kära ledamöter! Vår tilltänkta antologi Vår bättre framtid saknar bidrag. Deadline är framskjuten till 1/9. Max 10 A-4 sidor. Vår årliga antologi är ett viktigt dokument - en intellektuell träffpunkt där vi alla kan komma till tals. Sumpa inte detta tillfälle för tankeutbyte. Så skicka era bidrag till redaktören gunnarwindahl@hotmail.com

 

Varma sommarhälsningar, Gunnar.

 

Från er rektor From your Vice Chancellor

 

Det har nu gått nästan en månad sedan akademiska högtiden och jag har använt det mesta av tiden till besökande barn och barnbarn i stugan i Bohuslän. Jag tycker att vi hade ett bra och framåtsyftande årsmöte och en givande högtid med både många högintressanta föreläsningar och trevliga informella samtal dessemellan. I det här nyhetsbrevet kan ni ta del av årsmötesprotokollet och en uppsats från min penna om projektet Barnbarnens århundrade. Jag har fått lov från de flesta föredragshållarna att lägga ut deras Powerpoint-filer som åhörarkopior på hemsidan och hoppas hinna göra det efter hand ganska snart. På hemsidan hittar ni också den intressanta första skriften i Strömstad akademis fria skriftserie, Ingrid Liljeroths  FC - på tröskeln till en annan värld. Till slut påminner jag om Symposiet för vetenskaplig allmänbildning i Trollhättan 27/9; inbjudan och program finns på hemsidan www.stromstadakademi.se.

 

It has now been almost a month since the Academic Festival, and I have used most of the time to enjoy visiting children and grandchildren in our Bohuslän cottage. I think that we had a good and forward-looking annual meeting as well as a rewarding Festival with several highly interesting short lectures and pleasant informal chats in-between. In this Newsletter you will find both the protocol from the annual meeting and a paper from my pen on the project Our Grandchildren’s Century. I have received permission from most lecturers to publish their PowerPoint files as handouts in pdf format, and hope to be able to put them on our web page soon. There, you will also find the interesting first report in Strömstad Academy’s Free Series, Ingrid Liljeroth’s FC – On the Threshold to a New World. Finally, I remind you about the Symposium for Public Understanding in Trollhättan 27 September; Invitation and Program is on our web page www.stromstadakademi.se.

Vänliga hälsningar, best regards, Lasse.

 

Barnbarnens århundrade

 

Strömstad akademi består av 65 ledamöter av vilka 55 är professorer.  Akademin bildades för fem år sedan för akademiker involverade i forskning, utveckling, undervisning och information. Ursprungstanken var att akademin skulle kunna utgöra en hemvist för emeriti, vilka utgör 70% av ledamöterna. Medelåldern är 68 år; den äldsta är 82 år och den yngsta 42 år; hälften är 40-talister. Flertalet bor på många håll i Sverige, men drygt 10 i andra länder. Ledamöternas vetenskapliga kompetens täcker nära nog hela det akademiska fältet från humanister till naturvetare, från medicinare till teknologer, från samhällsvetare till teologer.

 

De flesta av oss har egna barnbarn födda efter sekelskiftet, så medan få av dagens ledamöter är i livet efter 2030 så kommer många av våra barnbarn att leva vid nästa sekelskifte, år 2100. För oss är det därför naturligt att betrakta det 21a seklet som barnbarnens århundrade. Vi känner därför ett gemensamt personligt ansvar för världens utveckling i ett perspektiv som sträcker sig 87 år fram i tiden. Det är i vår generations intresse att världen fram till dess utvecklas så att våra barnbarn och deras jämnåriga kommer att kunna leva ett gott liv hela livet och att planeten då är i så gott skick att också kommande generationer kan leva människovärdigt.

 

Strömstad akademi avhöll dagarna efter midsommar sin femte akademiska högtid, denna gången i närvaro av ett 40-tal ledamöter och gäster. Bland programpunkterna ingick en längre session när vi diskuterade akademins strategi för verksamheten under de närmaste åren samt ett efterföljande årsmöte som beslutade om en verksamhetsplan för resten av 2013 och för 2014. Barnbarnens århundrade blir temat för ett stort tvärvetenskapligt projekt och valdes som motto och tema för akademin.

 

Beskrivningar och förutsägelser om framtiden är legio och omfattar tidsrymder mellan några få år och hundratals år eller längre. Mest känd och diskuterad idag är IPCCs prognoser om framtidens klimat och utvecklingen utifrån olika scenarios. En väsentlig beskrivning är Jorgen Randers bok 2052 som utkom i fjol och som beskriver utvecklingen av ett antal variabler under de närmaste 40 åren utifrån trender sedan (i första hand) tiden sedan 1972 då rapporten till Romklubben Tillväxtens gränser kom ut och som Randers var delförfattare till. Han kan inte beskyllas för att vara pessimist utan snarare realist, men hans slutsatser utgör en dyster läsning. Här är ett urval av hans förutsägelser (min översättning):

 

1.         Den globala befolkningen når sitt maximum på 8,1 miljarder strax efter 2040 och börjar sedan minska.

2.         Den globala BNP kommer att växa, men långsammare än väntat och når 2052 nivån 2,2 gånger BNP 2012.

3.         Tillväxttakten i den globala konsumtionen kommer att avstanna och bli noll 2045 för att sedan bli negativ.

4.         Resurs- och klimatproblemen blir inte katastrofala före 2052.

5.         Världen sätts på en farlig trend som pekar på en självförstärkande global uppvärmning under andra halvan av århundradet.

6.         Sociala spänningar och konflikter kommer att växa.

7.         Den kortsiktiga fokusen på kapitalism och demokrati kommer att säkerställa att kloka beslut som är nödvändiga för långsiktigt välbefinnande inte kommer att tas i tid.

8.         Befolkningen kommer i växande grad att bo i städer och vara ovillig att skydda naturen för dess egen skull.

9.         Utvecklingen kommer att skilja sig mellan de fem studerade regionerna USA, OECD utan USA, Kina, BRISE (de ekonomiskt snabbast växande utvecklingsländerna) och ROW (resten av världen; de 194 fattigaste länderna).

10.     I USA och OECD kommer per-capitakonsumtionen att stagnera, Kina kommer att vinna, BRISE göra framsteg och ROW förbli fattigt.

11.     Läget i världens fem regioner kommer att vara dramatiskt olika 2052.

 

Randers dystra sammanfattning är att positiva ändringar kommer för långsamt för att förhindra katastrofer under den andra halvan av seklet. Det enda undantaget tycks vara att användningen av förnybara energikällor kommer att växa snabbt och bli störst år 2040. Är detta den utveckling vi vill att våra barnbarn ska uppleva?

 

I detta sammanhanget har Strömstad akademi en ganska unik position i form av stor bredd och stort djup. Vi är experter inom så många vetenskapsområden att vi tillsammans skulle kunna beskriva framtida troliga och önskvärda trender i ett stort antal aspekter, mycket mer än demografi, ekonomi och klimat. Se här flera exempel på vad ledamöter i akademin skulle kunna behandla inom utvecklingen inom fram till nästa sekelskifte:

 

biträdande professorn i informatik om data och kommunikation

forskningsassistenten i arkitektur om bo och byggande

professorn i organisk kemi om miljöstörande kemikalier

professorn i klinisk mikrobiologi om virus och epidemier

professorn i fysik om naturvetenskaplig allmänbildning vs. religiösa föreställningar

assisterande professorn i energieffektiv teknik om energianvändning

forskningsassistenten i ekonomi om kapitalismen

assisterande professorn i tysk litteraturvetenskap om böcker och elektroniska media

professorn i tyska om stora och små språkområden

assisterande professorn i didaktik om skolan

forskningsassistenten i utbildningsvetenskap om lärande

assisterande professorn i pedagogik om metoder för lärande

professorn i etnologi om gränsöverskridande samverkan mellan människor

professorn i franska om språkutvecklingen

professorn i museivetenskap om kulturarvet

professorn med specialitet science centers om det informella lärandet

professorn med specialitet äldre människor om livskvalitet vid 100 års ålder

professorn i energihushållning i fysisk planering om energismart bebyggelse

biträdande professorn i förnybar energi om fordonstrafik utan fossila bränslen

biträdande professorn i specialpedagogik om skola för underprivilegierade barn

professorn i utbildningsvetenskap om det förändrade lärandet

professorn i etik och värderingsforskning om mänskliga drivkrafter

forskarassistenten i pedagogik om högre utbildning

biträdande professorn i turismvetenskap om kulturkrockar

biträdande professorn i kulturgeografi om trafik och resande

assisterande professorn i tillämpad klimatologi om klimatet

biträdande professorn i farmakologi om mediciner och demens

forskarassistenten i solenergiteknik om förnybar energiproduktion

professorn i psykiatri om synen på psykiska sjukdomar

assisterande professorn i psykologi om synen på kropp och själ

 

Säg, låter det inte spännande? Detta ska förstås ses som exempel på vad akademiledamöter engagerade i projektet Barnbarnens århundrade skulle kunna behandla. Mycket – kanske det mesta – kan få ett annat fokus, några kommer att falla ifrån, flera kommer säkert att tillkomma. Också akademiker som ännu står utanför Strömstad akademi kan komma att vilja medverka och antalet behandlade framtidstrender att växa. Enligt den preliminära tågordningen så ska ett antal textbeskrivningar växa fram, först som synopsi, sedan som preliminära texter; gärna i DELFI-anda som låter medverkande läsa och inspireras av varandras texter. Vid ett lämpligt tillfälle – kanske hösten 2014 – kommer deltagarna i projektet att få tillfälle att lägga fram sina funderingar vid en gemensam flerdagarskonferens till vilken också andra kommer att bjudas in. Därefter kommer bidragen att sammanställas i en bok.

 

Vilka är då de framtidstrender som de medverkande förutsätts beskriva? Dels ingår en så realistisk som möjlig framskrivning utifrån läget idag och utvecklingen under de senaste decennierna och med författarens antaganden om utvecklingen i stort. Dels ingår en beskrivning av en mera önskvärd utveckling och vilka förutsättningar för en sådan som skulle behövas, både på kort och lång sikt. Båda innehåller en lägesrapport från år 2100 som en avstamp för planetans och mänsklighetens fortsatta utveckling. Det känns möjligt att vår sammanlagda framtidsbeskrivning kommer kunna påverka samtiden att ställa om utvecklingen på ett sätt som gör våra barbarns århundrade till ett gott århundrade.

 

Lars Broman

rektor för Strömstad akademi

www.stromstadakademi.se

27 juni 2013

 

Referens: Jorgen Randers, 2052, White River Junction, VT, USA: Chelsea Green Publishing, ISBN 9781603584210

BRISE: Brasilien, Ryssland, Sydafrika, Indonesien,, Mexiko, Vietnam, Turkiet, Iran, Thailand, Ukraina, Argentina, Venezuela och Saudiarabien. 

 _____________________________________________________________________________________

 

Årsmöte 24 juni 2013 1730-1900

 

Närvarande ledamöter: Göran Bryntse. Johan Vestlund. Georg Granér. Märta Rosenlind. Ingrid Liljeroth. Marie-Louise Wadenberg. Carl Olivestam. Bo Helgeson. Bodil Frisdal. Maria Björkroth. Stig Svallhammar. Aadu Ott. Mariana Back. Gunnar Windahl. Lars Broman. Bodil Jönsson. Dessutom deltog Sven Moosberg som ordförande.

1.        Fastställande av röstlängd. Närvarande ledamöter har varsin röst.

2.        Val av ordförande och sekreterare för mötet. Sven Moosberg ordförande, Georg Granér sekreterare valdes.

3.        Val av protokollsjusterare tillika rösträknare. Ingrid Liljeroth och Märta Rosenlind valdes.

4.        Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Utlyst 27 maj. Svar ja.

5.        Dagordningen fastställdes.

6.        (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. BILAGA 1.

       (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret. BILAGA 2

       (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet. BILAGA 3

Beslut: Godkändes och lades till handlingarna.

7.    Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Revisionsberättelsen föredrogs av revisor Peter Heie:

Falun 2013-06-17

Undertecknad avger revisionsrapport  för Strömstad akademi för räkenskapsåret 2012. Jag har tagit del av kassapärmen med kvitton, verifikationer och kontoutdrag och har funnit att redovisningen är korrekt. Jag föreslår att årsmötet i juni 2013 beviljar styrelsen ansvarsfrihet.

Falun som ovan, Dan Hellberg. Peter Heie. (Undertecknade i akt.)

Beslut: Godkändes och till handlingarna.

 

8.    Fråga om styrelsens och rektorns ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

Beslut: Ja.

 

9.    Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår.

       Beslut: oförändrad medlemsavgift 600:-, serviceavgift 0:-

 

10.  Verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och

       räkenskapsåret samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte. BILAGA 4

Beslut: Fastställs.

 

11.  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har inkommit

       11a. Beslut om stadgeändring. BILAGA 5

 

12.  Val för kommande verksamhetsår av

       (a) ordförande, kassör och 2-8 styrelseledamöter,

       Omvaldes Lars Broman som ordförande

       Valdes Maria Björkroth som kassör; tillika ordinarie ledamot.

       Omvaldes Mariana Back, Bodil Frisdal, Aadu Ott, och Gunnar Windahl som ordinarie ledamöter.

       Valdes Göran Bryntse, Georg Granèr, Märta Rosenlind och Stig Svallhammar som ordinarie ledamöter.

 

       (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen,

       Valdes Erik Eriksson och Ari Lampinen som suppleanter.

 

       (c) val av 1-2 revisorer jämte suppleanter,

       Omvaldes Dan Hellberg som revisor.

       Valdes Peter Birgersson-Dafteryd som revisor

 

       (d) val av sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen.

Ulf Berg omvaldes som sammankallande.

 

13.  Årsmötet avslutades.

 

......................................................                            ..............................................................

Georg Granér, sekreterare                                         Sven Moosberg, ordförande

 

......................................................                            ..............................................................

Ingrid Liljeroth, justerare                                                                Märta Rosenlind, justerare

BILAGA 1 24/6-13

Verksamhetsberättelse för Strömstad akademi verksamhetsåret 2012

(24/6 2013)

 

Styrelsen har under året bestått av Lars Broman ordförande, Bodil Frisdal prorektor, Bo Djörke kassör, Mariana Back, Aadu Ott, Olev Ott, Sven Erik Skønberg, Gunnar Windahl, samtliga omvalda vid årsmötet 27/6, samt av Torbjörn Frejd t o m 27/6 och Sven Erik Skønberg, prorektor fr o m 27/6.

      (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen, beslutas omval enligt förslag: Georg Granér, Nils Holm, Markku Jääskeläinen.

 

Vi har förordnat 6 nya ledamöter, varav Bodil Jönsson som hedersprofessor, och befordrat 2 ledamöter till professor.

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med Lars Broman som ansvarig.

Vi har haft 3 styrelsemöten, 23/3 i Uppsala, 27/6 i Strömstad samt 8/10 i Hamburgsund och Falun med kontakt via Google+. Vi har också diskuterat och beslutat i ärenden per capsulam.

Vi har arrangerat ett Framtidsseminarium 23/3 i Gamla observatoriet i Uppsala med Ernst van Groningen som värd.

Vårt elektroniska nyhetsbrev Aktuellt från Strömstad akademi nr 10-14 med Gunnar Windahl som redaktör utkom 15/3, 11/6, 3/9, 21/11 och 20/12.

Vi har i maj upprättat ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan Moscow State Pedagogical University (MSPU) och Strömstad akademi.

Vi har genomfört Strömstad vetenskapsfest 14-15/6 i samarbete med Strömstad gymnasium och Strömstads kommun.

Årets akademiska högtid genomfördes 27-29/6 med årsmöte 27/6, presentationer och installation av nya ledamöter 28/6, samt utflykt till Kosters trädgårdar på Sydkoster 29/6.

Under augusti och september har nio rapporter publicerats i vår elektroniska skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis, bland dem antologin Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig med Gunnar Windahl som redaktör.

Strömstad akademi deltog i Bokmässan i Göteborg 27-30/9; 8 ledamöter medverkade: Aadu Ott, Olev Ott, Gunnar Windahl, Lars Broman, Anders Gustavsson, Carl Olivestam, Torsten Rönnerstrand, Ingrid Liljeroth

En avsiktsförklaring mellan Högskolan Väst i Trollhättan och Strömstad akademi undertecknades av rektorerna 26/10.

En delegation från Strömstad akademi deltog i Högskolan Västs akademiska högtid 26/10: Lars Broman, Aadu Ott, Gunnar Windahl

BILAGA 2 24/6-13

Bokslut, upprättat 2013-02-25                                   

                                                                                                            

                      BALANSRÄKNING                                                  2012-01-01   2012-12-31

                      Tillgångar                                               

                                            Likvida medel på bank                          32 431           54 338

                      Skulder                                                   

                                            Föreningskapital                                     32 341           32 431

                                            Resultat, överskott                                                       17 307

                                            Eget kapital, totalt                                                        49 738

                                            Avräkn konton, ledamöter                                                                4 000

                                            Förbetalda medl avgifter                                            600

                                            Eget kapital o skulder, totalt                 0                    54 338

                                                                                                            

                      RESULTATRÄKNING                                        2012-01-01-         Budget hela

                                                                                                       2012-12-31         2012

                      Intäkter                                                  

                                            Medlemsavgifter                                     34 000           42 000

                                            Utförda tjänster (500-dring)                                         2 000          

                                            Projekt ULF                                                                      171          

                                            Kommunala bidrag                                10 000           30 000

                                            Annat stöd                                               10 000

                                            Gåvor                                                        4 621          

                                            Intäkter, totalt                                         50 792           82 000

                      Kostnader                                              

                                            Vetenskapsfest - kostnader                                                94           15 000

                                            Årsmöte/högtid - marknadsföring          4 264           20 000

                                            Årsmöte/högtid -  övriga kostn                2 877             5 000

                                            Styrelse - resekostnader                           6 590           15 000

                                            Styrelse - övriga kostnader                                            5 416          

                                            Ekonomi & Administration                                           1 048          

                                            Bankkostnader                                            775          

                                            IT, Webb, Soc media                                3 000             5 000

                                            Prioriterad verksamhet #1:

  Förslag:  Utgivning                                                                            7 500           10 000

                                            Prioriterad verksamhet #2:

  Enl årsmötets beslut                                                  

                                            Resebidrag (stipendier)                            3 000           10 000

                                            Övriga kostnader                                                         10 000

                                            Kostnader, totalt                                     34 564           90 000

                                            Överskott före finansiellt                       16 228           -8 000

                      Finansiellt                                               

                                            Ränteintäkter (2011+2012)                                            1 079          

                                            Överskott, totalt                                      17 307           -8 000

 

BILAGA 3 24/6-13

Redogörelse för verksamheten 1/1-24/6 2013

 

Vi har förordnat 5 nya ledamöter fram till 24/6.

Vi har etablerat underhandskontakt med Høgskolan i Østfold.

4 rapporter har publicerats i vår elektroniska skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis fram till april.

En redaktionskommitté med Gunnar Windahl sammankallande, Markku Jääskeläinen och Sven Erik Skønberg har hållit i skriftserien. Fr o m mars läggs AAS-rapporter och artiklar in i Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA genom ett samarbete med Högskolan Väst. Publiceringsregler för AAS har beslutats av styrelsen 24/6.

Strömstad akademis fria skriftserie inrättades 24/6.

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med Lars Broman som ansvarig.

Vi har haft 2 styrelsemöten, 13/1 i Strömstad och Falun med kontakt via Google+ samt 24/6 i Strömstad. Vi har också diskuterat och beslutat i ärenden per capsulam.

Styrelseledamoten Olev Ott avled 23/2.

5 elektroniska nyhetbrev Aktuellt från Strömstad akademi med Gunnar Windahl som redaktör har givits ut; nr 15 6/2, nr 16 20/3, nr 17 7/4, nr 18 27/5, samt nr 19 19/6.

Vi har arrangerat ett Framtidsseminarium 7/5 i Experimentarium i Köpenhamn med Asger Høeg som värd.

Representanter för Strömstad akademi (Lars Broman och Gunnar Windahl) och Strömstads kommunstyrelse träffades 8/5 och pratade om samarbetet de gångna 5 och de kommande 5 åren.

Vi har planerat årets Akademiska högtid 24-26/6 med årsmöte 24/6, presentationer 24-25/6, installation av nya ledamöter 25/6, samt studieresa till Østfold 26/6.

Ledamöter har bjudits in att medverka i årets antologi Vår bättre framtid med Gunnar Windahl som redaktör; bidrag ska vara redaktören tillhanda senast 1/8.

En enkät skickades ut av Märta Rosenlind och Lars Broman till alla ledamöter. T o m 24/6 har 36 svarat.

I anslutning till vårt 5-årsjubileum har vi tillsammans med Högskolan Väst planerat Symposium för vetenskaplig allmänbildning 27/9 på Högskolan Väst i Trollhättan.

I samarbete med Dalarnas museum och Högskolan Dalarna har vi planerat ett högre seminarium och ett föredrag med Torsten Rönnerstrand i Falun 3-4/12.

 

Styrelsen beslutade 24/6-13 om följande riktlinjer för skriftserien AAS:

 

Regler för publicering i skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis AAS

 

AAS-skrifter publiceras som pdf-filer på www.stromstadakademi.se med ”free access”.

 

AAS är avsedd för ledamöter i Strömstad akademi som författare. Dock är det tillåtet med medförfattare som inte är akademiledamöter.

 

Endast ett ex av vardera AAS-skrift skrivs ut för akademins biblioteks räkning. Författare som önskar sin skrift i pappersformat får skriva ut den själv.

 

Varje AAS-skrift har ett eget ISBN-nummer. Detta gäller också antologier (så de olika kapitlen har inte egna ISBN-nummer) I och med att skrifterna endast publiceras elektroniskt skickas inga pliktexemplar till svenska universitet.

 

AAS-skrifter läggs ut på Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA i samarbete med Högskolan Väst.

En redaktionskommitté utsedd av akademins styrelse ansvarar för innehåll och utgivning av AAS-skrifter samt beslutar om publicering. Extern granskning (se nedan) är vägledande. Kommittén består sammankallande och högst 3 ledamöter.

 

Manuskript för publicering skickas i doc-format till redaktionskommitténs sammankallande. Efter kommitténs OK (se Kvalitetskriterier) görs viss redaktionella justeringar, rapporten får ett AAS-nummer och en publiceringsmånad, förses med framsida och ISBN-nummer, samt görs om till pdf-format och läggs ut på hemsidan.

 

Allmänna krav

 

En AAS-skrift är typiskt mellan 10 och 100 sidor, men kan också vara längre eller kortare.

Språket är i första hand skandinaviska (danska, norska, svenska) eller engelska. Alternativt kan den vara på ett annat språk, men måste då innehålla en sammanfattning på skandinaviska eller engelska, samt att tabellhuvuden och figurtexter ska vara också på skandinaviska eller engelska.

Skriften ska ha 3-6 nyckelord på skandinaviska eller keywords på engelska eller både/och.

Det rekommenderas att skriften är försedd med abstract på skandinaviska eller engelska eller både/och.

 

Författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material.

 

Det är författarens ansvar att texten är språkgranskad.

 

Kvalitetskriterier

 

1. Skrifter med allmänt fackinnehåll. Dessa kan innehålla populärvetenskap, sammanställning av FoU-resultat, utbildningsmaterial, debatt, konferens- eller reserapport, eller liknande. AAS är inte avsett för skönlitterära bidrag. Bidragen värderas (m a p allmänt intresse) för publicering av AAS redaktionskommitté.

 

2. Skrifter med vetenskapligt innehåll. AAS publicerar vetenskapliga artiklar inom de forskningsdiscipliner som representeras av Strömstad akademis ledamöter. Insända manuskript avsedda att publiceras som vetenskaplig skrift bör av författaren markeras ”peer review” för att skilja ut dessa från manus med allmänt fackinnehåll.

 

Redaktionskommittén kan också själv besluta att klassificera ett manus innehåll som vetenskapligt. När ett vetenskapligt manus har inkommit utser redaktionskommittén 1-2 personer som granskar och värderar den vetenskapliga kvaliteten på bidraget, och som rekommenderar eller avstyrker publicering, direkt eller efter föreslagen omarbetning. Granskare är kvalificerad företrädare/forskare inom lämpligt fackområde. Red.komm. kan använda akademiledamöter som granskare när lämpliga sådana finns. Granskare är anonym utanför redaktionskommittén.

 

Styrelsen beslutade 24/6-13 att inrätta Strömstad akademis fria skriftserie:

 

Inrättande av Strömstad Akademis Frias Skriftserie med följande riktlinjer:

 

Ledamöter i Strömstad akademi har rätt att utan granskning få manuskript publicerade elektroniskt i Strömstad akademis fria skriftserie. Det enda som gäller är att författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material. Manus skickas direkt till webansvarig.

 

Övrigt styrelsebeslut 24/6-13:

Styrelsens resekostnader betalas enligt följande: Inga traktamenten. Hotellkostnad (om nödvändigt). Resa med allmänna kommunikationer eller (gärna) som bilpassagerare; alt. bilersättning enligt statens skattefria del om man sparar 2 timmar. Detta gäller för deltagande i styrelsemöten när det i förväg har beslutats att ersättning ska utgå. Vi beslutar att ersättning utgår för novembermötet 2013.

 

BILAGA 4 24/6-13

Verksamhetsplan för resten av 2013 och -14 samt budget för 2014

 

1. Utveckling av akademins strategi och målsättning

 

- Projekt Barnbarnens århundrade (arbetsnamn) sjösätts och inkluderar en bok publicerad hösten 2014 och en konferens i (förslagsvis) Strömstad (gärna arrangerad i samarbete med Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold)  i oktober 2014.

 

- Kontakterna med skolan i Strömstad utvecklas med målsättningen att gemensamt arrangera Vetenskapsdagar i augusti 2014.

 

- Ackreditering aktualiseras; styrelsen utser arbetsgrupp.

 

- Externa anslag ska sökas; styrelsen utser arbetsgrupp.

 

- Samarbetsavtal med universitet, forskningsinstitut och andra bildningsorganisationer uppmuntras när dessa innehåller konkreta projekt; styrelsen handlägger och beslutar. Hit hör Moscow Pedagogical University, Högskolan Väst och Karazin Kharkov National University.

 

2. Akademins publikationer och närvaro på nätet

 

- Antologin Vår bättre framtid ges ut elektroniskt under hösten-13.

 

- Skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis utvecklas. En redaktionskommitté utsedd av styrelsen ansvarar för serien. Klara riktlinjer för publicering har beslutats av styrelsen. Skrifter läggs in på DiVA i samarbete med Högskolan Väst. Möjligheten att upprätta ett samarbetsavtal med ett förlag för publicering i bokform av ett urval av skrifterna ska undersökas.

 

- Strömstad akademis fria skriftserie, som är exklusivt tillgänglig för ledamöter och som inte är referee-granskad ges ut elektroniskt och får ISBN-nummer (handläggare websidesansvarige) enligt beslut av styrelsen 24/6-13.

 

- Elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt från Strömstad akademi utkommer ca 10 ggr under 2014

 

- Vår närvaro på webben fördelas på websida, sociala medier och Skype/Google+ och Wikipedia.

 

3. Sammankomster med och service till ledamöter

 

- I anslutning till akademins 5-årsjubileum arrangeras tillsammans med Högskolan Väst Seminarium för vetenskaplig allmänbildning på HV i Trollhättan 27/9-13.

 

- Akademisk högtid 23-25/6 2014

 

- Arrangerande av en strategiworkshop våren 2014

 

- Högre seminarier arrangeras i samarbete med högskolor/universitet och science centers/museer.

 

- Regionala akademilunchmöten 1/2 – 1 gg/mån har våren 2013 provats i Falun. Försök ska göras för att dels fortsätta i Falun, dels göra akademiluncher också på några andra håll. Rektor eller prorektor inbjuds till dessa möten och ersätts med resekostnader upp till 5000:- per år.

 

- Utnyttjandet av akademins kontor och bibliotek i stadshuset intensifieras; övernattning ska helst åter kunna ske (Eugen Ungetüm).

 

- Klara regler för vad som gäller när ledamöter söker FoU-medel tas fram och beslutas av styrelsen.

 

- En medlemskontaktgrupp tillsätts som håller tel-kontakt med alla ledamöter 1 gg per år samt med reguljär post 1 gg per år (brevet från kassören).

 

- Kassören skickar brev till samtliga ledamöter i jan-feb 2014.

 

- Resebidrag för ledamöters deltagande i möten kan beviljas också i fortsättningen på delegation av rektor upp till max 1000:- per ansökan; sammanlagt högst 5000:- (om inte extern finansiering erhållits).

 

4. Styrelsens eget arbete

 

- Rektor och någon från styrelsen har årlig kontakt med Strömstads KS-AU; under perioden 1/9-13 – 1/5-14 presenteras akademin vid ett tillfälle för Strömstads KF.

 

- En kanslisttjänst på deltid skapas i samarbete med Strömstads kommun under förutsättning av kommunens finansiering; den underställs rektor.

 

- Styrelsen träffas 24/6-13 i Strömstad, i november 2013, 23/6-14 och i oktober 2014 samt dessemellan som per capsulam-möten och Skype/Google+-möten.

 

- Styrelsen har beslutat om riktlinjer för ersättning för resor och uppehälle i samband med styrelsemöten.

 

Strömstad Akademi

Budget för 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATRÄKNING

2012-01-01 -
2012-12-31

Budget
 hela 2013

2013-01-01 - 2013-05-31

Budget
 hela 2014

 

Intäkter

 

 

 

 

 

 

Medlemsavgifter

34 000

35 000

28 800

39 000

 

 

Utförda tjänster (500-dring)

2 000

 

 

 

 

 

Kommunala bidrag

10 000

10 000

5 000

10 000

 

 

Annat stöd/övr intäkter

171

0

 

0

 

 

Gåvor

4 621

0

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intäkter, totalt

50 792

45 000

33 800

49 000

 

Kostnader

 

 

 

 

 

 

Vetenskapsdagar - kostnader

94

2 000

 

5 000

 

 

* Årsmöte/akademisk högtid

7 141

5 000

0

10 000

 

 

* Kostnader för styrelsens arbete

12 006

11 000

5 452

11 000

 

 

* Ekonomi & administration

4 823

4 000

4 897

4 000

 

 

Resebidrag (vidimerade kostnader)

3 000

8 000

1 000

5 000

 

 

Verksamhet, ospec

7 500

16 000

0

 

 

 

 #1:   Publicering av rapporter

 

 

 

5 000

 

 

 #2:   Våra framtidsfrågor  - År 2100

 

 

 

5 000

 

 

 #3: Nätverksbyggande - forskn o lärosäten
  Enl årsmötets beslut

 

 

 

5 000

 

 

Övriga kostnader

 

4 000

 

4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Löpande kostnader, totalt

34 564

50 000

11 349

54 000

 

 

Överskott före finansiellt

16 228

-5 000

22 451

-5 000

 

Finansiellt

 

 

 

 

 

 

Ränteintäkter (2011+2012)

1 079

 

 

1 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Överskott/underskott (-)

17 307

-5 000

22 451

-4 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraordinära kostnader för 2014

 

 

 

 

 

 

Utveckling av en strategi och självbild (varumärke) för Strömstad Akademi, kostnader för workshop

 

-20 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totalt underskott för 2014

 

 

 

-24 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Medlemskap

 

 

 

 

 

 

 

Antal hedersmedlemmar

5

 

 

 

 

 

 

Antal betalande medlemmar

54

 

48 (24/6: 53)

65

 

 

BILAGA 5 24/6-13

 

Stadgar för Strömstad akademi ideell förening antagna 10 september 2008, reviderade 27 juni 2011 24 juni 2013

 

2 §     Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har förordnats av akademin. Se också 10 §.

 

5 §     Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår; första verksamhetsåret dock 10/9 2008 - 31/12 2009.

 

6 §     Stadgetolkningar mm

Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar hänskjuts till kommande årsmöte. I brådskande fall avgör styrelsen.

 

13 §   Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

- har rätt att använda Strömstad akademi som akademisk hemvist med de förmåner som beslutats av årsmöte eller styrelsen,

- har rätt att använda sin titel som förordnad vid Strömstad akademi,

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

- har rätt till information om föreningens angelägenheter,

- ska följa föreningens stadgar och beslut,

- ska betala medlemsavgift och serviceavgift senast 28/2 30/4 eller vid inträdet. Hedersledamot betalar ej medlemsavgift.

 

22 §   Revision

Föreningen har 1-2 revisorer och högst 2 suppleanter. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Föreningens räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast 4(ändras till) 6 veckor före årsmötet. Revisionsberättelse ska presenteras på årsmötet.

 

24 §   Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och fastställda planer. Det åligger styrelsen att

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

- ansvara för och förvalta föreningens medel,

- tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 22 §, och

- förbereda årsmöte.

 

25 §   Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet medlemmar begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter - ordinarie eller ersatta av suppleanter - är närvarande. Styrelsemöte kan vara förlagt till flera platser sammankopplade via dator eller telefon. Vid omröstning gäller enkel majoritet med ordförandes utslagsröst. I brådskande fall kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonmöte. Vid styrelsemöten förs protokoll som justeras av mötesordförande och av utsedd protokollsjusterare.