Aktuellt från Strömstad akademi nr 19

14/6 2013

 

Redaktörens ruta

 

Ärade ledamöter!

 

Föreliggande nyhetsbrev kommer kort in på föregående men vår rektor har viktiga ting att förmedla inför vetenskapsfesten i Strömstad. Jag vill åter påminna om vår kommande antologi ”Vår bättre framtid”. Få bidrag har hittills inkommit men då deadline är först den 1/8 finns det gott om tid att vara kreativ. Antologin är viktig för vår akademi då den utgör en av få intellektuella samlingspunkter för oss ledamöter. Sänd era bidrag till gunnarwindahl@hotmail.com

 

Västkustbor har i ibland personliga uppfattningar om vår akademi. När jag stod i kön på ICA häromdan frågade en bekant hur det stod till med Räkakademin, om vad vi gör mer än äter räkor. Det är inte första gången jag fått frågor likt denna. Jag svarade att vi inte var något skalbolag och gav en kort beskrivning av våra förehavanden.

 

Man får trösta sig med att räkor är högst åtråvärda och dyra. Alla positiva haloeffekter är välkomna.

 

Gunnar Windahl

_________________________________________________________________________________

 

Rektorn bidrar till Nyhetsbrev nr 18 med årsmöteshandlingar. Håll till godo!

Lars Broman

 

Strömstad Akademi

 

Årsmöteshandlingar 24/6-13

 

Årsmöteshandlingar ska enligt stadgarna skickas ut en vecka före årsmötet.

 

Dagordning för årsmötet

  1. Fastställande av röstlängd.

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare.

  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Kallelse skickades ut per mejl 27/5-13 (stadgarna: 4 veckor före årsmötet)

  5. Fastställande av dagordning.

  6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret. Se nedan,

      (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret.

      (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet.

  7. Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret. Föredras vid årsmötet.

  8. Fråga om styrelsens och rektorns ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

  9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår.

     Styrelsens förslag: Oförändrat, dvs medlemsavgift 600:- och serviceavgift 0:-.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och

      räkenskapsåret samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte.

      Styrelsens förslag: Se nedan,

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har inkommit 10/6.

      11a. Förslag till stadgeändring.

12. Val för kommande verksamhetsår av

      (a) ordförande, kassör och 2-8 styrelseledamöter,

      (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen,

      (c) val av 1-2 revisorer jämte suppleanter,

      (d) val av sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen.

Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas av årsmötet.

 

Här följer styrelsens preliminära förslag. Eftersom styrelsen träffas på förmiddagen 24/6 före årsmötet så kan det tänkas att det blir några ändringar.

 

 

6 (a) och (c) Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Strömstad akademi verksamhetsåret 2012

 

Styrelsen har under året bestått av Lars Broman ordförande, Bodil Frisdal prorektor, Bo Djörke kassör, Mariana Back, Aadu Ott, Olev Ott, Sven Erik Skønberg, Gunnar Windahl, samtliga omvalda vid årsmötet 27/6, samt av Torbjörn Frejd t o m 27/6 och Sven Erik Skønberg, prorektor fr o m 27/6.

      (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen, beslutas omval enligt förslag: Georg Granér, Nils Holm, Markku Jääskeläinen.

 

Vi har förordnat 6 nya ledamöter, varav Bodil Jönsson som hedersprofessor, och befordrat 2 ledamöter till professor.

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med Lars Broman som ansvarig.

Vi har haft 3 styrelsemöten, 23/3 i Uppsala, 27/6 i Strömstad samt 8/10 i Hamburgsund och Falun med kontakt via Google+. Vi har också diskuterat och beslutat i ärenden per capsulam.

Vi har arrangerat ett Framtidsseminarium 23/3 i Gamla observatoriet i Uppsala med Ernst van Groningen som värd.

Vårt elektroniska nyhetsbrev Aktuellt från Strömstad akademi nr 10-14 med Gunnar Windahl som redaktör utkom 15/3, 11/6, 3/9, 21/11 och 20/12.

Vi har i maj upprättat ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan Moscow State Pedagogical University (MSPU) och Strömstad akademi.

Vi har genomfört Strömstad vetenskapsfest 14-15/6 i samarbete med Strömstad gymnasium och Strömstads kommun.

Årets akademiska högtid genomfördes 27-29/6 med årsmöte 27/6, presentationer och installation av nya ledamöter 28/6, samt utflykt till Kosters trädgårdar på Sydkoster 29/6.

Under augusti och september har nio rapporter publicerats i vår elektroniska skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis, bland dem antologin Bredd och djup. Strömstad akademi presenterar sig med Gunnar Windahl som redaktör.

Strömstad akademi deltog i Bokmässan i Göteborg 27-30/9; 6 ledamöter medverkade.

En avsiktsförklaring mellan Högskolan Väst i Trollhättan och Strömstad akademi undertecknades av rektorerna 26/10.

En delegation från Strömstad akademi deltog i Högskolan Västs akademiska högtid 26/10.

 

Redogörelse för verksamheten 1/1-24/6 2013

 

Vi har förordnat 6 nya ledamöter fram till 14/6.

Vi har etablerat underhandskontakt med Høgskolan i Østfold.

4 rapporter har publicerats i vår elektroniska skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis fram till april.

En redaktionskommitté med Gunnar Windahl sammankallande, Markku Jääskeläinen och Sven Erik Skønberg har hållit i skriftserien. Fr o m mars läggs AAS-rapporter och artiklar in i Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA genom ett samarbete med Högskolan Väst. Publiceringsregler för AAS har beslutats 24/6; dessa ligger längst ner i filen.

Strömstad akademis fria skriftserie inrättades 24/6-13.

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats med Lars Broman som ansvarig.

Vi har haft 2 styrelsemöten, 13/1 i Strömstad och Falun med kontakt via Google+ samt 24/6 i Strömstad. Vi har också diskuterat och beslutat i ärenden per capsulam.

Styrelseledamoten Olev Ott avled 23/2.

5 elektroniska nyhetbrev Aktuellt från Strömstad akademi med Gunnar Windahl som redaktör har givits ut; nr 15 6/2, nr 16 20/3, nr 17 7/4, nr 18 27/5, samt nr 19 19/6.

Vi har arrangerat ett Framtidsseminarium 7/5 i Experimentarium i Köpenhamn med Asger Høeg som värd.

Representanter för Strömstad akademi och Strömstads kommunstyrelse träffades 8/5 och pratade om samarbetet de gångna 5 och de kommande 5 åren.

Vi har planerat årets Akademiska högtid 24-26/6 med årsmöte 24/6, presentationer 24-25/6, installation av nya ledamöter 25/6, samt studieresa till Østfold 26/6.

Ledamöter har bjudits in att medverka i årets antologi Vår bättre framtid med Gunnar Windahl som redaktör; bidrag ska vara redaktören tillhanda senast 1/8.

I anslutning till vårt 5-årsjubileum har vi tillsammans med Högskolan Väst planerat Symposium för vetenskaplig allmänbildning 27/9 på Högskolan Väst i Trollhättan.

I samarbete med Dalarnas museum och Högskolan Dalarna har vi planerat ett högre seminarium och ett föredrag med Torsten Rönnerstrand i Falun 3-4/12.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________

 

6 (b) Balans- och resultaträkning

 

Strömstad Akademi                                    2012-01-01 -2012-12-31

                                                                                                               

Bokslut, upprättat 2013-02-25                                           

                                                                                                            

                      BALANSRÄKNING                                                           2012-01-01      2012-12-31

                      Tillgångar                                                  

                                            Likvida medel på bank                                32 431            54 338

                      Skulder                                                     

                                            Föreningskapital                                         32 341            32 431

                                            Resultat, överskott                                                          17 307

                                            Eget kapital, totalt                                                            49 738

                                            Avräkn konton, ledamöter                                                 4 000

                                            Förbetalda medl avgifter                                                  600

                                            Eget kapital o skulder, totalt                       0                    54 338

                                                                                                            

                      RESULTATRÄKNING                                  2012-01-01-2012-12-31           Budget

 hela 2012

                      Intäkter                                                      

                                            Medlemsavgifter                                         34 000            42 000

                                            Utförda tjänster (500-dring)                            2 000           

                                            Projekt ULF                                                     171           

                                            Kommunala bidrag                                     10 000            30 000

                                            Annat stöd                                                 10 000

                                            Gåvor                                                          4 621           

                                            Intäkter, totalt                       50 792            82 000

                      Kostnader                                                 

                                            Vetenskapsfest - kostnader                              94            15 000

                                            Årsmöte/högtid - marknadsföring                4 264             20 000

                                            Årsmöte/högtid -  övriga kostn                                          2 877              5 000

                                            Styrelse - resekostnader                               6 590            15 000

                                            Styrelse - övriga kostnader                           5 416           

                                            Ekonomi & Administration                             1 048           

                                            Bankkostnader                                                775           

                                            IT, Webb, Soc media                                    3 000            5 000

                                            Prioriterad verksamhet #1:

  Förslag:  Utgivning                                                                                 7 500            10 000

                                            Prioriterad verksamhet #2:

  Enl årsmötets beslut                                                      

                                            Resebidrag (stipendier)                                 3 000            10 000

                                            Övriga kostnader                                                             10 000

                                            Kostnader, totalt                                         34 564            90 000

                                            Överskott före finansiellt                             16 228            -8 000

                      Finansiellt                                                  

                                            Ränteintäkter (2011+2012)                             redakt1 079  

                                            Överskott, totalt                                         17 307            -8 000

_________________________________________________________________________________

 


10. Förslag till verksamhetsplan

 

Förslag till

Styrelsens verksamhetsplan för resten av 2013 och för 2014

 

1. Utveckling av akademins strategi och målsättning

 

- Projekt Tiden fram till 2100 (arbetsnamn) sjösätts och inkluderar en bok publicerad hösten 2014 och en konferens i Strömstad (gärna arrangerad i samarbete med Högskolan Väst och Høgskolen i Østfold)  i oktober 2014.

 

- Kontakterna med skolan i Strömstad utvecklas med målsättningen att gemensamt arrangera Vetenskapsdagar i augusti 2014.

- Ackreditering aktualiseras; styrelsen utser arbetsgrupp.

 

- Externa anslag ska sökas; styrelsen utser arbetsgrupp.

 

- Samarbetsavtal med universitet och forskningsinstitut uppmuntras när dessa innehåller konkreta projekt; styrelsen handlägger och beslutar.

 

2. Akademins publikationer och närvaro på nätet

 

- Antologin Vår bättre framtid ges ut elektroniskt under hösten-13.

 

- Skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis utvecklas. En redaktionskommitté utsedd av styrelsen ansvarar för serien. Klara riktlinjer för publicering beslutas av styrelsen. Skrifter läggs in på DiVA i samarbete med Högskolan Väst. Möjligheten att upprätta ett samarbetsavtal med ett förlag för publicering i bokform av ett urval av skrifterna ska undersökas.

 

- Strömstad akademis fria skriftserie, som är exklusivt tillgänglig för ledamöter och som inte är referee-granskad ges ut elektroniskt och får ISBN-nummer (handläggare websidesansvarige).

 

- Elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt från Strömstad akademi utkommer ca 10 ggr under 2014

 

- Vår närvaro på webben fördelas på websida, sociala medier och Skype/Google+ och Wikipedia.

 

3. Sammankomster med och service till ledamöter

 

- I anslutning till akademins 5-årsjubileum arrangeras tillsammans med Högskolan Väst Seminarium för vetenskaplig allmänbildning på HV i Trollhättan 27/9-13.

 

- Akademisk högtid 23-25/6 2014

 

- Högre seminarier arrangeras i samarbete med högskolor/universitet och science centers/museer.

 

- Regionala akademilunchmöten 1/2 – 1 gg/mån har våren 2013 provats i Falun. Försök ska göras för att dels fortsätta i Falun, dels göra akademiluncher också på nåra andra håll. Rektor inbjuds till dessa möten och ersätts med resekostnader upp till 10 000:- per år.

 

- Utnyttjandet av akademins kontor i stadshuset intensifieras; övernattning ska helst åter kunna ske (Eugen Ungetüm).

 

- Klara regler för vad som gäller när ledamöter söker FoU-medel tas fram och beslutas av styrelsen.

 

- En medlemskontaktgrupp tillsättssom håller tel-kontakt med alla ledamöter 1 gg per kvartal år samt med reguljär post 1 gg per år.

 

- Kassören skickar brev till samtliga ledamöter i jan-feb 2014.

 

- Stipendier för ledamöters deltagande i möten kan beviljas också i fortsättningen på delegation av rektor upp till max 2000:- per ansökan; sammanlagt högst 5000:- (om inte extern finansiering erhållits).

 

4. Styrelsens eget arbete

 

- Rektor och någon från styrelsen har årlig kontakt med Strömstads KS-AU; under perioden 1/9-13 – 1/5-14 presenteras akademin vid ett tillfälle för Strömstads KF.

 

- En kanslisttjänst på deltid skapas i samarbete med Strömstads kommun under förutsättning av kommunens finansiering; den underställs rektor.

 

- Styrelsen träffas 24/6-13 i Strömstad, i november 2013, 23/6-14 och i oktober 2014 samt dessemellan som per capsulam-möten och Skype/Google+-möten.

 

- Styrelsen beslutar om riktlinjer för viss ersättning för resor och uppehälle i samband med styrelsemöten.

_________________________________________________________________________________

 

10 (forts.) Förslag till budget för 2014

 

Strömstad Akademi              Budget för 2014                                          

                                                                

RESULTATRÄKNING                                                         Budget hela 2014

          Intäkter                                                                  

                      Medlemsavgifter                                         39 000                                 

                      Kommunala bidrag                                      10 000

                       

                      Intäkter, totalt  50 792                                  49 000

 

          Kostnader                                                                                   

                      Vetenskapsfest - kostnader                           5 000

                      * Årsmöte/akademisk högtid 10 000

                      * Kostnader för styrelsens arbete                11 000

                      * Ekonomi & administration                           4 000

                      Resebidrag "stipendier"                                 5 000

                       #1:   Publicering av rapporter   5 000

                       #2:   Våra framtidsfrågor  - År 2100               5 000

                       #3: Nätverksbyggande - forskn o lärosäten   5 000

                                             Enl årsmötets beslut

                      Övriga kostnader                                          4 000

                                                                                                               

                      Löpande kostnader, totalt                           54 000

                      Överskott före finansiellt                             -5 000

          Finansiellt                                                                                    

                      Ränteintäkter                                                1 000

                                                                                                               

                      Överskott/underskott (-)                              -4 000

                                                                                                              

          Extraordinära kostnader för 2014                                                                       

                      Utveckling av en strategi och självbild av

                      Strömstad Akademi,kostn för workshop      -20 000

                                                                                                              

                      Totalt underskott för 2014                          -24 000

                                                                                                              

          Medlemskap                                                                              

                      Antal hedersmedlemmar                                5                                                             

                      Antal betalande medlemmar                        65

_________________________________________________________________________________

 


11 a. Förslag till stadgeändring

 

Stadgar för Strömstad akademi ideell förening antagna 10 september 2008, reviderade 27 juni 2011 24 juni 2013

 

2 §     Sammansättning

Föreningen består av de fysiska personer som har förordnats av akademin. Se också 10 §.

 

5 §     Verksamhets- och räkenskapsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar kalenderår; första verksamhetsåret dock 10/9 2008 - 31/12 2009.

 

13 §   Medlems rättigheter och skyldigheter

Medlem

- har rätt att använda Strömstad akademi som akademisk hemvist med de förmåner som beslutats av årsmöte eller styrelsen,

- har rätt att använda sin titel som förordnad vid Strömstad akademi,

- har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,

- har rätt till information om föreningens angelägenheter,

- ska följa föreningens stadgar och beslut,

- ska betala medlemsavgift och serviceavgift senast 28/2 30/4 eller vid inträdet. Hedersledamot betalar ej medlemsavgift.

 

22 §   Revision

Föreningen har 1-2 revisorer och högst 2 suppleanter. Revisorerna ska fortlöpande granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Föreningens räkenskaper ska lämnas till revisorerna senast 4(ändras till) 6 veckor före årsmötet. Revisionsberättelse ska presenteras på årsmötet.

 

24 §   Styrelsens åligganden

När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ. Styrelsen ska svara för föreningens verksamhet enligt dessa stadgar och fastställda planer. Det åligger styrelsen att

- verkställa av årsmötet fattade beslut,

- planera, leda och fördela arbetet inom föreningen,

- ansvara för och förvalta föreningens medel,

- tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23 22 §, och

- förbereda årsmöte.

 

25 §   Kallelse, beslutsmässighet och omröstning

Styrelsen sammanträder efter kallelse av ordföranden eller då minst halva antalet medlemmar begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter - ordinarie eller ersatta av suppleanter - är närvarande. Styrelsemöte kan vara förlagt till flera platser sammankopplade via dator eller telefon. Vid omröstning gäller enkel majoritet med ordförandes utslagsröst. I brådskande fall kan ärende avgöras genom skriftlig omröstning eller telefonmöte. Vid styrelsemöten förs protokoll som justeras av mötesordförande och av utsedd protokollsjusterare.

_________________________________________________________________________________

 

12. Val

Bo Djörke, Markku Jääskeläinen och Scen Erik Skønberg har avböjt omval

 

Valberedningens (Ulf Berg) förslag:

Lars Broman, omval som ordförande/rektor

Aadu Ott, Bodil Frisdal, Gunnar Windahl och Mariana Back omval som ordinarie ledamot

Georg Granér och Nils G Holm omval som suppleanter

Maria Björkroth, nyval som kassör och ordinarie ledamot

Göran Bryntse nyval som ordinarie ledamot

Stig Svallhammar nyval som ordinarie ledamot

Erik Eriksson nyval som suppleant

 

Dan Hellberg och Peter Heie, omval som revisorer.

_________________________________________________________________________________

 

Regler för publicering i skriftserien Acta Academiae Stromstadiensis AAS

för beslut av styrelsen 24/6-13

 

AAS-skrifter publiceras som pdf-filer på www.stromstadakademi.se med ”free access”.

 

AAS är avsedd för ledamöter i Strömstad akademi som författare. Dock är det tillåtet med medförfattare som inte är akademiledamöter.

 

Endast ett ex av vardera AAS-skrift skrivs ut för akademins biblioteks räkning. Författare som önskar sin skrift i pappersformat får skriva ut den själv.

 

Varje AAS-skrift har ett eget ISBN-nummer. Detta gäller också antologier (så de olika kapitlen har inte egna ISBN-nummer) I och med att skrifterna endast publiceras elektroniskt skickas inga pliktexemplar till svenska universitet.

 

AAS-skrifter läggs ut på Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA i samarbete med Högskolan Väst.

En redaktionskommitté utsedd av akademins styrelse ansvarar för innehåll och utgivning av AAS-skrifter samt beslutar om publicering. Extern granskning (se nedan) är vägledande. Kommittén består sammankallande och högst 3 ledamöter.

 

Manuskript för publicering skickas i doc-format till redaktionskommitténs sammankallande. Efter kommitténs OK (se Kvalitetskriterier) görs viss redaktionella justeringar, rapporten får ett AAS-nummer och en publiceringsmånad, förses med framsida och ISBN-nummer, samt görs om till pdf-format och läggs ut på hemsidan.

 

Allmänna krav

 

En AAS-skrift är typiskt mellan 10 och 100 sidor, men kan också vara längre eller kortare.

Språket är i första hand skandinaviska (danska, norska, svenska) eller engelska. Alternativt kan den vara på ett annat språk, men måste då innehålla en sammanfattning på skandinaviska eller engelska, samt att tabellhuvuden och figurtexter ska vara också på skandinaviska eller engelska.

Skriften ska ha 3-6 nyckelord på skandinaviska eller keywords på engelska eller både/och.

Det rekommenderas att skriften är försedd med abstract på skandinaviska eller engelska eller både/och.

 

Författaren ansvarar för innehållet och för att det inte strider mot svensk lag eller innehåller copyrightskyddat material.

 

Det är författarens ansvar att texten är språkgranskad.

 

Kvalitetskriterier

 

  1. Skrifter med allmänt fackinnehåll. Dessa kan innehålla populärvetenskap, sammanställning av FoU-resultat, utbildningsmaterial, debatt, konferens- eller reserapport, eller liknande. AAS är inte avsett för skönlitterära bidrag. Bidragen värderas (m a p allmänt intresse) för publicering av AAS redaktionskommitté.
  2.  
  3. Skrifter med vetenskapligt innehåll. AAS publicerar vetenskapliga artiklar inom de forskningsdiscipliner som representeras av Strömstad akademis ledamöter. Insända manuskript avsedda att publiceras som vetenskaplig skrift bör av författaren markeras ”peer review” för att skilja ut dessa från manus med allmänt fackinnehåll.
  4.  

Redaktionskommittén kan också själv besluta att klassificera ett manus innehåll som vetenskapligt. När ett vetenskapligt manus har inkommit utser redaktionskommittén 1-2 personer som granskar och värderar den vetenskapliga kvaliteten på bidraget, och som rekommenderar eller avstyrker publicering, direkt eller efter föreslagen omarbetning. Granskare är kvalificerad företrädare/forskare inom lämpligt fackområde. Red.komm. kan använda akademiledamöter som granskare när lämpliga sådana finns. Granskare är anonym utanför redaktionskommittén.

_________________________________________________________________________________