Aktuellt från Strömstad akademi Nr 18 2013

27 maj 2013

 

Redaktörens ruta Editor’s Corner

 

Ärade ledamöter

 

Försommaren är här och snart ses vi i Strömstad i solskenet. Vi har mycket att tala om när vi ses, inte minst om akademins framtid. Den enkät som ni förhoppningsvis besvarat blir en viktig utgångspunkt för en sådan diskussion. Jag låter med denna förhoppning vår rektor ta över i detta korta nyhetsbrev.

 

Gunnar Windahl

_________________________________________________________________________________

 

Från er rektor From your Vice Chancellor

 

Hej kära ledamöter, dear Fellows!

 

Maj har varit en välfylld månad. Vi var ett gäng ledamöter som hörsammat inbjudan till Experimentarium i köpenhamn 7/5, och bjöds på en mycket trevlig dag med presentation av science centret och en gajdad rundvandring. Stort tack till vår värd Asger Høeg för båda. Dagen slutade med en diskussion som dels ledde fram till att Acta Academiae Stromstadiensis bör kompletteras med en Akademins Fria Skriftserie, dels att Märta Rosenlind och jag fick i uppdrag att skicka ut en enkät till er alla. Jag hoppas att om ni ännu inte tagit er tid att fylla i den, att ni skyndar er att göra det. Tack på förhand för er medverkan!

May has been a busy month. A group of Fellows visited Experimentarium in Copenhagen 7/5, and we were treated a very nice program with presentation and a guided walk around the science center. Many thanks to our host Asger Høeg for both. The day was concluded with a discussion leading to a suggestion that Acta Academiae Stromstadiensis ought to be complemented with the Academy’s Free Report Series, and that Märta Rosenlind and I were asked to distribute questionnaires to you all. I hope that if you haven’t yet found the time to fill in the form, you will hurry to do it. Thanks in advance for your participation!

 

Resten av månaden har jag försett styrelsen med efterhand 16 olika frågor att ta ställning till. Flera kommer ni att få med nästa Aktuellt från Strömstad akademi 17/6 med de kompletta årsmöteshandlingarna. Dessa innehåller bl a styrelsens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan och förslag till budget.

During the rest of the month I have treated the Board step by step with 16 different issues to react on. Several of these issues will be included in the next Newsletter 17/6 with the complete annual meeting documents. These include performed activities, audition, planned activities, and suggested budget.

 

Akademiska högtiden Academic Festival

Jag har också tagit emot många anmälningar till årets akademiska högtid, som verkar kunna bli mer välbesökt än någonsin; hittillls 25 anmälda ledamöter med gäster, och flera har aviserat anmälan på gång. Fortfarande har du nästan en vecka kvar att anmäla dig, sista dag är 31 maj. (OK med anmälan i början av juni, men räkna inte då med att kunna få plats för en egen presentation.) Inbjudan ligger på hemsidan, men bifogas också nyhetsbrevet. Det kompletta programmet kommer att skickas med nästa nyhetsbrev, men här är ett urval av aviserade presentationer:

I have also received many registrations to the Academic Festival, which seems to become more well attended than ever; to date 25 registered Fellows and guests, and mare registrations are anticipated. There is still almost a week until registration deadline (OK, registration is possible also early in June, but then there might not be space for a presentation by you.) The invitation is available on the Academy web page and is also attached in a separate file. The complete program will be distributed with the next Newsletter, but here are selected announced presentations:

Mariana Back,  Co-creation! Ny Science centeravdelning på Tekniska museet

Tomas Bergström, Om spridningen av fästingburen encefalit (TBE)

Lars Broman, Från nu till 2100 – sekelperspektivet

Peter Fritzel, Ryggvärk i Sverige - vem bestämmer om din kirurgiska behandling?

Bodil Jönsson, Inspiration av akademiledamöter att medverka i projektet Uppdrag kunskap

Ari Lampinen, Development and governance of traffic biogas systems

Elisabeth Näverå och Britt-Marie Ringblom, Samarbete mellan Högskolan Väst och akademin

Aadu Ott, I orkanens öga, en konfrontation mellan neurodidaktik och klassisk

Sten Philipson, Kan vetenskapen bidra till hög kvalitet i äldreomsorgen?

Marie-Louise Wadenberg, Om Alzheimer-läkemedel och kognitionsstörningar

Gunnar Windahl, Kropp-själproblemet inom filosofin

Lägg till räkbuffén på Furholmen och en innehållsrik studieresa till Østfold, så tror jag ni ser att vi som deltar i årets akademiska högtid kan se fram emot några spännande dagar i och kring Strömstad.

Add the shrimp buffet on Furholmen and a comprehensive study tour to Østfold, and I believe that you realize that we who participate this year can look forward to some exciting days in and around Strömstad.

 

Ni är ruskigt välkomna till akademiska högtiden! You are most welcome to the Academic Festival!

Lasse.

_________________________________________________________________________________

 

Kallelse till årsmöte 24/6

Invitation to Annual Meeting 24/6

 

Ledamöter i Strömstad akademi, tillika medlemmar i Strömstad akademi ideell förening, kallas här med till årsmöte i Fars sal, stadshuset, Strömstad. måndag 24 juni 2013 kl 1730-1900.

Fellows in Strömstad Academy, who are also members of Strömstad Academy non-profit Association, are hereby summoned to the Annual Meeting in Fars sal, Strömstad City Hall, 24 juni 2013, at 1730.

 

Du är välkommen att motionera till årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 2 veckor före årsmötet, dvs 10/6-13; skickas som mejl till ordföranden, lars.broman@stromstadakademi.se. Kompletta årsmöteshandlingar skickas ut senast 1 vecka före årsmötet, dvs 17/6-13, via mejl.

You are invited to put forward motions to the Annual Meeting. Motions should reach the board no later than 2 weeks before, i.e. 10/6; emailed to the chairman, lars.broman@stromstadakademi.se. Complete Annual Meeting documents will be emailed to members no later than 17/6.

 

Dagordning för årsmötet

  1. Fastställande av röstlängd.

  2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

  3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare.

  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

  5. Fastställande av dagordning.

  6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret.

      (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för senaste räkenskapsåret.

      (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet.

  7. Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

  8. Fråga om styrelsens och rektorns ansvarsfrihet för den tid revisionen avser.

  9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår.

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för det kommande verksamhets- och

      räkenskapsåret samt diskussion om verksamheten fram till kommande årsskifte.

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

      11a. Förslag till stadgeändring.

12. Val för kommande verksamhetsår av

      (a) ordförande, kassör och 2-8 styrelseledamöter,

      (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen,

      (c) val av 1-2 revisorer jämte suppleanter,

      (d) val av sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen.

Inget utöver det som finns i kallelsen får beslutas av årsmötet.

1-5. Meeting formalities.

6-8. Activities, economy, audition

9. Membership fee for 2014

10. Activity plan for 2014

11. Election of Board, Auditors, and Election Committee

Decisions cannot be made except what is in the Summons.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­_________________________________________________________________________________

 

This is a most important book: 2052

 

Lars Broman, 27/5-13

 

Norwegian Jorgen Randers was a young PhD at MIT when he co-authored the Club of Rome report Limits to Growth in 1972. Now he has returned to long-time forecasting with is book 2052. A Report to the Club of Rome Commemorating the 40th Anniversary of The Limits to Growth. He relies on present statistical data and trends from 1970 to 2010 and has reached these main messages of 2052:

 

  1. The global population will peak at 8.1 billion just after 1940 and then decline.

  2. The global GDP will grow but slower than expected, reaching 2.2 times the 2012 level around 2050.

  3. The growth rate in global consumption will slow down and global consumption will peak in 2045.

  4. Resource and climate problems will not become catastrophic before 2052.

  5. The world will be put on a dangerous track towards self-reinforcing global warming in the second half of the century.

  6. Social tension and conflict will grow.

  7. The short-term focus on capitalism and democracy will ensure that the wise decisions needed for long-term well-being will not be made in time.

  8. Population will be increasingly urban and unwilling to protect nature for its own sake.

  9. Impact will differ in the five studied regions US, OECD less US, China, BRISE emerging economies, and the rest of the world (REW).

10. US and OECD will experience stagnant per capita consumptions, China will win, BRISE will make progress, and ROW will remain poor.

11. The conditions of  the world’s five regions will differ dramatically in 2052.

 

Randers’s forecasts are, to put it mildly, gloomy. Positive changes will come to slow to prevent disasters during the second half of the century. The only exemption seems to be renewable energy use, which will grow rapidly and become largest in 2040. The data are given in an open access spreadsheet on www.2052.info, where you also can make your own forecasts.

 

I would like to challenge Strömstad Academy Fellows to describe possible and likely trends in the world between now and 2100, a year when many of our grandchildren probably will live. We are experts in so many academic fields so we should be able to consider future trends in numerous aspects including much more than demography, economy and climate. Welcome to a discussion of the 21st century on 24 June in Strömstad!

 

Jorgen Randers, 2052, White River Junction, VT: Chelsea Green Publishing, ISBN 9781603584210.