Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 16 2013

 

Redaktörens ruta

 

Ärade ledamöter,

 

Det här nyhetsbrevet förmedlar en tråkig nyhet. Ledamoten och vännen Olev Ott har hastigt lämnat oss. Rektor Lars Broman skriver mer om detta sorgliga faktum i detta brev..

I denna kalla marsmånad är redaktionen överöst av bidrag till vår elektroniska rapportserie. Detta är mycket glädjande och stimulerande. Som redaktörer möter vi såväl gamla som nya problemställningar i skiftande framställningar. I en av dessa uppsatser diskuteras begreppet ”evidensbaserad kunskap” – ett aktuellt honnörsord i Socialstyrelsens dekret och bedömningar av medicinsk och psykologisk praxis. I egenskap av tidigare handledare och lärare i psykologi och psykoterapi är jag väl bekant med uttrycket och den ibland hetsiga debatt detta vållat i behandlingskretsar. Vad står då ordet ’evidens’ för i detta mantra? Svar: ingenting annat än påvisbara effekter av något slag.. Detta är olyckligt då evidens blott och bart syftar på att behandlingar har mätbar (önskad) effekt och ’evidens’ har kommit att felaktigt jämställas med validitet i debatten. Om behandlingseffekter är orsakade av exempelvis placebo framgår som regel inte detta.. Denna okulärbesiktningskultur fungerar givetvis som bromskloss för utvecklingen av förklarande teorier inom behandlingspsykologin och hindrar ett närmande mellan vetenskap och praxis. När vi nöjer oss med konstaterandet att det som fungerar är sant har vi nått vägs ände. Det fanns en tid när åderlåtning betraktades som ’beprövad erfarenhet’.

 

 

 

Från er rektor/From your Vice Chancellor (bilingual as usual)

 

Olev Ott

Jag den sorgliga nyheten att förmedla att vår akademi- och styrelseledamot Olev Ott avled den 23 februari, dagen efter sin 66-årsdag. Han var en aktiv och inspirerande akademiledamot och han kommer att saknas av många av oss som träffade honom under möten och akademiska högtider. Han kommer att leva kvar i våra minnen. Olev begravs 19 mars i Lundby gamla kyrka i Göteborg

 

I have the sad news to report that our Academy Fellow and Member of the Board Olev Ott passed away on 23 February, the day after his 66th birthday. He was an active and inspiring Bord Member and he will be missed by many of us who met him during meetings and Academic Festivals. He will continue to live in our memories. Olevis buried 19 March in Lundby Old Church in Göteborg.

 

Note: Ott is a fairly common Estonian name; Aadu and Olev were not relatives.

 

 

 

Strömstad akademi på Experimentarium 7 maj 2013

Experimentariums direktör och hedersprofessorn vid Strömstad akademi Asger Høeg har bjudit in ledamöterna i akademin med gäster till en dag på Skandinaviens största science center, Experimentarium i Köpenhamn. Program:

1000 Ankomst. Vi går til Mødelokale 3. Kaffe, the og kager.

1015 Experimentariums historie, koncept, udstillinger m. v.

1050 Pause.

1100 Rundtur i udstillinger og back-stage.

1200 Lunch.

1300 I udstillingerne på egen hånd.

1430 Akademiet holder møde i M3.

1700 Tak fori dag.

Asger er tilstede og fortælle jer om Experimentarium og vise jer rundt bagefter – både i udstillinger og back-stage. I skal kun betale for kaffe, lunch m. v. Entré og Mødelokale er pro bono.

 

Experimentarium ligger 7 km norr om Köpenhamns centrum och är lätt att nå både med bil och med kommunala transporter; se hemsidan www.experimentarium.dk.

 

Anmälan senast 1 maj (men gärna tidigare) till Bodil Frisdal, bodil.frisdal@stromstadakademi.se.

 

Strömstad Academy at Experimentarium 7 May 2013

Experimentarium’s Director and Strömstad Academy Honorary Professor Asger Høeg has invited Academy Fellows and their guests to a day in the largest science center in Scandinavia, Experimentarium in Copenhagen. Program:

1000 Arrival. Coffe, tea and cookies in Meeting Room 3.

1015 Experimentarium’s history, concept, exhibitions, etc.

1050 Pause.

1100 Tour of exhibitions and back-stage.

1200 Lunch.

1300 In the exhibitions on your own.

1430 Academy meeting in M3.

1700 Thanks for today.

Asger will participate and present Experimentarium and afterwords guide us – both in the exhibitions and back-stage. You only pay for coffee, lunch, etc. Entrance fee and meeting room is free for us.

 

Experimentarium is situated 7 km north of Copenhagen’s center and is easy to reach both by car and by public transport; see the URL www.experimentarium.dk.

 

Register no later than 1 May (but better before) to Bodil Frisdal, bodil.frisdal@stromstadakademi.se.

 

 

Acta Academiae Stromstadiensis

 

Vår elektroniska skriftserie Acta Academiae Stromstadiensis kommer nu under mars att kopplas till Digitala Vetenskapliga Arkivet DiVA inom ramen för vårt samarbete med Högskolan Väst. DiVA portal är en gemensam söktjänst och ett öppet arkiv för forskningspublikationer och studentuppsatser producerade vid 30 lärosäten. Se vidare www.diva-portal.org. På detta sätt kommer AAS-skrifterna att bli mycket lättare att hitta av andra forskare än tidigare, både direkt på DiVAs hemsida och genom olika sökmotorer.

 

Just nu är flera nya titlar på väg in i AAS; vårens första är Anders Gustavssons Death,Dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study (AAS-12, 23 s) och Nils-Göran Areskougs Konst och vetenskap i samspel (AAS-13, 23 s).

 

Du som är ledamot i Strömstad akademi är välkommen att publicera rapporter i Acta Academiae Stromstadiensis. En typisk AAS-skrift behandlar forskning, utbildning eller idédebatt och är mellan 10 och 100 A4-sidor stor. AAS redaktionskommitté Gunnar Windahl (gunnar.windahl@stromstadakademi.se), Sven Erik Skønberg och Markku Jääskeläinen tar gärna emot era manuskript på skandinaviska, engelska eller annat språk med sammanfattning på skandinaviska eller engelska för elektronisk publicering på vår hemsida www.stromstadakademi.se (och på DiVA). Redaktionskommittén beslutar om publicering, i regel inom 14 dagar (beroende på längd), och förbehåller sig rätten att sända ut manuskript för bedömning, dvs Peer-Review, i de fall det anses motiverat.

 

Our electronic report series Acta Academiae Stromstadiensis is now during March connected to the (mostly Swedish) Digital Scientific Archive within framework of our collaboration with Western University. DiVA Portal is a common search service and archive for research publications and student essays produced at 30 universities and academic institutions; see www.diva-portal.org. In this way, the AAS Reports will be much easier to find for other researchers, both directly at DiVA’s URL and by means of different search engines.

 

Presently, several new titles are in the process of being published in AAS; the first ones this spring are Anders Gustavsson’s Death, Dying and Bereavement in Sweden and Norway. A Comparative Study (AAS-12, 23 pp) and Nils-Göran Areskoug’s Konst och vetenskap i samspel (Art and Science in Interplay; AAS-13, 23 pp).

 

You who are a Fellow of Strömstad Academy are welcome to publish in Acta Academiae Stromstadiensis. A typical AAS Report treats Research, Education or Debate of Ideas, and is between 10 and 100 A4 pages long. AAS’ Editorial Committee Gunnar Windahl (gunnar.windahl@stromstadakademi.se), Sven Erik Skønberg, and Markku Jääskeläinen are happy to receive your manuscripts in Scandinavian, English, or another language with a summary in Scandinavian or English, for electronic publication on our URL www.stromstadakademi.se (and at DiVA). The Editorial Committee decides about publication, typically within 14 days (depending on length), and reserves the right to send manuscripts for Peer-Review, when motivated.

 

 

Twitter påminnelse/reminder

Du som ännu inte har skaffat dig ett Twitterkonto för att kunna följa @stromstadakad, gör det på www.twitter.com. You who not yet have a Twitter account and became a follower to @stromstadakad can get one at www.twitter.com.

 

 

Påminnelse om årsavgift 600:-/Reminder of annual fee SEK 600

Årsavgiften betalas till plusgiro: 487542-3 eller bankgiro: 341-2913. I brevet som du nyligen har fått kan du läsa om allt som ingår i avgiften.

The annual fee is paid to IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423, BIC NDEASESS. In the letter you recently have received you can read about everything that is included in the fee.

 

 

Akademisk högtid 24-26 juni 2013/Academic Festival 24-26 June 2013

Programmet presenterades i förra nyhetbrevet, http://www.stromstadakademi.se/nyhetsbrev-15.htm. Du behöver inte anmäla dig än; inbjudan kommer att skickas ut i april. Däremot är det klokt att boka övernattning snarast – gå till http://www.vastsverige.com/sv/stromstad/.

The program was presented in the previous newsletter, http://www.stromstadakademi.se/nyhetsbrev-15.htm. You don’t have to register yet; invitation will be sent by e-mail in April. However, it is wise to book hotel room asap – go to http://www.vastsverige.com/sv/stromstad/.

 

 

Ott’s Spot

 

Vart är vi på väg? Albert hade en natt en dröm. Han satt på ett tåg som for genom ett land där man i skolan använde penna och papper som arbetsverktyg. Man hämtade, under ledning av en lärare, sin kunskap ur skrivna böcker och färgglada kartböcker. Eleverna satt ofta enskilt i sina likadana bänkar och gjorde samma saker i 45 minuters arbetspass. De var alltid intresserade av samma sak samtidigt och lyssnade alla samtidigt uppmärksamt på läraren som ständigt pratade. Efter skolan gick de hem och satt och gjorde sina föreskrivna läxor som de sedan redovisade under de förhör som läraren ledde. Den elev som bäst och felfritt kunde återge texten fick en klapp på huvudet som uppmuntran. På en skylt som tåget snabbt körde förbi skymtade Albert att landet kanske hette någonting som liknade ”Analog - land”.

 

Strax efter det for tåget in i en lång tunnel. På en skylt som passerades, då tåget kom ut ur tunneln, stod något som liknade ”Digital - land”. Albert såg ånyo diverse skolhus, men de var mindre. Eleverna satt oftast framför datorskärmar och jobbade. De var utspridda en och en eller i små grupper. Tydligen höll de kontakt med varandra och omvärlden med något slag av mer eller mindre osynligt nät. Han kunde emellertid skymta hur nätet följde jordens rundel. Eleverna hämtade information från nätet, arbetade in den in sina huvud och sände den tillbaka i form av ny kunskap till det allomslutande nätet. Borta var den allsmäktige läraren, den svartvita textboken och den färgglada kartboken. Pennan var ersatt av ett tangentbord eller en smartphone, pappret av datorskärm eller läsplatta (lärplatta?) och kartboken av Google Earth…Sen vaknade Albert, han mindes tydligt drömmen – Var det bara en dröm?

 

Albert hade kvällen innan studerat en bok som Peter Gärdenfors, som är professor i kognitionsvetenskap vid Lund hade skrivit: ”Lusten att förstå. Om lärande på människans villkor.” Troligen hade den något provokativa texten bearbetats i hans undermedvetna medvetande. Gärdenfors funderade över den förändringens vind som blåste lite oberäkneligt genom vårt gamla traditionstyngda och ideologistyrda skolsystem.

Han framhåller att vårt skolsystem, som tvingar trettio elever att sitta i samma skolsal där de förväntas intressera sig för samma uppgift som presenteras av en talför lärare, varken är förenligt med elevernas evolutionära bakgrund eller med resultat från forskning om lärande.

 

Att studieresultaten dalar och att oron i klasserna ökar är kanske inte helt oväntat. Det är i varje fall knappast ett bra utgångsläge för en nation vars självbild är att vi har ett kunskapssamhälle som kan hävda sig bra i den ökande globala konkurrensen.

Gärdenfors sneglar på den pågående Digitala Revolutionen som tar sig uttryck i att skolförvaltningar delar ut bärbara datorer och läsplattor till eleverna i hopp om att på det sättet kunna åtgärda problemen. Han ställer frågan: Vad finns det för pedagogisk vision som är underbyggd av forskning.” Hans slutsats är att i många fall ersätts boken, eftersom många elever inte är funktionellt läskunniga, med datorprogram vars kvalitet ligger på nivån ”Bok på burk.”

 

Gärdenfors har dock en positiv grundsyn på användning av digitala medier. Han visar på ett insiktsfullt sätt på vägar att förbättra den växelverkan som sker mellan elev och dator. Han utvecklar tankar kring sex kriterier som kognitionsforskaren Maria Larsson har ställt samman för att använda teknik i lärande som nära knyter an till hans teoretiska överväganden.

 

Dessa kriterier är att: Tekniken skall stödja interaktivitet; Tekniken skall ge återkopplingar till eleverna; Tekniken skall använda narrativa former i presentation av materialet; Tekniken skall anpassas till elevernas lärstilar; Tekniken skall erbjuda former för samarbete; Tekniken skall stödja metakognition. Alla dessa kriterier är kognitiva verktyg som en professionell lärare använder intuitivt och man kan då undra vad teknikstött lärande medför för något nytt?

 

Albert deltog under våren i en kurs som omfattade fem veckor. Kursen gavs av Edinburgh University. Albert behövde dock inte lämna sin studievrå i Sävedalen. Alberts ”klass” hade ca 43.000 (fyrtiotre tusen) studerande. Kursen hette E-Learning and Digital Cultures. Det var en MOOC kurs (Massive Open Online Course). Kravet för deltagande var att man hade en dator med programmet Google+. Albert fann att kursen uppfyllde alla de sex kriterier som Gärdenfors diskuterat. Albert fann också att han, visserligen som lågpresterande studerande på kursen, fick del av synnerligen inspirerande tankegods.

Kursens bärande tanke harmonierade med Alberts eget tänkande: Vad skall framtida elever kunna i framtidens samhälle? Den som skriver läroplaner och tester för att kolla upp vad eleverna har lärt inför den uppgiften måste ha samma möjlighet att se in i framtiden som en spåkvinna. Någon har konstaterat: Det enda som vi, med säkerhet, vet om framtiden är att vi inte vet något med säkerhet om framtiden! Det finns anledning att begrunda om man kan lösa skolans problem med fler tester, betyg i tidigare åldrar och striktare skrivna läroplaner.

 

I de senaste numren av Universitetsläraren har de problem och möjligheter som MOOC konceptet innebär diskuterats på ett inträngande sätt. Albert vill tolka dagens skolsituation som ett exempel på Thomas Kuhns paradigmskifte.

 

I boken From Brain to Mind av James Zull behandlas frågan på ett kvalificerat sätt. Zull framhåller att modern hjärnforskning med magnetkamera, fMRI, samt informations- och kommunikationsteknik, IKT, är årsbarn. Hans slutsats är att vår tids stora pedagogiska utmaning består i att gifta ihop IKT med fMRI till ett lyckligt äktenskap.

Är det början på ett sådant som vi ser?

 

Aadu Ott  

 

Web-adresser: https://www.coursera.org/,  http://www.mooc-list.com/.

 

 

 

Bedömningskriterier för Acta Academiae Stromstadiensis (AAS)

 

Vissa oklarheter har förelegat gällande vilka kvalitetskriterier som brukats för godkännande av AAS- rapporter. Klarare AAS-kriterier håller nu på att tas fram och styrelsen avser att besluta i denna fråga den 7 maj.