Aktuellt från Strömstad akademi: Nr 15 2013

 

Redaktörens ruta

 

Ärade ledamöter,

 

Ljuset återvänder och fåglarna twittrar i buskarna kring fröautomaten. Detta är årets första nyhetsbrev och det innehåller utöver vår rektors innehållsrika brev, Aadu Otts nyttiga tankar om kunskap, makt och kontroll samt ett efterlängtat initiativ taget av Georg Granér att studera och diskutera en nyutkommen bok i vetenskapsfilosofi. Hoppas att ni ledamöter tar chansen och nappar på denna inbjudan.

 

På tal om kunskap så sägs det ofta att vi lever i ett kunskapssamhälle. För att något skall karaktäriseras som kunskap är det tillräckligt, men inte nödvändigt att det är sant. Tyvärr verkar många förbise detta och sätta likhetstecken mellan kunskap och sanning. Ett lika slående som nedslående exempel på kunskapssamhällets tillkortakommanden är studiet och hantering av antisocialt beteende. Brottsförebyggande åtgärder befinner sig huvudsakligen på ’riskfaktor’-stadiet. En variabel kallas en ’riskfaktor’ om den har visat sig kunna predicera antisociala utfall, oavsett om denna koppling är kausal eller inte. Den kausala statusen hos de flesta riskfaktorer är okänd: vi vet vad som statistiskt predicerar psykopatologiska utfall, men inte hur och varför. Värdefulla resurser har gått till spillo på grund av interventionsprogram världen över har startats upp i avsaknad av grundläggande forskning gällande de underliggande kausala processerna. Mentorprogram baseras exempelvis på att dålig vuxen-barnanknytning är en riskfaktor för framtida antisocialt beteende. Program för att bevara eller lappa ihop familjer är grundade på att familjens upplösning är en riskfaktor. Nämnda program har visat sig vara verkningslösa.

 

Ett centralt hinder för att tolka ett samband mellan en påstådd miljöförankrad riskfaktor och ett antisocialt utfall som ett orsak-effekt-samband är naturligtvis det gamla spöket att korrelation inte är förorsakande. Någon okänd tredje variabel kan ligga bakom sambandet och att denna tredje variabel kan t ex vara ärftlighet. Att en korrelation inte behöver indikera ett orsakssamband lär vi oss förhoppningsvis i skolan. Men det tycks som politiker och beslutsfattare behöver påminnas om detta faktum.

 

 

Brev från rektor Message from Vice Chancellor, February 2013

 

Hej ledamöter och god fortsättning på 2013! Jag hoppas att ni på olika sätt vill ta del av vad Strömstad akademi har att erbjuda! Årsavgiften 2013 är oförändrat 600:- och betalas lämpligast till plusgiro: 487542-3 eller bankgiro: 341-2913. (ingen avgift för hedersprofessorer.)

 

Hej Fellows and Gott Nytt År 2013! I hope that you in different ways will take part in what Strömstad Academy has to offer! The yearly fee for 2013 is unchanged SEK 600:-. Account for international payments: IBAN SE25 9500 0099 6034 0487 5423, BIC NDEASESS, Bank Nordea, SE-10571 Stockholm, SWEDEN. (No fee for Honorary Professors.)

 

Som ledamot är du välkommen att utnyttja akademin på olika sätt! Delta i akademiska högtiden, årsmötet och andra arrangemang som du blir inbjuden till. Publicera uppsatser i Acta Academiae Stromstadiensis, open access-publicering; skickas till gunnar.windahl@stromstadakademi.se; sökbart på Google (författarnamn, ev + Strömstad akademi. Skriva om dig själv på sidan Ledamöter http://www.stromstadakademi.se/sa-ledamoter.htm; skickas till lars.broman@stromstadakademi.se. Söka externa FoU-medel; ansökan ska skrivas under både av dig som projektledare och mig som rektor. Skriva på Twitter (se nedan). Gå med i gemensamt tvärvetenskapligt forskningsprojekt (se nedan).

 

As Fellow you are welcome to use the Academy in several ways! Participate in the Academic Festival and other events you are invited to. Publish articles and reports in Acta Academiae Stromstadiensis, open access publishing, send your manuscript to gunnar.windahl@stromstadakademi.se; searchable at Google (author’s name + Strömstad akademi). Write about yourself on the page Fellows http://www.stromstadakademi.se/sa-ledamoter.htm; send your text to lars.broman@stromstadakademi.se. Apply for external R&D grants; the application should be signed by you as project leader and me as Vice Chancellor. Write on the Academy’s Twitter account (see below). Participate in common interdisciplinary R&D project (see below).

 

 

 

Akademisk högtid 24-26 juni

 

Alla ledamöter och era gäster välkomnas till årets akademiska högtid 24-26 juni 2013. Program (Fars sal, stadshuset, Strömstad om ej annat anges):

 

24/6 14-17 presentationer, 17-1730 kaffepus i stadshusets fikarum, 1730-19 årsmöte, 1915-2130 (ca) kall buffé (kommunen bjuder på maten, akademin på vatten/öl/vin).

 

25/6 10-1130 presentationer, 1145-1245 lunch (ev. baguetter i akademins kontor i stadshuset; självkostnad), 13-1430 presentationer, 1430-15 kaffe i stadshusets foajé (kommunen bjuder), 15-1630 presentationer, 1645-1730 installation av nya ledamöter, 1730-1815 champagne på balkongen (akademin bjuder), 19 galamiddag i restaurangen, Laholmen ELLER Restaurang Trädgården (självkostnad). NOT: Allmänheten inbjuds till presentationerna och EM-fikat 25/6.

 

26/6 09-1730 (prel) studieresa till Østfold: 10-12 Insperia, 1230-14 lunch på Høgskolen i Østfold m rektor, 14-15 om innovationsstudien av Gunnar Andersson, 15-1630 diskussion om möjligt samarbete; ev besöker de som ej berörs Fredrikstens fästning istället. (Kostnad fördelas mellan akademin, Høgskolen i Østfold och egen kostnad).

 

Inbjudan kommer att skickas igen i april. I maj vill vi ha din anmälan om deltagande + rubrik på en 15 min-presentation (hedersprofessor får 30 min) om du vill hålla ett anförande om någon FoU som du tidigare gjort, håller på med nu, eller planerar att göra. Du rekommenderas boka övernattning sssm; se http://www.vastsverige.com/sv/stromstad/.

 

 

Academic Festival 24-26 June

 

All Fellows and your guests are invited to this year’s Academic Festival 24-26 June 2013. Program (Father’s Room, City Hall, Strömstad if not otherwise noted):

 

24/6 14-17 Presentations, 17-1730 coffee in the City Hall Coffee Room, 1730-19 Annual Meeting, 1950-2130 (ca.) cold buffet hosted by Strömstad and Strömstad Academy.

 

25/6 10-1130 presentations, 1145-1245 lunch (probably baguettes in the Academy’s office in the City Hall; own cost), 13-1430 presentations, 1430-15 coffee in the City Hall Foyer hosted by Strömstad, 15-1630 presentations, 1645-1730 solemn installation of new Fellows, 1730-1815 champagne on the City Hall balcony hosted by Strömstad academy, 19 gala dinner at Restaurant Laholmen or Restaurant The Garden (own cost). NOTE: The general public is invited to presentations and afternoon coffee.

 

26/6 09-1730 (preliminary) study tour to nearby Østfold in Norway: 10-12 Insperia Science Center, 1230-14 lunch at Østfold University with the Vice Chancellor, 14-17 presentation of an innovation study by Gunnar Andersson, 15-1630 discussion of possible collaboration between the University and the Academy; possibly alternatively visit to Fredriksten’s Castle (study tour cost shared between the Academy, the University, and the participants).

 

Invitation will be emailed again in April. In May, your registration is requested + title of a 15-min presentation (Honorary Professor, 30-min) if you want to present some R&D that you have done, is doing now, or plan to do. You are advised to reserve hotel room in Strömstad asap; see http://www.vastsverige.com/en/Stromstad-Koster/.

 

Twitter

 

Strömstad akademi har (på försök) öppnat ett Twitterkonto, @stromstadakad. Jag hoppas att många av er vill följa kontot, och då måste ni själva öppna egna twitterkonton (det kostar inget). Det är lätt, tar 2 min, och görs på www.twitter.com. Sedan skriver du vilka andra konton du vill följa, bland dem @stromstadakad. Vill du själv lägga in ett meddelande så skriv ett på högst 140 ord inklusive ditt namn och skicka till georg.graner@stromstadakademi så lägger han in det.

 

Strömstad Academy has opened a Twitter account, @stromstadakad. I hope several of you would like to follow the Academy twitts, but then you first have to open an own Twitter account (it is free of charge). It is easy, takes just 2 min. and you do it at www.twitter.com. Then, you write which accounts you want to follow, among them @stromstadakad. If you want to contribute a message, so write one with a maximum of 140 words including your name, and send it to georg.graner@stromstadakademi.se, and he will add it to the Academy account. As soon as we get non-Scandinavian followers, I’m sure many inputs will be in English.

 

Tvärvetenskaplig forskning Transdisciplinary Research

 

Inom akademin planeras ett tvärvetenskapligt FoU-projekt på temat Vetenskapskommunikation /vetenskaplig allmänbildning PUS. Två delprojekt som initierats av akademiledamöter existerar redan, Public Understanding of Astronomy PUA och Public Understanding of Renewable Energy PURE. Du som är intresserad av att delta i uppbyggnaden av ett PUS-projekt eller gå med i något av delprojekten kan väl kontakta mig.

 

A transdisciplinary R&D project in Science Communication/Public Understanding of Science PUS is planned. Two sub-projects initiated by Strömstad Academy Fellows already exists, Public Understanding of Astronomy PUA and Public Understanding of Renewable Energy PURE. You who are interested in participation of participation of the building up of the PUS project or in one of the existing sub-projects, please contact me.

 

 

Med vänliga hälsningar Best regards, Lasse. lars.broman@stromstadakademi.se

 

 

Ott’s Spot

 

"Har Du koll på hur och vad Du lär?"

Den årliga Vetenskapsfestivalen i Göteborg äger i år rum mellan 15 - 28 april på många arenor i Göteborg. 

Temat för i år är "Koll och kontroll". Det är ett spännande och inspirerande tema!

 

Jag fick ett föredrag med ovanstående rubrik antaget. 

Min presentation syftar till att belysa hur Internet och digitala medier tillsammans med de möjligheter som modern hjärnforskning med användning av fMRI, magnetkamera, medför nya pedagogiska utmaningar och möjligheter.

 

Med en teoretisk modell vill jag belysa hur Internets digitala nätverk kan kopplas till hjärnans neuronala nätverk via ett tekniskt - och ett kognitivt gränssnitt. Här nyttjas, på ett fruktbart sätt, samband mellan den sociokulturella teorin för lärande på kollektiv nivå, den kognitiva psykologin på individuell nivå och de neuronala mekanismer som utgör "lärandets atomer" och som behandlas inom neurodidaktiken.

 

För att problematisera ovanstående tema nyttjar jag en femhörning. Den översta spetsen betecknar begreppet "Kontroll". När man vandrar runt medurs så ser man att de övriga spetsarna betecknas med "Krav", "Lärande", "Kunskap" och "Makt". 

 

Med figurens hjälp kan man strukturera diskussionen och lyfta fram exempelvis det spänningsfyllda förhållandet mellan "Kontroll" och "Lärande". Vem skall utöva kontrollen? Läraren eller eleven? Bör inte kontrollen över lärandet ske på den lärandes villkor?

 

Ett annat spänningsfyllt förhållande finns mellan "Makt" och "Kunskap". Elisabetanen Sir Francis Bacon yttrade de bevingade orden "Kunskap är makt." Det gällde till det sena 1900-talet då den franske postmoderne filosofen Michael Foucault vände på orden och framhöll "Makt är kunskap." Det är värt att reflektera över den förändringen.

 

Ytterligare ett spänningsfyllt förhållande, som kan leda till fördjupade viktiga insikter, finns mellan ""Kontroll" och "Krav.".

Rita upp ett fyrfältsdiagram och ge den horisontella dimensionen faktorerna: "Låga krav" --- "Höga krav" samt ge den vertikala dimensionen faktorerna: "Låg kontroll" --- "Hög kontroll". Med kontroll menas den kontroll som man själv har och med krav de krav som man känner av.

 

Det är värt att begrunda vilka faktoriella kombinationer som är hälsobefrämjande?

Hur känner man sig om man har ett jobb "låga krav & låg kontroll"? jämfört med "Höga krav och "Hög kontroll"? 

 

Det är också fruktbart att ställa "Kunskap" mot "Lärande". Vad är Kunskap och hur sker Lärande? Hur omvandlas Information i de digitala medierna till mänsklig kunskap? Vad är det för skillnad mellan Information och Kunskap?

Hur växelverkar information i de digitala nätverken med kunskap i de neuronala nätverken i hjärnan? 

 

Det här lilla bidraget syftar till att på olika sätt problematisera "Koll och Kontroll" ur ett utbildningsvetenskapligt perspektiv där modern hjärnforskning kopplas till IKT. Det finns naturligtvis många andra perspektiv som är väl så spännande.

 

Välkomna till de seminarier som kommer att ske under Vetenskapsfestivalen! Program kommer att publiceras på Webben.

 

Sävedalen den 19 januari 2013.

Aadu Ott

 

Antologin 2013

Vår antologi för 2013 är under uppsegling. Under det senaste styrelsemötet i januari framkastade styrelseledamöterna olika förslag på titlar på antologin. I egenskap av redaktör valde jag titeln ”Vår bättre framtid”, som en ledamot i Dalarna föreslagit, i förhoppningen att denna titel är bred nog att locka fram en mångfald av bidrag . Texten skall rymmas inom max 10 A-4-sidor och vara mig tillhanda före den 30/6. Adressen är gunnar.windahl@stromstadakademi.se

 

Blänkare!

Vi är några som tänker läsa Thomas Nagels nya bok "Mind and
 Cosmos", vill du vara med i denna virtuella bokcirkel hör av dig till
 
georg.graner@stromstadakademi.se

 

Kortfattad presentation av Thomas Nagels bok “Mind & Cosmos. Why the materialist Neo-Darwinian conception of nature is almost certainly false”. Oxford University Press, 2012.

 

Nagel är en renommerad filosof som kanske är mest känd för sin uppsats från 1974, “What is it like to be a bat”, en modern klassiker inom området ’philosophy of mind’. Föreliggande bok är uppseendeväckande då den, som framgår av titeln, ifrågasätter evolutionens grundplåt nämligen att den är opportun och planlös (Richard Dawkins benämner den träffande ”The Blind Watchmaker”). Nagels undertitel är ’Why the materialist neo-darwinian conception is false’. Den är felaktig påstår Nagel då den inte kan hantera och förklara en bunt verkliga fenomen nämligen medvetande, livets ursprung och evolution, kraften i vårt förnuft och vår känsla att våra värderingar är verkliga.
Nagel är ateist och avvisar bestämt alla tankar som ryms inom kreationism och ’intelligent design’, men menar likväl att det är fullt rimligt teleologiska principer kan ha styrt universum mot något slags mål eller uppfyllelse i sikte och spår av mentalitet kan t o m genomsyra basala fysikaliska processer.
För Nagel ter det sig i en mer global mening högst troligt att ’each of our lives is a part of the lengthy process of the universe gradually waking up and becoming aware of itself’.

Nagel ägnar materialismens klart svåraste problem störst utrymme: oförmågan att förklara den subjektiva karaktären i vårt upplevande, känslan i våra mentala liv som känslan av att se färger och smaken av vinet. Förklaringen till vårt subjektiva upplevande är lika avlägsen som den alltid varit enligt Nagel. En framkomlig väg för en lösning av kropp-själproblemet är enligt Nagel att damma av tesen om ’neutral monism’ som bl a omhuldades av Bertrand Russell på 1920-talet, men som sedan föll i glömska. En neutral monist påstår att det mentala och det fysiska är manifestationen av något mer grundläggande. Det är ett misstag enligt detta synsätt att försöka förklara psyket eller mind i termer av materia  eller vice versa –därav benämningen ’neutral’. Men det är också ett misstag att tänka att världen består av två fundamentala ingredienser (som dualisterna har för sig) hellre än en.

Denna korta bok (130 s) innehåller ytterst kontroversiella tankegångar som tvingar läsaren till eftertänksamma motargument. Precis som det skall vara om vi vill lämna vår intellektuella ekokammare.

 

Gunnar Windahl