Årsmöte i Strömstad akademi i Fars sal = kommunfullmäktiges sessionssal i stadshuset i Strömstad onsdag 27/6 1730-1900.

 

Protokoll årsmötet 27 juni

 

  1. Fastställande av röstlängd.

 

  2. Val av ordförande Sven Moosberg och sekreterare Lars Broman för mötet.

 

  3. Val av protokollsjusterare tillika rösträknare Bodil Frisdal och Mariana Back.

 

  4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Beslut JA.

 

  5. Fastställande av dagordning. JA

 

  6. (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011.

      (b) Styrelsens balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 2011

      (c) Styrelsens redogörelse för verksamheten mellan årsskiftet och årsmötet.

Godkändes av mötet.

 

 7. Revisorernas berättelse för senaste verksamhets- och räkenskapsåret.

Föredrogs av sekreteraren.

 

  8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Beviljas.

 

  9. Fastställande av medlemsavgift och serviceavgift för kommande verksamhetsår.

Beslut: Oförändrad medlemsavgift 600:-  fr o m nu och för hela 2013 och serviceavgift 0:-. Stödjande medlem betalar 300:-  för samma tid.

 

10. Verksamhetsplan och budget för 2013 inklusive diskussion om verksamheten resten av 2012 fastställdes.

 

11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga motioner har inkommit.

Styrelsens förslag till stadgeändringar: Inga förslag.

 

12. Val för kommande verksamhetsår av

      (a) ordförande, kassör och 2-8 styrelseledamöter,

      Valberedningens sammankallande Ulf Berg föreslår omval utom Torbjörn Frejd som önskar utgå och att Sven Erik Skønberg ersätter honom. Beslutas enligt förslag: Lars Broman ordförande, Bo Djörke kassör, Mariana Back, Aadu Ott, Olev Ott, Sven Erik Skønberg, Gunnar Windahl.

      (b) val av högst 10 suppleanter till styrelsen, beslutas omval enligt förslag: Georg Granér, Nils Holm, Markku Jääskeläinen.

      (c) val av 1-2 revisorer jämte suppleanter, beslutas omval: Dan Hellberg, kommunens representant Peter Heie.

      (d) val av sammankallande och 1-3 ledamöter i valberedningen. Valdes Ulf Berg.

 

13. Övriga frågor (som kan diskuteras men ej fattas beslut om). Broman berättade om vetenskapsfesten 14-15/6.

 

14. Mötet avslutas.

 

Lars Broman                         Bodil Frisdal                          Mariana Back


 

BILAGA 1

 

Verksamhetsberättelse att föredras vid årsmöte, Stömstad akademi, den  27 juni 2012

 

 (a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011 

 

Vi har under 2011 haft 3 styrelsemöten, 1/4 på Tekniska museet i Stockholm, 26/6 i Strömstad och 18/10 i Partille (Göteborg). Under året har också ärenden diskuterats och beslutats per capsulam (vi mejlkontakt).

 

Vi har arrangerat 3 Framtidsseminarier, 22/1 Kemicentrum i Lund, 1 april på Tekniska museet i Stockholm och 1/10 i Mp-Faluns lokal i Falun.

 

Vår andra antologi, Inre och yttre verklighet publicerades elektroniskt på www.stromstadakademi.se 30/4.

 

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats. Det första numret i rapportserien Acta Academiae Stromstadiensis har lagts in på hemsidan. 3 forskningsartiklar har lagts in under Publicerats.

 

Elektroniska nyhetsbrevet Aktuellt från Strömstad akademi utkom 17/2 och 16/12.

 

Vi har förordnat 13 ledamöter varav två hedersprofessorer, Sally Duensing och Marie-Louise Ekman.

 

Vi har förberett och genomfört årets akademiska högtid inklusive Strömstad vetenskapsfest 26-29/6.

 

Vi hade under våren hittills resultatlösa diskussioner med Högskoleverket om rättighet att ha gästforskare och om möjlighet att få examinera.

 

Strömstad akademi har under våren fått en aliasadress, www.stromstadacademy.org (men den tidigare www.stromstadakademi.se gäller förstås fortfarande). stromstadacademy.org är också aliasefternamn i mejladresserna.

 

(b) Redogörelse för verksamheten 1/1-27/6 2012

 

Vi har haft 2 styrelsemöten, 23/3 och 27/6. Vi har också diskuterat och beslutat i ärenden per capsulam.

 

Vi har arrangerat ett Framtidsseminarium, 23/3 i Gamla observatoriet, Uppsala.

 

Hemsidan har kontinuerligt uppdaterats.

 

Aktuellt från Strömstad akademi utkom 15/3 och 11/6.

 

Vi har upprättat ett Memorandum of Understanding (MoU) mellan Moscow State Pedagogical University (MSPU) och Strömstad akademi.

 

Vi har förordnat 4 ledamöter och befordrat 2 ledamöter till professor.

 

Vi har etablerat underhandskontakt med Högskolan Väst och Høgskolan i Østfold.

 

Vi har förberett och genomfört Strömstad vetenskapsfest 14-15/6 i samarbete med Strömstad gymnasium och Strömstads kommun.

 

Vi har förberett årets akademiska högtid 27-29/6.

 


 

(c) Styrelsens balans- och resultaträkning för räkenskapsåret 1/1-31/12 2011

 

Ingående saldo                                                                                    31444,18

 

Intäkter                                                                                                 50081.96

                      Intäktsränta                                                     681,96

                      Medlemsavgifter                                          29400,00

                      Bidrag/gåvor                                                20000,00

 

Utgifter                                                                                                 48412.78

                      Ändamålsenlig verksamhet/    48412.78

                      Medlemsverksamhet

 

Utgående saldo                                                                                    33113.36

                      plusgirot                                                       5345.69

                      sparkontot                                                  27767,67

 

Stockholm och Falun 1 maj 2012

                                                                

Mariana Back, kassör                                        Lars Broman, ordförande


 

BILAGA 2

 

Verksamhetsplan för andra halvåret 2012 och för 2013 att föredras vid årsmöte, Strömstad akademi 27/6 2012:

 

Andra halvåret 2012

 

- publicera ett antal rapporter i Acta Academiae Stromstadiensis före 27/9

 

- medverkan i Bokmässan i Göteborg 27-30/9 (Olev Ott ansvarar)

 

- utveckla strategiplan (se nedan)

 

- styrelsemöte EM och Framtidsseminarium kväll i Falun 8 oktober; också via Connect/motsv (Granér och Jääskeläinen håller i detta)

 

- utveckla samarbetet med Högskolan Väst och Høgskolan i Østfold, forskningscentret i Vestfold, m fl med målsättningen att upprätta MoU mellan dem och oss. Att spela en roll vid utvecklingen av ett nationellt Science Centre på Tekniska museet i Stockholm (ev Framtidsseminarium där; Back handlägger).

 

2013

 

-  antologi, elektroniskt utgiven före Akademiska högtiden 2013 (Windahl handlägger).

 

- styrelsemöte och framtidsseminarium i Lund/Köpenhamn i maj (Frisdal handlägger)

 

- Akademisk högtid 26-28/6 (Moosberg, Windahl, Broman handlägger); 28/6 studieresa till Østfold (Skønberg handlägger).

 

- Vetenskapsfest i mitten av augusti i samarbete med Strömstad gymnasium och Strömstads kommun. Förslag till projektgrupp: (Moosberg, Windahl, Broman, Nilsson, Flodin handlägger)

 

- strategiplan utvecklas. Projektgrupp prorektorerna och Olev Ott (Broman bollplank).

 

- ansökan om ackreditering. Förslag till projektgrupp: Broman m fl (Jääskeläinen, Ott bollplank)

 

- kansli och gästforskarrum i stadshuset. Projektansvarig Eugen Ungethüm.

- websidan mm samt kontakter med ledamöter. Projektgrupp Georg Granér, Markku Jääskeläinen, Bo Djörke.

 


 

BILAGA 3

 

Strömstad Akademi                                  2012-01-01 -2012-06-20                               Budget 2013

                     

BALANSRÄKNING                                     2012-01-01      2012-06-20

Tillgångar                                                                                              

                      Likvida medel på bank            32 431            46 031                                 

                                                                                                                                  

Skulder                                                                                                 

                      Föreningskapital                    32 341            32 431                                 

                      Delårsresultat, överskott                              13 600                                 

                     

                                            Eget kapital, totalt               46 031                                 

                      Övriga skulder                       0                    0                                         

                     

                      Eget kapital o skulder, tot.  0                    46 031                                 

                                                                                                                                                       

RESULTATRÄKNING                                  2012-01-01 -"  Budget           Budget

2012-06-20"    hela 2012       hela 2013

Intäkter                                                                                                                      

                      Medlemsavgifter                    30 400            42 000            35 000

                      Kommunala bidrag                                      30 000            10 000

                      Annat stöd                                                  10 000            0

                      Gåvor                                   4 621                                    0

                                                                                                                                  

                      Intäkter, totalt                      35 021            82 000            45 000

                     

Kostnader                                                                                                                  

                      Vetenskapsfest - medverkande                     15 000            2 000

                      Vetenskapsfest - marknadsföring                  20 000            5 000

                      Vetenskapsfest - övriga kostn 5 000              0

 

                      Styrelse - resekostnader        5 895              15 000            10 000

                      Styrelse - övriga kostnader     5 416                                    1 000

                      Ekonomi & Administration      1 048                                    1 200

                      Bankkostnader                      743                                      1 000

                      IT, Webb, Soc media             1 500              5 000              1 800

                     

"Prioriterad verksamhet #1:

  Förslag:  Utgivning"                                7 500              10 000            8 000

                                                                                                                                  

"Prioriterad verksamhet #2:

  Enl årsmötets beslut"                                                                          8 000

Stipendier                                                                         10 000            8 000

Övriga kostnader                                                               10 000            4 000

                      Kostnader, totalt                  22 102            90 000            50 000

                     

                      Överskott före finansiellt     12 919            -8 000             -5 000

Finansiellt                                                                                                                 

                      Ränteintäkter                        681                                                           

                     

                      Överskott, totalt                     13 600            -8 000             -5 000

                     

 

 

Medlemskap 2012-06-20                                                                                             

                      Antal hedersmedlemmar                              5                                        

                      Antal betalande medlemmar                         51                                       

                      Ännu ej betalat                                            16